EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-luftfartspassagerers rettigheder i forbindelse med boardingafvisning, forsinkelser eller aflysninger

EU-luftfartspassagerers rettigheder i forbindelse med boardingafvisning, forsinkelser eller aflysninger

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser.

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Forordningen har til formål at sikre et højt beskyttelsesniveau for flypassagerer ved at fastsætte fælles bestemmelser om kompensation og bistand til flypassagerer ved boardingafvisning, aflysning eller lange forsinkelser.

HOVEDPUNKTER

Forordningen gælder for:

 • passagerer til en flyafgang fra en lufthavn, der er beliggende på et EU-lands område, hvor EU-traktater finder anvendelse og
 • passagerer til en flyafgang fra en lufthavn, der er beliggende i et ikke-EU-land, når bestemmelseslufthavnen er beliggende på et EU-lands område, hvor EU-traktater finder anvendelse, hvis det transporterende luftfartsselskab er et EU-luftfartsselskab

på betingelse af, at de har en bekræftet reservation til den pågældende flyafgang og, medmindre flyafgangen aflyses, er til stede ved indcheckningen på det tidspunkt, der er angivet forud og skriftligt, eller — hvis der ikke er angivet noget tidspunkt — senest 45 minutter før den offentliggjorte afgangstid. Forordningen fastsætter passagerernes rettigheder i følgende situationer:

 • ved boardingafvisning
 • ved forsinkelse af flyafgange
 • ved aflysning af flyafgange.

Den finder ikke anvendelse på passagerer, der rejser:

 • gratis eller
 • til en nedsat billetpris, der ikke direkte eller indirekte er til rådighed for offentligheden.

Boardingafvisning

Hvis et transporterende luftfartsselskab med rimelighed forventer at skulle nægte boarding, opfordrer det først til, at passagerer frivilligt giver afkald på deres reservation mod en modydelse. Hvis der ikke melder sig tilstrækkeligt mange frivillige til, at de resterende passagerer kan komme med flyet, kan det transporterende luftfartsselskab afvise passagerer mod deres vilje under forudsætning af, at det yder dem kompensation.

Luftfartsselskaber skal give førsteprioritet til bevægelseshæmmede personer og eventuelle ledsagere.

Hvis en flyafgang aflyses eller en boarding nægtes, har de berørte passagerer ret til:

 • at få billetten refunderet inden syv dage eller at blive fløjet retur til det første afgangssted eller at få omlagt rejsen til det endelige bestemmelsessted
 • at modtage forplejning og indkvartering (måltider og forfriskninger, hotelophold, transport mellem lufthavnen og overnatningsstedet, muligheden for at foretage to gratis telefonopringninger, eller at sende to gratis telex-, telefax- eller e-mails).
 • at modtage kompensation som følger:
  • 250 EUR for alle flyvninger på indtil 1 500 km
  • 400 EUR for alle flyvninger inden for EU på mere end 1 500 km og for alle andre flyvninger på mellem 1 500 og 3 500 km.
  • 600 EUR for alle andre flyvninger.

Forsinkelser

Forordningen indfører en tredelt kompensationsordning:

 • ved lange forsinkelser (to timer eller mere afhængigt af flyrejsens længde) skal passagererne tilbydes måltider og forfriskninger samt to gratis telefonopringninger, telex-, telefax- eller e-mails
 • ved udsættelse af afgangstidspunktet til den følgende dag, skal passagererne desuden tilbydes indkvartering på hotel og transport fra lufthavnen til overnatningsstedet og tilbage til lufthavnen igen
 • ved forsinkelser på mindst fem timer kan passagererne vælge at få refunderet hele billetprisen og, hvis det er relevant, at blive fløjet retur til det første afgangssted.

I en præjudiciel forelæggelse (Forenede sager C-402/07 og C-432/07) præciserede Den Europæiske Unions Domstol, at når passagerer ankommer til deres endelige destination tre timer eller mere efter det planlagte ankomsttidspunkt, kan de (ligesom passagerer, hvis flyafgang er blevet aflyst) søge kompensation hos luftfartsselskabet, medmindre forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder. I henhold til princippet om ligebehandling skal passagerer, hvis flyafgang bliver forsinket eller aflyst »i sidste øjeblik« betragtes som værende i sammenlignelige situationer med hensyn til at udøve deres ret til kompensation, da disse passagerer er udsat for samme gene, nemlig mistet tid.

Aflysning

I tilfælde af aflysning af en flyafgang skal de berørte passagerer tilbydes:

 • at modtage forplejning og indkvartering (måltider og forfriskninger, hotelophold, transport mellem lufthavnen og overnatningsstedet, muligheden for at foretage to gratis telefonopringninger, eller at sende to gratis telex-, telefax- eller e-mails).
 • at få billetten refunderet inden syv dage eller at blive fløjet retur til det første afgangssted eller at få omlagt rejsen til det endelige bestemmelsessted
 • at modtage kompensation som følger:
  • 250 EUR for alle flyvninger på indtil 1 500 km
  • 400 EUR for alle flyvninger inden for EU på mere end 1 500 km og for alle andre flyvninger på mellem 1 500 og 3 500 km.
  • 600 EUR for alle andre flyvninger.

Kompensation

Kompensation skal udbetales, hvis passageren ikke er blevet informeret om aflysningen i god tid. Den skal dog ikke udbetales, hvis luftfartsselskabet kan bevise, at aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet.

Opgradering og nedgradering

Hvis et luftfartsselskab placerer en passager i en lavere klasse end den, billetten var købt til, skal passageren inden syv dage have refunderet:

 • 30 % af billetprisen for alle flyvninger på indtil 1 500 km
 • 50 % af billetprisen for alle flyvninger inden for EU på mere end 1 500 km, bortset fra flyvninger mellem EU-lande og de franske oversøiske departementer, og for alle andre flyvninger på mellem 1 500 km og 3 500 km
 • 75 % af billetprisen for alle flyvninger, der ikke falder ind under de to ovenstående kategorier, herunder flyvninger mellem EU-lande og de franske oversøiske departementer.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 17. februar 2005.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

Efter udbruddet af COVID-19 og indførslen af foranstaltninger til at afbøde virkningerne af krisen, har Europa-Kommissionen vedtaget:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1-8).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 261/2004 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 19. november 2009, Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon og Alana Sturgeon mod Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) og Stefan Böck og Cornelia Lepuschitz mod Air France SA (C-432/07). Præjudicielle forelæggelser: Bundesgerichtshof — Tyskland og Handelsgericht Wien — Østrig. Lufttransport — forordning (EF) nr. 261/2004 — artikel 2(l) og artikel 5, 6 og 7 — begreberne »forsinkelse« og »aflysning« af flyafgange — ret til kompensation ved forsinkelse — begrebet »usædvanlige omstændigheder«. Forenede sager C-402/07 og C-432/07.

seneste ajourføring 02.06.2020

Top