EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Regler, der gælder for indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester indtil 2016

This summary has been archived and will not be updated. See 'Offentlige indkøb — regler inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester' for an updated information about the subject.

Regler, der gælder for indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester indtil 2016

Direktiv 2004/17/EF omhandler behovet for at sikre åbningen af markedet samt en fair balance i gennemførelsen af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester. Direktiv 2014/25/EU har erstattet dette direktiv, der dog fortsat er gældende, indtil medlemsstaterne har gennemført direktivet senest den 18. april 2016.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (forsyningsvirksomhedsdirektivet).

RESUMÉ

Direktiv 2004/17/EF om særlige sektorer inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (de såkaldte særlige sektorer) gælder for kontrakter, der er udstedt af en ordregivende enhed, vedrørende:

 • forsyninger
 • tjenesteydelser
 • bygge- og anlægsarbejder.

Det finder imidlertid ikke anvendelse på koncessionskontrakter eller tjenesteydelser, der er reguleret af direktiv 2014/23/EU.

Ordregivende enheder

Direktivet om særlige sektorer gælder for:

 • alle ordregivende myndigheder eller offentlige virksomheder, der er aktive inden for energi- (gas, elektricitet, udvinding af fossile brændstoffer) og vandforsyning, transport (herunder til og fra havne eller lufthavne) samt posttjenester
 • alle ordregivere, der er aktive i én (eller flere) af ovennævnte sektorer, og som har gavn af specielle eller eksklusive rettigheder, der er meddelt af en kompetent myndighed i en medlemsstat.

Listen i direktivets bilag over ordregivere er ikke udtømmende.

Berørte aktiviteter

Direktivet finder især anvendelse på tilrådighedsstillelse eller drift af faste net, der yder offentlige tjenesteydelser i følgende sektorer:

 • Produktion, transport eller distribution af gas, varme, elektricitet eller drikkevand. Det gælder også for forsyning af disse net med gas, varme, elektricitet og drikkevand samt for de kontrakter, der vedrører levering af vandbehandling til vandbygningsprojekter, kunstvanding eller dræning.
 • Transport med jernbane, automatiske systemer, sporvogn, trolleybus, bus (under visse betingelser) eller kabel.

Derudover gælder det for:

 • posttjenester
 • udnyttelse af et geografisk område med henblik på efterforskning eller udvinding af fossile brændstoffer, forsyning af lufthavne, havne eller andre transportterminaler med fossile brændstoffer til transportvirksomheder, der opererer til vands eller i luften.

Det er vigtigt at understrege, at kontrakter, der tildeles i de nævnte sektorer, ikke længere er omfattet af direktivet, hvis der er en reel konkurrence, der er godkendt vedafgørelse truffet af Kommissionen om den reelle konkurrence i en medlemsstat eller i en given sektor.

Tærskelværdier revideres hvert andet år

Direktivet gælder for offentlige kontrakter med en anslået værdi uden moms, der er lig med eller overstiger følgende tærskelværdier:

 • 414 000 EUR for vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter
 • 5 186 000 EUR for bygge- og anlægskontrakter.

Kriterier for tildeling af kontrakter

Ordregiveren skal tildele kontrakter på baggrund af:

 • den laveste pris
 • eller, hvor kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud, flere kriterier, der kan knyttes til kontraktens genstand, heriblandt: kvalitet, pris, teknisk værdi, miljøegenskaber osv.

Regler om offentliggørelse og gennemsigtighed

Denne forpligtelse omhandler navnlig offentliggørelsen af bekendtgørelser i henhold til Kommissionens standardformularer, der kan hentes på informationssystemet for offentlige udbud i Europa (SIMAP). Der er flere typer:

 • bekendtgørelse til offentliggørelse af en periodisk bekendtgørelse (ikke obligatorisk)
 • vejledende periodiske bekendtgørelser (der kan benyttes til iværksættelse af tilbud)
 • udbudsbekendtgørelse (obligatorisk, når iværksættelsen af et udbud hverken er en periodisk bekendtgørelse eller en bekendtgørelse om anvendelse af en kvalifikationsordning)
 • bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller resultatet af en udbudsbekendtgørelse (obligatorisk)
 • bekendtgørelse om anvendelse af en kvalifikationsordning (der kan benyttes til iværksættelse af tilbud).

