EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i EU’s lufthavne

Tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i EU’s lufthavne

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EØF) nr. 95/93 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i EU’s lufthavne

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Den skal sikre, at de tilgængelige ankomst- eller afgangstidspunkter* ved utilstrækkelig lufthavnskapacitet udnyttes effektivt og fordeles på en retfærdig, ikke-diskriminerende og gennemsigtig måde.

HOVEDPUNKTER

 • Forordningen fastsætter de objektive kriterier, på grundlag af hvilke en lufthavn kan opnå status som koordineret lufthavn* eller fartplansformidlet lufthavn*, fordi lufthavnens kapacitet er utilstrækkelig.
 • EU-landene kan give alle lufthavne status som koordineret lufthavn, forudsat at:
  • der udføres en kapacitetsanalyse og
  • der er tale om en betydelig mangel på kapacitet, som ikke kan løses på kort sigt.

Koordinator/fartplansformidler

 • Det EU-land, der er ansvarlig for en koordineret eller fartplansformidlet lufthavn skal sikre udpegelse af en kvalificeret fysisk eller juridisk person til henholdsvis fartplansformidler eller lufthavnskoordinator. Denne fysiske eller juridiske person skal have omfattende erfaring med koordinering og planlægning af luftfartøjsoperationer.
 • Koordinatoren/fartplansformidleren skal handle på en neutral, ikke-diskriminerende og gennemsigtig måde og bør være funktionelt adskilt fra enhver involveret part.
 • Finansieringen af koordinatorens virksomhed skal være tilrettelagt således, at den garanterer koordinatorens uafhængige status. Samme koordinator kan udpeges for mere end en lufthavn.

Lufthavnskapacitet

 • Det antal ankomst- og afgangstidspunkter, der stilles til rådighed, fastsættes to gange årligt af de kompetente myndigheder i henhold til de to fartplansæsoner (vinter og sommer), som anvendes inden for international luftfart. Beregning af en lufthavns kapacitet sker på grundlag af en objektiv analyse af mulighederne for at modtage lufttrafikken.
 • Luftfartsselskaberne skal indgive de relevante oplysninger, som koordinatoren efterspørger.

Koordineringsudvalg

 • Det ansvarlige EU-land skal sikre, at der nedsættes et koordineringsudvalg i en koordineret lufthavn.
 • Koordineringsudvalget skal stille forslag og rådgive koordinatoren i forbindelse med alle spørgsmål vedrørende lufthavnens kapacitet, navnlig:
  • mulighederne for at øge kapaciteten
  • koordineringsparametre
  • kontrolmetoder og
  • lokale retningslinjer.
 • Medlemskab af udvalget står åbent for:
  • de luftfartsselskaber, der beflyver lufthavnen
  • lufthavnens ledelse
  • flyvekontroltjenestens myndigheder
  • repræsentanter for almenflyvning.

Procedure for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter

 • Hovedprincippet for tildelingen af ankomst- og afgangstidspunkter er, at et luftfartsselskab, der har anvendt sine ankomst- og afgangstidspunkter i mindst 80 % af tiden i sommer-/vinterfartplansæsonen, har ret til samme ankomst- og afgangstidspunkter i den tilsvarende fartplansæson det efterfølgende år (kendt som hævdvundne rettigheder). Således bliver ankomst- og afgangstidspunkter, der ikke er tilstrækkeligt udnyttet af luftfartsselskaber, omfordelt (den såkaldte »brugspligt«).
 • Der kan oprettes puljer af ankomst- og afgangstidspunkter med nyoprettede ankomst- og afgangstidspunkter, ubenyttede ankomst- og afgangstidspunkter, samt de ankomst- og afgangstidspunkter, som et luftfartsselskab har givet afkald på eller som på anden måde bliver ledige.
 • Koordinatoren skal også tage hensyn til yderligere regler og retningslinjer som er fastsat af luftfartsbranchen samt lokale retningslinjer, der er foreslået af koordinationsudvalget og godkendt af det EU-land eller eventuelt andet kompetent organ, der har ansvaret for den pågældende lufthavn.
 • Hvis en ansøgning om et ankomst- og afgangstidspunkt ikke kan imødekommes, informerer koordinatoren ansøgerluftfartsselskabet om grundene hertil og angiver nærmeste disponible alternative ankomst- og afgangstidspunkt.
 • Ankomst- og afgangstidspunkter kan byttes eller overføres mellem luftfartsselskaber under visse specifikke omstændigheder (f.eks. hel eller delvis overtagelse eller overførsel til en anden rute eller transportform). I sådanne tilfælde er en udtrykkelig bekræftelse fra koordinatoren påkrævet.
 • Et EU-land kan reservere visse ankomst- og afgangstidspunkter til regional flyvning.

