Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Fælles glossar for offentlige kontrakter

Go to the summaries’ table of contents

Fælles glossar for offentlige kontrakter

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 2195/2002 om EU's fælles glossar for offentlige kontrakter

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den søger ved hjælp af et fælles klassifikationssystem for offentlige kontrakter at standardisere de begreber, der anvendes af ordregivende myndigheder og andre ordregivere til at beskrive kontraktens genstand.

HOVEDPUNKTER

 • Med denne forordning indføres et fælles klassifikationssystem for offentlige kontrakter, nemlig det fælles glossar for offentlige kontrakter (Common Procurement Vocabulary - CPV). Det er målet, at klassifikationssystemet skal dække karakteristikaene i forbindelse med indkøbsaftaler, bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter. Ved at standardisere de referencer, der anvendes af de ordregivende myndigheder til at beskrive kontraktens genstand, bidrager brugen af CPV-glossaret til at øge gennemskueligheden af de offentlige kontrakter, som er omfattet af EU's bestemmelser.
 • Brugen af CPV-glossaret gør det nemmere for potentielle ordregivere, såsom virksomheder, at finde forretningsmuligheder og reducerer risikoen for fejl i oversættelse af meddelelser, fordi CPV-glossaret er tilgængeligt på alle EU's officielle sprog.
 • CPV-glossaret indeholder en beskrivelse af kontraktgenstande på alle de officielle fællesskabssprog med en tilhørende numerisk kode. CPV-glossaret omfatter:
  • Primærglossaret baseret på en træstruktur indeholder en række 8-cifrede numeriske koder og et niende ciffer, der bruges til kontrol af de foranstående cifre;
  • det supplerende glossar, der giver en yderligere beskrivelse af kontraktgenstanden ved at præcisere arten eller brugen af kontraktens genstand.
 • Listen over koderne i CPV-glossaret og sammenligningstabeller mellem CPV og andre nomenklaturer findes på hjemmesiden; SIMAP »Informationssystemet for offentlige indkøb«.
 • Det nuværende CPV-glossar er udviklet til at være mere brugervenligt ved hjælp af en opbygning, der fokuserer mindre på materialer og mere på produkter. CPV-glossarets hierarki er desuden blevet rationaliseret.
 • TED-webstedet sikrer, at meddelelser om offentlige udbud, der er omfattet af EU-direktiverne udgives i »S« -udgaven af EUT. Siden december 2003 har TED anvendt CPV-koderne, der blev obligatoriske med vedtagelsen af ændringen af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (efterfølgende ophævet af direktiv 2014/25/EU og 2014/24/EU).

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002 af 5. november 2002 om det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV) (EFT L 340 af 16.12.2002, s. 1-562)

De ændringer og rettelser som følger af forordning (EF) nr. 2195/2002 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version er kun til orientering.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 2151/2003 af 16. december 2003 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002 om det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV) (EØS-relevant tekst.) (EUT L 329 af 17.12.2003, s. 1-270). Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 451/2008 af 23. april 2008 om oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93 (EUT L 145 af 4.6.2008, s. 65-226). Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 15.02.2016

Top