EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

eEurope 2005

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

eEurope 2005

Handlingsplanen eEurope 2005 er en opfølgning på handligsplanen eEurope 2002, der især var koncentreret om at øge internettets udbredelse i Europa. Den nye handlingsplan, der blev godkendt af Det Europæiske Råd i Sevilla i juni 2002, sigter mod at omsætte internetadgangen i øget økonomisk produktivitet. Tjenestekvaliteten skal forbedres, og tjenesterne skal gøres lettere tilgængelige, så alle Europas borgere kan få glæde af dem. Som grundlag for tjenesterne skal der være en alment udbredt og sikker bredbåndsinfrastruktur.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 28. maj 2002 til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - eEurope 2005: Et informationssamfund for alle. [COM(2002) 263 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Det centrale mål for handlingsplanen eEurope 2005 er at stimulere udvikling af tjenester, applikationer og indhold samt fremskynde udbredelsen af en sikker bredbåndsinfrastruktur, der giver højhastighedsadgang og en konstant åben forbindelse til internettet. Dertil kommer den overordnede målsætning om at sikre, at alle får adgang til internettet for at undgå social udstødelse, hvad enten problemet skyldes særlige behov, et handicap, alder eller sygdom.

De vigtigste konkrete mål, som EU ifølge handlingsplanen skal nå inden 2005, er:

 • moderne offentlige serviceydelser via internettet:
 • e-forvaltning ("e-government")
  • elektroniske læringstjenester ("e-learning")
  • telesundhed("e-health")
 • et dynamisk e-business-miljø
 • en sikker informationsinfrastruktur
 • almen adgang til bredbåndsnet til konkurrencedygtige priser
 • benchmarking og formidling af god praksis

eEurope 2005 følger samme fremgangsmåde som eEurope 2002, dvs. der fastlægges klare mål, og de opnåede resultater evalueres i benchmarkingundersøgelser. Desuden fremskyndes vedtagelsen af nye retsakter og eksisterende programmer lægges om og målrettes mod de udvalgte indsatsområder.

MODERNE OFFENTLIGE SERVICEYDELSER VIA INTERNETTET

Elektronisk forvaltning ("e-government")

For at få indført moderne offentlige serviceydelser via internettet foreslår handlingsplanen følgende:

 • Alle offentlige administrationer skal have bredbåndsforbindelse inden 2005.
 • Inden udgangen af 2003 skal Kommissionen offentliggøre en interoperabilitetsramme for at muliggøre levering af fælleseuropæiske e-forvaltningsydelser til borgere og virksomheder. Interoperabilitet er når to programmer (f.eks. en klient- og en serverapplikation) er i stand til at udveksle data og fortolke hinandens data korrekt.
 • Inden udgangen af 2004 skal der være interaktive offentlige serviceydelser, der er tilgængelige for alle via bredbåndsnet og multiplatformsadgang (telefon, tv, computer, mv.).
 • Inden udgangen af 2005 skal hovedparten af de offentlige indkøb gennemføres elektronisk.
 • Alle borgere skal have nem adgang til offentlige internetadgangspunkter.

Elektronisk læring ("e-learning")

Handlingsplanen vil fremme brugen af elektroniske hjælpemidler i undervisningen, således som det allerede sker gennem eLearning -initiativet. Derfor foreslås en række målrettede foranstaltninger, bl.a.:

 • Alle skoler og universiteter skal have bredbåndsadgang til internettet inden 2005.
 • Inden udgangen af 2005 skal alle universiteter tilbyde online-adgang til studerende og forskere – med støtte fra programmerne eLearning og eTEN.
 • Inden udgangen af 2003 skal Kommissionen lancere forskningsaktioner for at muliggøre indførelsen af computerstøttede net og platforme, baseret på højperformante databehandlingsinfrastrukturer.
 • Medlemsstaterne bør med støtte fra strukturfondene iværksætte uddannelsestiltag for at give voksne de færdigheder, de har brug for for at kunne arbejde i vidensamfundet.

Telesundhed ("e-health")

Handlingsplanen understreger, at digital teknologi byder på væsentlige fordele for sundhedsvæsenet. Digital teknologi gør det ikke blot muligt at reducere omkostningerne, men også at yde sundhedspleje på afstand og stille oplysningstjenester om sundhedspleje og sygdomsforebyggelse til rådighed. På dette område opstiller eEurope 2005 følgende tiltag:

 • I foråret 2003 vil Kommissionen fremlægge forslag om indførelse af et europæisk sygesikringskort. Dette kort skal erstatte de formularer, der i dag er nødvendige, for at man kan opnå sundhedspleje i en anden medlemsstat.
 • Medlemsstaterne bør etablere sundhedsinformationsnet mellem sundhedsplejelokaliteter (hospitaler, laboratorier og hjem).
 • Der skal tilbydes sundhedsydelser via internettet (f.eks. elektroniske patientjournaler, telekonsultation, elektronisk refusion af udgifter.)