Håndhævelse

 • Et luftfartsselskabs flyveplan kan afslås af de kompetente lufttrafikstyringsmyndigheder, hvis luftfartsselskabet har til hensigt at lande eller afgå i en koordineret lufthavn uden et af koordinatoren tildelt ankomst- og afgangstidspunkt.
 • Hvis et luftfartsselskab gentagne gange og med forsæt enten driver flyvning på tidspunkter, som afviger betydeligt fra de tildelte ankomst- og afgangstidspunkter, eller på en måde, der afviger betydeligt fra det aftalte, kan koordinatoren beslutte at tilbagetrække den pågældende serie af ankomst- og afgangstidspunkter fra luftfartsselskabet. Det pågældende luftfartsselskab mister således sine hævdvundne rettigheder.
 • EU-landene skal sikre, at der findes sanktioner, som er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning for at modvirke sådanne situationer.

Ændringer

Den oprindelige forordning er blevet ændret fem gange

 • i 2002, efter terrorangrebene i september 2001, for at give luftfartsselskaber mulighed for at beholde de ankomst- og afgangstidspunkter, som de var blevet tildelt for 2001, i sommerfartplansæsonen 2002 og vinterfartplansæsonen 2002/2003 (forordning (EF) nr. 894/2002)
 • i 2003 for at tage højde for krigen mod Irak og udbruddet af SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) og sikre, at manglende udnyttelse af tildelte ankomst- og afgangstidspunkter for sæsonen 2003 ikke førte til, at luftfartsselskaber mistede deres rettigheder til disse tidspunkter (forordning (EF) nr. 1554/2003)
 • i 2004 for a tydeliggøre anvendelsen af den eksisterende ordning på en række områder, herunder koordinatorers uafhængige status og procedurerne for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter (forordning (EF) 793/2004)
 • i 2009 for at tage højde for den globale økonomiske og finansielle krise og sikre, at manglende udnyttelse af tildelte ankomst- og afgangstidspunkter for sommerfartplansæsonen 2009 ikke førte til, at luftfartsselskaber mistede deres rettigheder til disse tidspunkter (forordning (EF) nr. 545/2009)
 • i 2020 for at tage højde for covid-19-krisen og sikre, at manglende udnyttelse af tildelte ankomst- og afgangstidspunkter for marts 2020 (og for ruter til Kina og Hongkong i perioden 23. januar-29. februar 2020) samt tildelte ankomst- og afgangstidspunkter for hele sommerfartplansæsonen 2020 ikke fører til, at luftfartsselskaber mister deres rettigheder til disse tidspunkter (forordning (EU) 2020/459).

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 22. februar 1993.

BAGGRUND

VIGTIGE BEGREBER

Ankomst- eller afgangstidspunkter: en tilladelse fra en koordinator til at benytte hele den infrastruktur i en lufthavn, der er nødvendig for at beflyve en koordineret lufthavn på en specifik dato og på et specifikt tidspunkt i forbindelse med landing eller start.
Koordineret lufthavn: en lufthavn med høj belastning, hvor efterspørgslen overstiger kapaciteten i den relevante periode, og hvor det for et luftfartsselskab er nødvendigt at råde over et tidspunkt til ankomst eller afgang, som er tildelt af en koordinator.
Fartplansformidlet lufthavn: en lufthavn, hvor der kan opstå overbelastning i visse perioder, og hvor der er udpeget en koordinator til at lette afviklingen af trafikken for de luftfartsselskaber, der beflyver eller har til hensigt at beflyve den pågældende lufthavn.

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne (EFT L 14 af 22.1.1993, s. 1-6).

Efterfølgende ændringer af forordning (EØF) nr. 95/93 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om anvendelsen af forordning (EØF) nr. 95/93 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne, som ændret (KOM(2008) 227 endelig, af 30.4.2008).

Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsen af forordning (EF) nr. 793/2004 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne (KOM(2007) 704 endelig af 15.11.2007).

seneste ajourføring 11.05.2020

Top