Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Håndtering af trusler fra kemikalier (Stockholmkonventionen)

Håndtering af trusler fra kemikalier (Stockholmkonventionen)

Persistente organiske miljøgifte (POP'er) skader menneskers sundhed og miljøet. Stockholmkonventionen tager udgangspunkt i forsigtighedsprincippet og søger at garantere en sikker bortskaffelse af disse stoffer samt mindskelse af deres fremstilling og anvendelse.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2006/507/EF af 14. oktober 2004 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte.

RESUMÉ

Persistente organiske miljøgifte (POP'er) skader menneskers sundhed og miljøet. Stockholmkonventionen tager udgangspunkt i forsigtighedsprincippet og søger at garantere en sikker bortskaffelse af disse stoffer samt mindskelse af deres fremstilling og anvendelse.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE AFGØRELSE?

Den godkender Den Europæiske Unions (kaldet Det Europæiske Fælleskab ved vedtagelsen) afgørelse om at deltage i Stockholmkonventionen. Den definerer POP'er og de regler, der regulerer fremstilling, import og eksport af dem. