EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Lufttrafikstyring: organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum

Lufttrafikstyring: organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 551/2004 — Organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum (luftrumsforordningen)

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

  • Som en del af lovpakken om lufttrafikstyring, der opretter det fælles europæisk luftrum iht. forordning (EF) nr. 549/2004 (se resuméet), søger forordningen at optimere brugen af det europæiske luftrum for dermed at reducere forsinkelser og fremme vækst i lufttransport.
  • Forordningen blev ændret ved forordning (EF) nr. 1070/2009 i lyset af planen om at udvide Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs beføjelser til at omfatte lufttrafikstyringssikkerhed. Med denne ændring har Europa-Kommissionen mulighed for at ajourføre foranstaltninger efter den tekniske og operationelle udvikling samt at fastsætte de grundlæggende kriterier og procedurer for udøvelse af bestemte netstyringsfunktioner.

HOVEDPUNKTER

Oprettelse af det fælles europæiske luftrum

Formålet med dette er at:

  • give værktøjer til at styre udsving i lufttrafikkapacitet
  • forbedre sikkerheden: sørge for, at de samme niveauer af sikkerhed observeres i flyvekontrolsystemer og -procedurer i alle EU-lande
  • reducere fragmenteringen af forsyning til lufttrafiktjenester: forskellige nationale tilgange til lufttrafikstyring og organisation af denne fører til uoverensstemmelser og mangler, hvilket påvirker det internationale lufttransportmarked negativt
  • forbedre integrationen af militære systemer i organisationen af lufttrafikstyring
  • lette indføring af ny teknologi.

Forvaltning og udformning af nettet

Som støtte til initiativer på både nationalt plan og vedrørende funktionelle luftrumsblokke vil lufttrafikstyringsnetfunktionerne sikre optimal brug af luftrummet og sikre, at brugere af luftrummet kan anvende de foretrukne ruter, mens der samtidigt sikres maksimal adgang til luftrummet og luftfartstjenester.

Fleksibel brug af luftrummet

Koordinationen mellem de civile og militære myndigheder øges, især vedrørende tildeling og effektiv brug af luftrummet til militære formål, herunder hvilke kriterier og principper der skal styre tildeling og brug, og især adgang for civile fly.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 20. april 2004.

BAGGRUND

Se desuden:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 551/2004 af 10. marts 2004 om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum (luftrumsforordningen) (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 20-25).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 551/2004 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1-122).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1-9).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 08.05.2020

Top