EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Havneinfrastruktur: bedre havnesikring

Havneinfrastruktur: bedre havnesikring

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2005/65/EF om bedre havnesikring

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Hovedformålet med direktivet er at indføre foranstaltninger med henblik på at forbedre sikringen af havne i Den Europæiske Union (EU) mod truslen om sikringsrelaterede hændelser. På den baggrund er formålet med direktivet at indføre EU-rammebestemmelser med henblik på at sikre et højt og sammenligneligt sikkerhedsniveau i alle EU-havne. Disse rammebestemmelser består af fælles grundlæggende regler for havnesikringsforanstaltninger, en mekanisme for reglernes anvendelse og hensigtsmæssige mekanismer til kontrol med overholdelse.
 • Dette direktiv supplerer forordning (EF) nr. 725/2004 om sikring af skibe og havnefaciliteter og de foranstaltninger, som Kommissionen præsenterede i maj 2003 (KOM(2003) 229 endelig udg.). Tilsammen udgør disse retsakter de nødvendige rammebestemmelser med henblik på at sikre hele den maritime logistikkæde (fra skibet til havneområdet, grænsefladen mellem skib og havn og hele havneområdet) mod risikoen for kriminelle handlinger på EU’s område.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Direktivet finder anvendelse på personer, infrastruktur og udstyr (herunder transportmidler) i havne og tilstødende områder.

Havnesikringsmyndighed og sikkerhedsplaner

 • EU-landene skal udpege en havnesikringsmyndighed for hver havn. En havnesikringsmyndighed kan udpeges for mere end én havn. Denne myndighed er ansvarlig for udarbejdelse og gennemførelse af havnesikringsforanstaltninger, der bygger på resultatet af havnesikringsvurderinger og -planer.
 • EU-landene skal sikre, at havnesikringsplaner udarbejdes, vedligeholdes og ajourføres og omfatter en detaljeret beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet, med henblik på at forbedre havnesikringen (såsom vilkårene for adgang til havne eller foranstaltninger vedrørende bagage og gods). EU-landene skal desuden overvåge sikringsplanerne og deres gennemførelse og pålægge sanktioner ved manglende efterlevelse.

Sikringsniveauer

 • Der fastsættes forskellige sikringsniveauer, som er afstemt efter risikoopfattelsen (normal, forhøjet eller overhængende trussel):
  • sikringsniveau 1: det niveau, hvor minimale beskyttelses-/sikringsforanstaltninger skal opretholdes til enhver tid
  • sikringsniveau 2: det niveau, hvor hensigtsmæssige, supplerende beskyttelses-/sikringsforanstaltninger skal opretholdes i en periode på grund af forhøjet risiko for en sikringsrelateret hændelse
  • sikringsniveau 3: det niveau, hvor yderligere, specifikke beskyttelses-/sikringsforanstaltninger skal opretholdes i en begrænset periode, hvis en sikringsrelateret hændelse er sandsynlig eller overhængende, selv om det måske ikke er muligt at udpege det specifikke mål.
 • EU-landene skal informere om, hvilket sikringsniveau der gælder for den enkelte havn, samt om eventuelle ændringer heraf.

Havnesikringsofficer

EU-landene skal godkende en sikringsofficer for hver enkelt havn.

Hver havn bør, når dette er muligt, have sin egen havnesikringsofficer, men kan, hvis det er hensigtsmæssigt, have fælles sikringsofficer.

Havnesikringsofficeren fungerer som kontaktpunkt i spørgsmål vedrørende havnesikringen og bør have tilstrækkelige beføjelser og lokalviden til på en fyldestgørende måde at sikre og koordinere udarbejdelsen, ajourføringen og opfølgningen af havnesikringsvurderinger og -planer.

Revision

EU-landene skal sikre, at havnesikringsvurderinger og -planer revideres, når der sker sikringsrelevante ændringer, og mindst hvert femte år.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 15. december 2005, og det skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 15. juni 2007.

BAGGRUND

Efter udbruddet af COVID-19 og indførelsen af foranstaltninger til at afbøde virkningerne af krisen har Europa-Kommissionen vedtaget:

Meddelelse fra Kommissionen — Retningslinjer for sundhedsbeskyttelse, hjemsendelse og rejsearrangementer til søfarende, passagerer og andre personer om bord på skibe.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om bedre havnesikring (EUT L 310 af 25.11.2005, s. 28-39).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2005/65/EF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Evalueringsrapport om gennemførelse af direktivet om bedre havnesikring (KOM(2009) 002 endelig udg. af 20.1.2009).

Kommissionens forordning (EF) nr. 324/2008 af 9. april 2008 om fastsættelse af reviderede procedurer for Kommissionens inspektioner inden for maritim sikring (EUT L 98 af 10.4.2008, s. 5-10).

Se konsolideret tekst.

seneste ajourføring 04.05.2020

Top