ET DYNAMISK E-BUSINESS-MILJØ

e-Business omfatter både e-handel (køb og salg via nettet) og omlægning af virksomhedsprocesser for at udnytte den digitale teknologi bedst muligt. På dette område omfatter handlingsplanen følgende tiltag:

 • Kommissionen vil tage den gældende lovgivning op til revision med det formål at finde frem til og fjerne faktorer, der forhindrer virksomheder i at kaste sig ud i e-business. Revurderingen, som alle interesserede kan deltage i, vil blive indledt med et e-businesstopmøde i 2003.
 • Kommissionen vil etablere et europæisk e-business-støttenet for små og mellemstore virksomheder for at styrke og koordinere tiltag, der fremmer e-business.
 • Den private sektor skal udarbejde interoperable e-businessløsninger for transaktioner, sikkerhed, indkøb og betalinger.

EN SIKKER INFORMATIONSINFRASTRUKTUR

En gradvis etablering af en sikker informationsinfrastruktur er et af hovedmålene for eEurope 2005. Der er allerede truffet en række foranstaltninger på dette område på EU-plan: Kommissionens forslag fra juni 2001 om netsikkerhed, bekæmpelse af internetkriminalitet som led i handlingsplanen eEurope 2002, direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation samt aktiviteter under forskningsrammeprogrammet. Mht. sikkerhed foreslår den nye handlingsplan følgende:

 • Der skal oprettes en taskforce for internetsikkerhed på grundlag af et forslag, som Kommissionen bør fremsætte i 2002.
 • Den offentlige og den private sektor bør indføre en sikkerhedskultur inden for udformning og fremstilling af informations- og kommunikationsprodukter.
 • Mulighederne for at skabe et sikkert kommunikationsmiljø for udveksling af fortrolig information mellem offentlige instanser skal undersøges.

ALMEN ADGANG TIL BREDBÅNDSNET

eEurope 2005-handlingsplanen opfordrer til at stimulere innovation og øge brugen af og investeringerne i bredbåndskommunikation. Derfor opstiller handlingsplanen følgende tiltag:

 • Det nye frekvenspolitiske regelsæt skal bruges til at sikre, at der er frekvenser til rådighed til trådløse bredbåndstjenester.
 • Der skal ydes støtte til etablering af bredbåndsnet i mindre gunstigt stillede områder.
 • De offentlige administrationer bør i højere grad tilbyde deres indhold via forskellige interaktive teknologiske platforme.
 • Overgangen til digital-tv skal fremskyndes.

SAMMENLIGNELIG VURDERING ("BENCHMARKING")

Endelig omfatter handlingsplanen tiltag vedrørende analyse, identifikation og formidling af god praksis gennem bl.a. konferencer og støttenetværk. Som led i det evalueringsarbejde, der blev iværksat under eEurope 2002, vil der blive fastlagt en række indikatorer og en ny metode på EU-plan inden udgangen af 2002.

TILHØRENDE RETSAKTER

EVALUERING AF eEUROPE 2005

Kommissionens meddelelse af 21. august 2009 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Endelig evaluering af handlingsplanen eEurope 2005 og det flerårige program (2003-2005) som hviler på opfølgningen på handlingsplanen eEurope 2005, udbredelse af god praksis og forbedring af netsikkerhed og information (Modinis) [KOM (2009) 432 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Nærværende meddelelse rapporterer om den endelige evaluering af handlingsplanen Europe 2005 og Modinis-programmet.

Med hensyn til handlingsplanen eEurope 2005 fandt evaluatorerne strategien nyttig og relevant. Programmet har i realiteten muliggjort etablering og vedligeholdelse af en dialog mellem lande med meget forskellige kulturer og referencer. Der er noteret svagheder i den gruppe af interessenter, som ikke synes at have påtaget sig sin rådgivende rolle på en tilfredsstillende måde.

Modinis-programmet får også en positiv vurdering i det omfang, det har bidraget med en merværdi til medlemsstaternes aktiviteter. Man har dog bemærket en manglende gennemsigtighed i forholdet mellem forvaltningskomitéen Modinis og eEurope Advisory Group.

Disse svagheder har dog ikke påvirket gennemførelsen af programmet. De er blevet taget i betragtning i forbindelse med i2010-initiativet og i forhold til et af dets vigtigste finansieringsinstrumenter (SSP IKT).

Meddelelse fra Kommissionen af 18. februar 2004 om midtvejsrevision af eEurope 2005 [KOM(2004) 108 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rapporten understreger, at resultaterne af handlingsplanen er opmuntrende i adskillige henseender, navnlig hvad angår højhastighedsforbindelser og e-forvaltning. Andelen af grundlæggende offentlige serviceydelser, der er fuldt tilgængelige via internet, er steget fra 17 % til 43 % mellem oktober 2001 og oktober 2003. Desuden er antallet af højhastighedsforbindelser i EU så godt som fordoblet mellem 2002 og 2003.

