EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Valgret og valgbarhed ved kommunale valg

Valgret og valgbarhed ved kommunale valg

Det fastlægger de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg* for EU-borgere i det EU-land, hvor de har bopæl.

DOKUMENT

Rådets direktiv 94/80/EF af 19. december 1994 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere.

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg* for EU-borgere i det EU-land, hvor de har bopæl.

HOVEDPUNKTER

Alle EU-borgere, som ikke er statsborgere i det EU-land, hvor de har bopæl, har valgret og er valgbare ved kommunale valg i det pågældende land på samme vilkår som landets statsborgere.

For at kunne deltage i valg skal EU-borgere lade sig optage på valglisten i bopælslandet og forevise den samme dokumentation som landets egne vælgere. I lande med stemmepligt gælder denne pligt også for dem.

Hvis EU-bopælslandets egne statsborgere skal have haft bopæl i landet i et bestemt tidsrum for at have valgret og være valgbare, kan EU-borgere fra andre lande medregne et tilsvarende tidsrum tilbragt i andre EU-lande for at opfylde kravet.

Et EU-land kan nægte en EU-borger valgbarhed, hvis denne:

har fortabt denne ret i EU-hjemlandet ved en individuel civilretlig eller strafferetlig afgørelse

ikke kan fremlægge en erklæring med oplysninger om nationalitet og adresse eller om nødvendigt visse andre identitetsbeviser.

Et EU-land kan under visse omstændigheder træffe afgørelse om, at hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem i bopælslandet er uforeneligt med et tilsvarende hverv, som udøves i andre EU-lande.

Et EU-land kan beslutte, at valg til visse højerestående poster skal være forbeholdt landets egne statsborgere, eller at valgte borgere fra andre EU-lande ikke må deltage i udpegning af delegerede, som derefter kan vælge medlemmer af en parlamentarisk forsamling eller stemme i denne forsamling.

Direktivet indeholder også mulighed for undtagelser for:

ethvert EU-land, hvor andelen af EU-borgere, som har nået valgalderen, og som har bopæl i landet uden at have statsborgerskab i landet, udgør 20 % af den samlede vælgerskare og

EU-borgere, som allerede har valgret til det nationale parlament i deres EU-bopælsland.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Fra den 20. januar 1995.

VIGTIGT BEGREB

* Kommunale valg: valg, der er åbne for alle valgbare fastboende voksne på grundlæggende lokalt administrativt plan, som anført i bilaget til direktivet.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 94/80/EF

20.1.1995

31.12.1995

EFT L 368 af 31.12.1994, s. 38-47

Efterfølgende ændringer af bilagene til direktiv 94/80/EF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 24.09.2015

Top