EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Havnefaciliteter til driftsaffald og lastrester

This summary has been archived and will not be updated. See 'Havnefaciliteter til affald fra skibe, herunder lastrester' for an updated information about the subject.

Havnefaciliteter til driftsaffald og lastrester

RESUMÉ AF:

Direktiv 2000/59/EF om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det sørger for flere modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester.

Det fastlægger også en ordning til håndhævelse, herunder et system til inspektioner og udveksling af oplysninger.

HOVEDPUNKTER

Direktivet dækker:

 • alle skibe, uanset flag, som anløber en havn i et EU-land i , undtagen orlogsfartøjer og skibe, der ejes eller drives af en stat til ikkekommercielle formål i statens tjeneste
 • alle havne i EU, som normalt anløbes af disse skibe.

EU-landene skal sikre, at havnefaciliteterne:

 • imødekommer behovene for de skibe, der anløber havnene, uden at forårsage unødig forsinkelse af skibene
 • passer til havnens størrelse og de kategorier af skibe, der anløber havnen, eftersom større havne normalt modtager flere og større skibe.

Affaldsmodtagelse og -håndtering

Der skal udarbejdes en plan for affaldsmodtagelse og -håndtering for alle havne. Disse planer skal godkendes og evalueres af det pågældende EU-land. Planerne skal godkendes på ny mindst hvert tredje år.

Meddelelse

Skibsføreren på skibe (bortset fra fiskerfartøjer og fritidsfartøjer med tilladelse til befordring af højst 12 passagerer), som planlægger at anløbe en EU-havn, skal give meddelelse om visse oplysninger, navnlig:

 • sidste havn, hvor driftsaffald blev afleveret, og datoen herfor
 • type og mængde af det affald og de rester, der skal afleveres og/eller beholdes om bord, samt maksimal lagerkapacitet.

Aflevering

Driftsaffald fra skibe skal afleveres til en modtagefacilitet i havnen, før skibet forlader en EU-havn, medmindre skibsføreren kan bevise, at skibet har tilstrækkelig lagerkapacitet til at nå den planlagte afleveringshavn. I dette tilfælde kan et EU-land dog stadig kræve, at skibe afleverer deres affald, før de forlader havnen, hvis der er god grund til at formode, at:

 • der ikke er tilstrækkelige faciliteter til rådighed i den planlagte afleveringshavn
 • eller hvis denne havn ikke kendes
 • og der derfor er risiko for, at affaldet vil blive udtømt i havet.

Inspektioner

Der er et krav om at foretage inspektion af mindst 25 % af skibene, der anløber en EU-havn. EU-landene skal navnlig være opmærksomme på skibe, der:

 • ikke har opfyldt meddelelseskravet
 • er mistænkt for ikke at have afleveret deres affald i henhold til direktivet.

Affaldsafgifter

Havnene skal indføre ordninger til dækning af omkostningerne for at tilskynde skibene til at aflevere deres affald på land og ikke dumpe det i havet. Alle skibe, der anløber en EU-havn, afholder en betydelig andel af omkostningerne (af Europa-Kommissionen fastsat til 30 %), uanset deres faktiske brug af faciliteterne. Afgiften kan differentieres efter skibets kategori, type og størrelse. Afgiften kan også nedsættes, hvis skibsføreren kan godtgøre, at skibets miljøledelse, udformning, udstyr og drift er af en sådan art, at skibet producerer begrænsede mængder driftsaffald.

Gennemførelse

Kommissionen offentliggjorde i 2015 en endelig evaluering af gennemførelsen af direktivet og fandt, at det har været delvist virkningsfuldt, effektivt og sammenhængende. Den identificerede også et antal forhold, der skal behandles i en gennemgang af direktivet.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det har været gældende siden den 28. december 2000. EU-landene skulle indarbejde det i deres nationale lovgivnings bestemmelser inden den 28. december 2002.

BAGGRUND

Beskyttelsen af havmiljøet kan forbedres ved at begrænse udtømning i havet af driftsaffald og lastrester fra skibe.

DOKUMENT

Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe — Erklæring fra Kommissionen. (EFT L 332 af 28.12.2000, s. 81-90)

De ændringer og rettelser som følger af direktiv 2013/53/EU er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version er kun til orientering.

seneste ajourføring 24.02.2016

Top