EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fællesforetagendet Galileo

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Fællesforetagendet Galileo

Galileo er det europæiske program for satellitbaseret radionavigation og positionsbestemmelse. Programmet er iværksat af Europa-Kommissionen og gennemføres i fællesskab med Den Europæiske Rumorganisation. Formålet er at give EU en uafhængig teknologi, der kan konkurrere med det amerikanske system, GPS, og det russiske GLONASS. På grundlag af forordningen om Galileo, der blev vedtaget i 2002, blev der oprettet et fællesforetagende, som fik til opgave at styre programmets udviklingsfase. Ifølge en senere ændring af forordningen ophørte fællesforetagendet med at eksistere den 31. december 2006. Da udviklingsfasen er forlænget til udgangen af 2008, er fællesforetagendets aktiviteter overdraget til GNSS-Tilsynsmyndigheden.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 876/2002 af 24. maj 2002 om oprettelse af et fællesforetagende Galileo. [EF-Tidende L 138 af 28.5.2002][Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Med en understregning af behovet for dels at stimulere de europæiske industrier og servicefag, dels at sikre Europas uafhængighed på et så væsentligt teknologisk område, er Galileo-programmet for satellitbaseret radionavigation blevet udformet i forskellige etaper:

  • definitionsfasen, hvor projektets grundlæggende elementer er etableret
  • udviklingsfasen (der efter den oprindelige plan skulle strække sig over perioden 2002 -2005) har til formål at verificere og afprøve de forskellige komponenter i systemarkitekturen; denne fase kommer i realiteten til at vare indtil udgangen af 2008.
  • den såkaldte etablerings- og ibrugtagningsfase, som består i fremstilling og opsendelse af satellitter og etablering af jordbaserede stationer og udstyr
  • og endelig driftsfasen.

Forordningen om Galileo opstiller principperne for og bestanddelene af fællesforetagendet Galileo. Målet er at råde over en smidig struktur, der har status som juridisk person og er i stand til at indgå de fornødne kontrakter, så der kan iværksættes et europæisk system for satellitbaseret radionavigation og åbnes mulighed for forskning og teknologisk udvikling. Oprindelig skulle fællesforetagendet dække perioden 2002 - 2005, frem til udviklingsfasens afslutning, idet denne periode dog eventuelt kunne forlænges. Men i betragtning af, at udviklingsfasen ikke vil være afsluttet før udgangen af 2008, har EU fundet det formålsløst at forlænge fællesforetagendet i 2007, eftersom Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed, der blev oprettet i 2004, kan gennemføre de nødvendige opgaver.

Fællesforetagendet indstillede således sine aktiviteter den 31. december 2006.

Fællesforetagendets to hovedopgaver har været:

  • Iværksættelsen af udviklingsfasen: Til dette formål har fællesforetagendet efter aftale overdraget det til Den Europæiske Rumorganisation at gennemføre de nødvendige tiltag i udviklingsfasen med hensyn til systemets rumsegment og det dertil hørende jordsegment.
  • Forberedelsen af programmets efterfølgende faser: Fællesforetagendet har mobiliseret de nødvendige offentlige og private midler og forberedt etableringen af forvaltningsstrukturer, som skal forestå gennemførelsen af programmets efterfølgende faser.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 876/2002

28.5.2002

-

EUT L 138 af 28.5.2002

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1943/2006

22.12.2006

-

EUT L 367 af 22.12.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af samarbejdsaftalen om et civilt globalt satellitnavigationssystem (GNSS) - Galileo - mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Folkerepublikken Kina [KOM(2003) 578 endelig - Ikke offentliggjort i EUT].

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Integration af Egnos i Galileo-programmet [KOM(2003) 123 endelig - Ikke offentliggjort i EUT].

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Statusrapport om forskningsprogrammet Galileo i begyndelsen af 2004 [KOM(2004) 112 endelig - ikke offentliggjort i EUT].

Denne statusrapport kommer mindre end seks måneder efter oprettelsen af fællesforetagendet Galileo. Ifølge rapporten var 2003 et afgørende år for programmet. De to første forsøgssatellitter blev bestilt og skulle begynde at transmittere i 2006. Dermed er det sikret, at de frekvenser, der blev tildelt i juni 2003 på Den Verdensomspændende Radiokonference, udnyttes. Det internationale samarbejde er i fuld gang, da interessen i tredjelande fortsat er stigende. EU har indgået en aftale med Kina i oktober 2003, og der er iværksat tiltag sammen med USA (aftale i februar 2004), Israel (aftale i marts 2004), Rusland, Brasilien, Indien, Japan, Canada og Sydkorea. Hvad angår overgangen til etablerings- og ibrugtagningsfasen (2006-2007) og driftsfasen efter 2008 (ifølge den oprindelige tidsplan), har tre konsortier udtrykt interesse i at investere i programmet. Den organisation, der udvælges, vil bidrage med omkring 1,5 mia. EUR.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 24.9.2002 - Statusrapport om Galileo-programmet [KOM(2002) 518 endelig - ikke offentliggjort i EUT].

Fire måneder efter, at forordning (EF) nr. 876/2002 er trådt i kraft, gør meddelelsen status over gennemførelsen af Galileo-programmet (udviklingsfasen). Gennemførelsen af fællesforetagendet er forsinket grundet vanskeligheder, som er opstået internt i Den Europæiske Rumorganisation i forbindelse med færdiggørelsen af medlemsstaternes bidrag. Sikkerhedsorganet vil blive nedsat i nær fremtid. Der er foretaget en udvidelse af det tekniske dokument om definition af Galileo-projektets opgave og om serien af Galileo-tjenester med disses tekniske ydelser og funktioner samt frekvensplanen. På Verdenskonferencen for Radiokommunikation (WRC) i juni/juli 2003 i FN-regi forventes det, at der vil blive givet fleksibel adgang for Galileo til frekvensspektret med henblik på at oprette alle de planlagte tjenester og sikre kompatibiliteten med andre radionavigationssystemer (det amerikanske GPS, det russiske GLONASS og de kinesiske systemer). Galileo har global interesse, og dette indebærer, at der må samarbejdes med alle tredjelande

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Indledning af etablerings- og ibrugtagningsfasen samt driftsfasen af det europæiske program for satellitbaseret radionavigation [KOM(2004) 636 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 02.08.2007

Top