Rapporten beskriver de fremskridt, der er sket i syv forskellige sektorer, og peger på områder, hvor der er behov for en yderligere indsats:

 • E-forvaltning: På trods af de væsentlige fremskridt, der er gjort på dette område, er der stadig store forskelle medlemsstaterne i mellem, når det gælder udbuddet af serviceydelser på nettet. Der er behov for et stærkere samarbejde på EU-plan om de politiske retningslinjer og om økonomisk støtte.
 • E-læring: Så godt som alle uddannelsesinstitutioner har i dag internetforbindelse. I forbindelse med revisionen af handlingsplanen skal der tages hensyn til, at det er vigtigt at foretage en systematisk vurdering af de erfaringer, der er høstet af samtlige initiativer og pilottiltag.
 • E-sundhed: E-sundhed er ved at blive et centralt led i sundhedspolitikken på regionalt, nationalt og europæisk plan. Ikke desto mindre er det nødvendigt at arbejde videre med de tre e-sundhedsforanstaltninger, der foreslås i handlingsplanen: elektroniske sygesikringskort, sundhedsydelser via nettet og sundhedsinformationsnet. Der er behov for et klart politisk engagement for at skabe europadækkende interoperabilitet på dette område.
 • E-handel: Køb og salg på nettet vokser støt, men resultaterne på e-business-området skal omfatte mere end e-handel og indebære fuld inddragelse af IKT i forretningsprocesserne. Blandt andet hindrer den manglende interoperabilitet mellem virksomhedsapplikationerne indførelsen af nye samarbejdsformer. Arbejdet for at få topdomænet ".eu" på plads bør videreføres, og der bør indføres sikre og effektive betalingssystemer.
 • Bredbånd: Bredbåndsmarkedet er i stærk vækst. EU må dog løse to afgørende problemer, hvis det skal have det fulde udbytte af bredbånd:
  • private investeringer i informationsinfrastruktur holdes tilbage i ugunstigt stillede områder af frygt for manglende rentabilitet
  • efterspørgslen efter bredbåndsforbindelser halter bagefter udbuddet i samtlige medlemsstater.
  Ved revisionen af handlingsplanen skal der derfor lægges vægt på at fremme en omstilling af efterspørgslen. Desuden bør spørgsmålet om forvaltning af digitale rettigheder behandles nærmere.
 • Sikkerhed: Næsten 80% af Europas borgere afholdes fra at købe over internettet på grund af sikkerhedsrisikoen, mens kun 54% af virksomhederne har en officiel sikkerhedspolitik. Net- og informationssikkerhed er en afgørende forudsætning for informationssamfundets udvikling, og emnet har derfor meget høj prioritet på EU-plan. Dette har givet sig udslag i en hurtig vedtagelse af forordningen om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed.
 • Inddragelse i informationssamfundet: "Inddragelse i informationssamfundet" er et horisontalt tema i alle dele af eEurope 2005. Der bør især lægges vægt på at vedtage europæiske standarder for nettilgængelighed, retningslinjer for webtilgængelighedsinitiativet (WAI) og fælles mærkning af tilgængelige netsider. Multiplatformsadgang (via pc, digital-tv, mobiltelefoner af tredje generation mv.) skal fremmes for at øge adgangsmuligheder­ne for mindre gunstigt stillede grupper og regioner.

Rapporten vil danne grundlag for drøftelser med medlemsstaterne og de berørte parter med henblik på at afgøre, hvor det er nødvendigt at tilpasse eEurope 2005, inden sommeren 2004.

Meddelelse fra Kommissionen af 21. november 2002, eEurope 2005: Benchmarkingindikatorer [KOM(2002) 772 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

I meddelelsen fremlægges Kommissionens forslag til benchmarkingindikatorer til brug for overvågningen af eEurope-handlingsplanens gennemførelse. Indikatorerne vedrører følgende aspekter: borgernes adgang til og brug af internettet, virksomheders adgang til og brug af informations- og kommunikationsteknologi (IKT), internettakster, e-forvaltning, e-læring, e-sundhed, onlinekøb og -salg, parathed for elektronisk forretningsdrift, internetbrugernes erfaringer og vaner med hensyn til IKT-sikkerhed, udbredelsen af bredbånd.

GENNEMFØRELSE

Rådets resolution af 18. februar 2003 om gennemførelsen af handlingsplanen eEurope 2005 [Den Europæiske Unions Tidende C 48 af 28.2.2003].

Rådet opfordrer de involverede parter, navnlig medlemsstaterne og Kommissionen, til at sætte alt ind på at nå eEurope-handlingsplanens mål inden udgangen af 2005.

Bilaget til resolutionen indeholder en liste over benchmarkingindikatorer med henblik på vurdering af fremskridtene i denne henseende.

Seneste ajourføring: 01.02.2010

Top