EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sikkerhed på vejene: kørekort

Sikkerhed på vejene: kørekort

 

RESUMÉ AF

Direktiv 2006/126/EF om kørekort

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det indfører et nyt europæisk kørekort.
 • Med direktivet omarbejdes direktiv 91/439/EØF — som ophæves.

HOVEDPUNKTER

Direktivet gør følgende.

 • Det reducerer omfanget af forfalskning: Det nye kørekort har en mikrochip, der indeholder de oplysninger, som er trykt på kortet. Det indfører en gyldighedsperiode for kørekort til bil og motorcykel på 10-15 år for at give mulighed for en regelmæssig ajourføring af beskyttelsesfunktioner og indehaverne. Det fastsætter et nyt elektronisk netværk for at lette kommunikationen mellem de nationale myndigheder med henblik på kontrol af kørekort.
 • Det hjælper med at forbedre færdselssikkerheden: Det indfører en ny kørekortkategori for knallerter og kræver en obligatorisk teoriprøve på forhånd samt gradueret adgang til tungere motorcykler. Desuden angiver det krav om prøver. Erhvervschauffører skal have foretaget en lægeundersøgelse hvert femte år. Der stilles krav til køreprøvesagkyndiges kvalifikationer og uddannelse.

Gensidig anerkendelse af kørekort

De kørekort, som EU-landene udsteder, skal anerkendes gensidigt. Der er følgende kørekortkategorier:

 • kategori AM — til to- og trehjulede køretøjer, hvis konstruktivt bestemte maksimale hastighed er 45 km/t, og lette quadricykler
 • kategori A1 — til lette motorcykler med et maksimalt slagvolumen på 125 kubikcentimeter og en maksimal udgangseffekt på 11 kW
 • kategori A2 — til motorcykler med en maksimal udgangseffekt på 35 kW
 • kategori A — til tunge motorcykler uden effektbegrænsninger
 • kategori B — til personbiler, der ikke vejer over 3 500 kg, og med plads til højest otte personer
 • kategori BE — til et køretøj i kategori B, der trækker en tung påhængsvogn på maksimalt 3 500 kg
 • kategori B1 (valgfri) — til quadricykler
 • kategori C1 — til erhvervskøretøjer på mellem 3 500 og 7 500 kg og op til otte personer
 • kategori C1E — til et køretøj i kategori C1 eller B, der trækker en tung påhængsvogn, med en totalmasse på maksimalt 12 000 kg
 • kategori C — til erhvervskøretøjer, der ikke vejer over 3 500 kg, og med plads til højest otte personer
 • kategori CE — til et køretøj i kategori C, der trækker en tung påhængsvogn
 • kategori D1 — til personbiler, der er konstrueret til befordring af maksimalt 16 personer, og som er højst 8 m lang
 • kategori D1E — til et køretøj i kategori D1, der trækker en tung påhængsvogn
 • kategori D — til personbiler til mere end 8 personer
 • kategori DE — til et køretøj i kategori D, der trækker en tung påhængsvogn
 • lette påhængsvogne på maksimalt 750 kg må trækkes med kørekort i kategori B, C1, C, D1 og D.

Afgørelse (EU) 2016/1945indeholder en tabel over ækvivalenser mellem disse kategorier og dem, der er fastlagt for kørekort udstedt i EU-lande før dette direktiv.

Betingelser for udstedelse af kørekort

 • Kørekort skal angive de betingelser, som føreren skal opfylde for at være autoriseret til at føre et køretøj. Hvis færdsel kun er tilladt for visse typer køretøjer eller for tilpassede køretøjer, skal det fremgå af en kode på kørekortet.
 • For udstedelse af kørekort gælder følgende betingelser:
  • kørekort til kategori C1, C, D1 og D kan kun udstedes til førere, der allerede har kørekort til kategori B.
  • kørekort til kategori BE, C1E, CE, D1E og DE kan kun udstedes til førere, der allerede har kørekort til henholdsvis kategori B, C1, C, D1 og D.
 • Minimumsalderen for udstedelse af kørekort er:
  • 16 år til kategori AM, A1 (lette motorcykler) og B1 (quadricykler og trehjulede cykler med motor)
  • 18 år til kategori A2, B, BE og C1
  • 21 år til kategori C, CE, D1 og D1E
  • 24 år til kategori D og DE.
 • EU-landene kan hæve eller sænke minimumsalderen, inden for bestemte grænser, for visse kategorier.
 • EU-landene skal sikre, at kørekortansøgere besidder den viden, de færdigheder og udviser den adfærd, der er krævet for at føre et motorkøretøj. Prøverne til dette formål skal overordnet set bestå af:
  • en teoretisk prøve
  • en prøve i færdigheder og adfærd.

Køreprøvesagkyndige

 • De skal have minimumskompetencer til prøven i kundskaber og færdigheder.
 • De er underlagt en kvalitetssikringsordning og skal uddannes jævnligt.

Ændringer efter udbruddet af covid-19-pandemien

 • Grundet de ekstraordinære omstændigheder, der er en konsekvens af covid-19-udbruddet, som var begyndt den 1. februar 2020 i nogle EU-lande, er det vanskeligt at forny kørekort, og forordning (EU) 2020/698 forlænger derfor gyldigheden af visse kørekort med en periode på syv måneder fra deres udløbsdato for at sikre kontinuitet i vejtransporten.
 • Hvis et EU-land skønner, at fornyelsen af kørekort sandsynligvis er praktisk umulig efter den 31. august 2020, som følge af landets covid-19-relaterede foranstaltninger, skal landet senest den 1. august 2020 indsende en begrundet anmodning om, at Kommissionen bemyndiges til at forlænge de pågældende perioder.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 19. januar 2007, og det skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 19. januar 2011. EU-landene skal anvende reglerne i direktivet fra den 19. januar 2013.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort (omarbejdning) (EUT L 403 af 30.12.2006, s. 18-60).

Efterfølgende ændringer til direktiv 2006/126/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/698 af 25. maj 2020 om særlige og midlertidige foranstaltninger i lyset af covid-19-udbruddet vedrørende fornyelse eller forlængelse af visse certifikater, licenser og godkendelser eller tilladelser samt udsættelse af visse periodiske kontroller og efteruddannelser inden for visse områder af transportlovgivningen (EUT L 165 af 27.5.2020, s. 10-24).

Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1945 af 14. oktober 2016 om ækvivalens mellem kategorier af kørekort (EUT L 302 af 9.11.2016, s. 62-162).

Kommissionens forordning (EU) nr. 575/2014 af 27. maj 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 383/2012 om indførelse af tekniske forskrifter for kørekort, som er udstyret med et lagermedium (mikrochip) (EUT L 159 af 28.5.2014, s. 47-49).

Kommissionens forordning (EU) nr. 383/2012 af 4. maj 2012 om indførelse af tekniske forskrifter for kørekort, som er udstyret med et lagermedium (mikrochip) (EUT L 120 af 5.5.2012, s. 1-11).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 22.09.2020

Top