Den ordregivende myndighed skal for hver kontrakt kunne begrunde beslutningerne og skal opbevare de relevante oplysninger i mindst fire år. Den skal snarest muligt underrette:

 • alle forbigåede ansøgere om, hvorfor deres ansøgning er forkastet
 • alle ansøgere, for hvem udbuddet er åbent, om fordelene ved den tilbudsgiver, hvis bud er antaget, samt om navnet på den valgte økonomiske aktør.

Tekniske specifikationer

De tekniske specifikationer skal angive de krævede egenskaber for et materiale, et indkøb eller en tjenesteydelse således, at de opfylder kravene til den anvendelse, som de er bestemt til. De skal fremgå af udbudsdokumenterne (udbudsbekendtgørelsen, specifikationerne eller de supplerende udbudsdokumenter), og de må ikke bevirke, at der skabes ubegrundede hindringer for udbuddet.

Betingelser for deltagelse

Fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter fastsætter de betingelser, der kan kræves for deltagelse i offentlige kontrakter. Formålet med betingelserne er at kende de økonomiske aktørers egnethed til at deltage i en kontrakt på baggrund af kriterier om deres økonomiske og finansielle formåen samt faglige og tekniske evner.

Betingelserne for deltagelse har desuden til formål at bekæmpe svig og bestikkelse. Enhver økonomisk aktør, der er dømt for at have deltaget i en kriminel organisation, bestikkelse, svig eller hvidvaskning af penge, udelukkes automatisk fra tildeling af en offentlig kontrakt af en ordregivende myndighed.

En økonomisk aktør kan desuden udelukkes fra at deltage i en offentlig kontrakt, hvis den:

 • er under konkursbehandling (eller genstand for en konkursbegæring) eller afvikling, hvis dens aktiviteter er ophørt, eller den er part i en tvistbilæggelse
 • er fundet skyldig i en strafbar handling, der rejser tvivl om dens faglige hæderlighed
 • i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl
 • ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af ydelser til sociale sikringsordninger og afgifter.

Procedurerne for tildeling af offentlige udbud

Der findes forskellige procedurer for tildeling af offentlige kontrakter:

 • offentlige udbud, hvor alle interesserede økonomiske aktører kan afgive et tilbud
 • begrænsede udbud, hvor alle økonomiske aktører kan ansøge om at deltage, men hvor kun de virksomheder, der af ordregiverne modtager opfordring dertil, kan afgive et tilbud
 • udbud med forhandling, hvor ordregiverne henvender sig til de økonomiske aktører, som de selv udvælger, og forhandler kontraktens vilkår med dem.

De ordregivende myndigheder kan desuden tildele en kontrakt uden forudgående udbud i særlige tilfælde, der er angivet i direktivet.

Udbud i servicesektoren

Direktivet gælder for udbud af kontrakter for tjenesteydelser, der overstiger 414 000 EUR.

Den ordregivende myndighed skal offentliggøre en udbudsbekendtgørelse i henhold til bestemmelserne for tildeling af offentlige kontrakter, og den må kun overveje projekterne efter, at fristen for de planlagte indgivelser er udløbet.

Tildelingskriterierne skal være klare, ikkediskriminerende og sikre en reel konkurrence. Bedømmelseskomitéen må udelukkende bestå af teknisk kvalificerede og uafhængige personer.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2004/17/EF

30.4.2004

31.1.2006

EUT L 134 af 30.4.2004

Ændringsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2005/51/EF

21.10.2005

31.1.2006

EUT L 257 af 1.10.2005

Forordning (EF) nr. 2083/2005

1.1.2006

-

EUT L 333 af 20.12.2005

Forordning (EF) nr. 1422/2007

1.1.2008

-

EUT L 317 af 5.12.2007

Direktiv 2009/81/EF

21.8.2009

21.8.2011

EUT L 216 af 20.8.2009

Forordning (EF) nr. 1177/2009

1.1.2010

-

EUT L 314 af 1.12.2009

Forordning (EU) nr. 1251/2011

1.1.2012

-

EUT L 319 af 2.12.2011

Forordning (EU) nr. 1336/2013

1.1.2014

-

EUT L 335 af 14.12.2013

De ændringer og rettelser, som følger af direktiv 2004/17/EF, er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (Den Europæiske Unions Tidende L 94 af 28. 3.2014).

Seneste ajourføring: 02.06.2014

Top