EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Civilretligt ansvar for skader ved olieforurening: bunkeroliekonventionen

Civilretligt ansvar for skader ved olieforurening: bunkeroliekonventionen

RESUMÉ AF:

Beslutning 2002/762/EF om bemyndigelse af EU-landene til at undertegne og ratificere eller tiltræde den internationale bunkeroliekonvention

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE BESLUTNING?

Den bemyndiger EU-landene til at undertegne og ratificere eller tiltræde den internationale konvention af 2001 om civilretligt ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkerolie (bunkeroliekonventionen).

HOVEDPUNKTER

Bunkeroliekonventionen blev vedtaget i Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) regi med henblik på at sikre, at personer, der lider skade som følge af udslip af olie, der medføres som brændsel i skibenes bunker, får passende, hurtig og effektiv erstatning.

Forenelighed med EU-regler

 • forordning (EU) nr. 1215/2012) om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område.
 • Konventionen indeholder ikke regler om, at en international organisation som EU kan undertegne, ratificere eller tiltræde den.
 • EU-landene skal derfor med EU’s bemyndigelse undertegne, ratificere eller tiltræde konventionen i EU’s interesse. Når de gør dette, skal de også afgive en erklæring, hvorved de forpligter sig til at anvende forordning (EU) nr. 1215/2012 i deres indbyrdes forhold.

Anvendelsesområde

Konventionen finder anvendelse på:

 • forurening forvoldt på territoriet, på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone eller tilsvarende i ethvert land, der er part i konventionen
 • foranstaltninger truffet for at forhindre eller begrænse skaden.

Den finder ikke anvendelse på krigsskibe, marinehjælpeskibe eller andre skibe, der ejes af et land. Ethvert land, der er part i konventionen, kan dog beslutte at anvende den på sådanne skibe.

Rederens erstatningsansvar

Den, der er reder på tidspunktet for en hændelse, er erstatningsansvarlig for alle forureningsskader forårsaget af skibets bunkerolie. Dog kan rederen undgå ansvar, hvis det bevises, at:

 • skaden var en følge af krigshandlinger, fjendtligheder, oprør eller en naturbegivenhed af en usædvanlig, uundgåelig og uimodståelig karakter
 • skaden var en følge af en tredjeparts forsætlige handling eller undladelse om at forvolde skade, eller
 • skaden i det hele var en følge af forsømmelighed udvist af enhver regering eller anden myndighed, der bærer ansvaret.

Obligatorisk forsikring eller økonomisk sikkerhedsstillelse

 • Ejere af skibe med en bruttotonnage på over 1 000 ton, som er registreret i et land, der er part i konventionen, skal have en forsikring eller anden økonomisk sikkerhed, f.eks. en garanti fra en bank eller lignende finansiel institution, til dækning af deres erstatningsansvar for forureningsskader.
 • En attest, der bekræfter, at forsikring eller anden økonomisk sikkerhed er i kraft, udstedes til hvert skib af den relevante myndighed i et land og skal medføres om bord på skibet. Der skal også deponeres en kopi hos de myndigheder, der fører skibets registrering.

Retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser

 • Erstatningssag mod rederen, forsikringsgiveren eller en anden, der stiller sikkerhed, skal anlægges i det eller de lande, hvor forureningsskaden blev forvoldt.
 • Konventionen fastlægger de betingelser, hvorunder en retsafgørelse afsagt af en ret i et land, der er part i konventionen, kan anerkendes eller fuldbyrdes i et andet.

Tidsfrister

 • Ret til erstatning i henhold til konventionen bortfalder, hvis der ikke er anlagt sag inden tre år fra det tidspunkt, hvor skaden opstod.
 • Der kan ikke anlægges sag mere end seks år efter datoen for den hændelse, der var årsag til skaden.

HVORNÅR GÆLDER KONVENTIONEN FRA?

Rådets beslutning opfordrede EU-landene at tage de nødvendige skridt til at deponere deres instrumenter for ratifikation eller tiltrædelse, om muligt inden den 30. juni 2006.

VIRKNING

I 2015 havde alle 28 EU-lande ratificeret/tiltrådt konventionen i overensstemmelse med Rådets beslutning.

DOKUMENT

Rådets beslutning 2002/762/EF af 19. september 2002 om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Fællesskabets interesse at undertegne og ratificere eller tiltræde den internationale konvention af 2001 om civilretligt ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkerolie (bunkeroliekonventionen) (EFT L 256 af 25.9.2002, s. 7-8)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT L 351 af 20.12.2012, s. 1-32)

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1215/2012 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 14.03.2016

Top