Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tildeling af offentlige kontrakter og koncessioner: klageprocedurer

Tildeling af offentlige kontrakter og koncessioner: klageprocedurer

RESUMÉ AF:

Rådets direktiv 89/665/EØF om anvendelse af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige indkøbs- samt bygge- og anlægskontrakter

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det kræver, at EU-landene sikrer, at der hurtigt og effektivt kan indgives klage over beslutninger om tildeling af offentlige kontrakter og koncessioner samt foreløbige proceduremæssige beslutninger i den forbindelse i tilfælde af, at de har tilsidesat EU-lovgivningen om offentlige indkøb.

HOVEDPUNKTER

  • Direktiv 89/665/EØF finder anvendelse på offentlige kontrakter i den offentlige sektor og på koncessioner, der er omfattet af de relevante materielle regler (dvs. regler, der definerer rettigheder og pligter). Direktiv 2014/23/EU og direktiv 2014/24/EU erstatter direktiv 2004/18/EF fra den 18. april 2016.
  • EU-landene skal sikre, at der er adgang til klageprocedurerne i hvert fald for personer, der har, eller har haft, en interesse i at få en bestemt kontrakt, og som har lidt, eller risikerer at lide, skade på grund af en påstået overtrædelse.
  • Direktiv 89/665/EØF åbner mulighed for klager, både før kontrakten underskrives (klagemuligheder forud for indgåelsen af kontrakten) og efter (klagemuligheder efter indgåelsen af kontrakten).
    • Klagemuligheder forud for indgåelsen af kontrakten har til formål at korrigere tilsidesættelse af reglerne for offentlige indkøb under udbudsproceduren, og under alle omstændigheder, inden kontrakten træder i kraft. De omfatter retten til midlertidige foranstaltninger, en obligatorisk standstillperiode og kravet om at suspendere udbudsproceduren, mens klagen bliver behandlet for at forhindre tildeling af kontrakten.
    • Klagemuligheder efter indgåelsen af kontrakten har til formål at erklære en eksisterende kontrakt ugyldig og/eller til at yde kompensation (hovedsageligt erstatning) til de berørte parter, efter at den pågældende kontrakt er blevet tildelt.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 3. januar 1990. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 21. december 1991.

BAGGRUND

  • Direktiv 89/665/EØF blev gennemgribende ændret ved direktiv 2007/66/EF. Direktiv 2014/23/EU har indført yderligere ændringer, primært for at udvide anvendelsesområdet for direktiv 89/665/EØF med hensyn til koncessioner i henhold til direktiv 2014/23/EU og at ajourføre henvisningerne til de materielle regler for offentlige kontrakter, der er fastsat i direktiv 2014/24/EU.
  • Direktiv 92/13/EØF svarer til direktiv 89/665/EØF om offentlige kontrakter i forsyningssektoren. Det blev gennemgribende ændret ved direktiv 2007/66/EF. Direktiv 2014/23/EU indførte yderligere ændringer for direktiv 2014/25/EU.

DOKUMENT

Rådets direktiv 89/665/EØF af 21. december 1989 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelsen af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige indkøbs- samt bygge- og anlægskontrakter (EFT L 395 af 30.12.1989, s. 33-35)

Efterfølgende ændringer af direktiv 89/665/EØF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede udgave (som kun indeholder de ændringer, der er indført til og med direktiv 2007/66/EF) har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets direktiv 92/13/EØF af 25. februar 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelse af EF-reglerne for fremgangsmåden ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation (EFT L 76, 23.3.1992 s. 14-20). Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1-64). Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EØF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65-242).Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 08.03.2016

Top