EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jernbanepassagerers rettigheder

Jernbanepassagerers rettigheder

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Den har til formål at fastsætte jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser med henblik på at beskytte dem, navnlig når rejser afbrydes, og med henblik på at forbedre kvaliteten og effektiviteten af personbefordringen.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

 • Forordningen vedrører alle jernbanerejser og -tjenester udført af en eller flere jernbanevirksomheder med licens i henhold til detektiv 2012/34/EU (se resumé om Et fælles jernbanenet for Europa).
 • Den finder ikke anvendelse på rejser og tjenester udført på tredjelandes område.
 • Et EU-land kan vælge at indrømme en fritagelse fra de fleste artikler i forordningen på indenlandsk personbefordring med jernbane i en periode på højst fem år, og denne periode kan forlænges to gange. Et EU-land kan også fritage personbefordring med jernbane i byer, forstæder og regioner fra denne forordning.

Passagerers rettigheder

Jernbanepassagerer har følgende grundlæggende rettigheder:

Transportkontrakt og oplysninger

Passagerer skal have klare og tilgængelige oplysninger:

 • før rejsen, navnlig vedrørende de relevante betingelser, der er gældende for kontrakten, køreplaner og billetpriser
 • under rejsen, navnlig vedrørende eventuelle forsinkelser eller afbrydelser i tjenesten
 • vedrørende procedurerne for indgivelse af klager

Oplysningerne til handicappede og bevægelseshæmmede personer skal være i et tilgængeligt format.

Forsinkelser og aflysninger

Hvis ankomsten til den endelige destination er mere end 60 minutter forsinket, har passagerer ret til:

 • refusion af billettens fulde pris for den del af rejsen, der ikke er foretaget, eller
 • fortsættelse eller omlægning af rejsen på tilsvarende befordringsvilkår ved først givne lejlighed eller på et senere tidspunkt efter passagerens ønske.

Hvis passagerer ikke vælger refusion, men fortsættelse af rejsen, kan de kræve erstatning svarende til:

 • 25 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på 60-119 minutter
 • 50 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på 120 minutter eller mere.

Ved forsinkelser ved ankomst eller afgang på mere end 60 minutter har passagerer ret til:

 • information om situationen og det anslåede afgangs- eller ankomsttidspunkt
 • måltider og forfriskninger i rimeligt forhold til ventetiden
 • indkvartering, hvis et ophold af en eller flere nætters varighed bliver nødvendigt
 • transport til jernbanestationen eller til et andet afgangssted eller til rejsens endelige bestemmelsessted, hvis toget er blokeret på sporet.

Handicappede eller bevægelseshæmmede personer

Lovgivningen om jernbanepassagerers rettigheder i EU skal sikre, at handicappede eller bevægelseshæmmede personer har samme mulighed for at rejse som alle andre borgere. Lovgivningen giver dem derfor følgende rettigheder:

 • ret til ikke-diskriminerende adgang til transport uden ekstra udgifter
 • på anmodning, at få oplysninger om jernbanetjenesternes og stationernes tilgængelighed
 • vederlagsfri assistance i toget og på bemandede stationer (passagerer skal give besked om deres behov for assistance 48 timer før afgang)
 • ret til erstatning, hvis jernbanevirksomheden er ansvarlig for tab eller beskadigelse af bevægelseshjælpemidler.

Sikkerhed, klager og servicekvalitet

 • Passagerers personlige sikkerhed sikres i toget og på stationerne i samarbejde med de offentlige myndigheder.
 • En effektiv klageordning skal være på plads. Passagerer kan indgive klage til enhver jernbanevirksomhed, der er berørt.
 • Servicekvalitetsstandarderne for jernbanevirksomheder omfatter som minimum:
  • oplysninger til passagerer og billetter
  • forbindelsers punktlighed og generelle principper for behandling af trafikforstyrrelser
  • aflysninger af togforbindelser
  • rengøring af togvogne og stationsbygninger
  • tilfredshedsundersøgelser blandt kunderne
  • klagebehandling, refusion og erstatning for ikke-opfyldelse af servicekvalitetsstandarderne
  • assistance til handicappede og bevægelseshæmmede personer.

Håndhævelse i EU-landene

EU-landene udpeger et eller flere uafhængige organer, som skal være ansvarligt/e for håndhævelsen af denne forordning Passagerer kan indgive en klage til et af disse organer, hvis de mener, at deres rettigheder ikke respekteres.

EU-landene skal ligeledes fastsætte sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelserne og har afskrækkende virkning.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Det trådte i kraft den 3. december 2009.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

Efter udbruddet af COVID-19 og indførslen af foranstaltninger til at afbøde virkningerne af krisen, har Europa-Kommissionen vedtaget:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 14-41)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 32-77).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2012/34/EU er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Meddelelse fra Kommissionen — Retningslinjer for fortolkning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (EUT C 220 af 4.7.2015, s. 1-10).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:om fritagelser indrømmet af medlemsstaterne i medfør af forordning (EF) 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (COM(2015) 117 final af 11.3.2015).

seneste ajourføring 19.03.2020

Top