EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ground handling i Fællesskabets lufthavne

Ground handling i Fællesskabets lufthavne

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 96/67/EF om adgang til ground handling-markedet i Fællesskabets lufthavne

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Ground handling*-ydelserne i lufthavnene i Den Europæiske Union (EU), hvor der gives adgang, omfatter ydelser der gør det muligt for luftfartsselskaberne at udføre lufttransport (manøvrering af fly, rengøring, brændstofpåfyldning, baggageydelser osv.).

Direktivet finder anvendelse på alle lufthavne i EU, der er åbne for erhvervsmæssig trafik med en årlig trafik på mindst 2 mio. passagerbevægelser eller 50 000 ton fragt.

HOVEDPUNKTER

Forvaltningsorganet*, brugeren af lufthavnen* eller leverandøren af ground handling-ydelser* skal, under tilsyn af den udpegede revisor, foretage en streng, regnskabsmæssig adskillelse af de aktiviteter, der er forbundet med ground handling-ydelser, og deres øvrige aktiviteter.

EU-landet:

  • skal tilsvarende for hver af de omhandlede lufthavne nedsætte et brugerudvalg bestående af brugere af lufthavne til at repræsentere brugernes interesser
  • kan kræve, at leverandører af ground handling-ydelser er etableret i EU og kan begrænse antallet af leverandører, som har tilladelse til at levere kategorier af ground handling-ydelser som bagagehåndtering, forpladshandling, brændstof- og oliepåfyldning, håndtering af fragt og post
  • kan reducere antallet af brugere til to, som kan levere egen-handling i forbindelse med ground handling-ydelser som bagagehåndtering, forpladshandling, brændstof- og oliepåfyldning, håndtering af fragt og post
  • kan drage fordel af undtagelser (tidsbegrænsede), når specifikke plads- og kapacitetsbegrænsninger umuliggør åbning af markedet og/eller udøvelse af egen-handling
  • kan på visse betingelser overlade til et organ forvaltningen af de centraliserede infrastrukturer, hvor der ikke er mulighed for, at de opdeles eller for, at der findes flere af dem. Tilsvarende kan EU-landene på visse betingelser, tillade undtagelser for lufthavne, hvor specifikke begrænsninger umuliggør åbning af markedet og/eller udøvelse af egen-handling i det omfang, der er fastsat i dette direktiv
  • kan forpligte den valgte leverandør i en lufthavn til også at betjene øer, der udgør en del af det pågældende EU-lands område
  • kan forlange, at en leverandør af ground handling-ydelser skal have en tilladelse udstedt af en offentlig myndighed, der er uafhængig af lufthavnen med henblik på at garantere sikkerhed, miljøbeskyttelse og overholdelse af sociallovgivning
  • skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at leverandører af ground handling-ydelser og brugere, der ønsker egen-handling, har adgang til lufthavnens anlæg – hvor der skal betales for adgang, skal betalingen fastsættes på grundlag af relevante, objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier.
  • kan vedtage, under hensyn til de øvrige bestemmelser i EU-retten, de nødvendige foranstaltninger for at beskytte arbejdstagernes rettigheder og tilgodese miljøhensyn.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 14. november 1996, og det skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 25. oktober 1997.

BAGGRUND

Med direktivet blev der fastlagt en gradvis plan for gennemførelsen i overensstemmelse med, hvorvidt der var tale om egen-handling-ydelser eller tredjemands handling-ydelser. Direktivet gælder fra den 1. januar 2001 for alle lufthavne på et EU-lands område, hvor den årlige trafik er mindst 2 mio. passagerbevægelser eller 50 000 tons fragt.

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Ground handling: dækker en lang række ydelser, som luftfartsselskaberne har brug for til at foretage flyvninger. Disse tjenesteydelser omfatter områder som vedligeholdelse, brændstof og håndtering af fragt. Ground handling omfatter også ydelser som indcheckning af passagerer, catering, bagagehåndtering og transport inden for lufthavnsområdet.
Forvaltningsorgan: organ, som har fået til opgave at administrere og forvalte lufthavnens infrastrukturer samt føre tilsyn med og koordinere de aktiviteter, der udføres af de forskellige virksomheder.
Bruger af en lufthavn: enhver fysisk eller juridisk person, der ad luftvejen transporterer passagerer, post og/eller fragt.
Leverandør af ground handling-ydelser: enhver fysisk eller juridisk person, der leverer en eller flere former for ground handling-ydelser.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 96/67/EF af 15.oktober 1996 om adgang til ground handling-markedet i Fællesskabets lufthavne (EUT L 272 af 25.10.1996, s. 36-45).

Efterfølgende ændringer af Rådets direktiv 96/67/EF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har kun dokumentarisk værdi.

seneste ajourføring 28.02.2020

Top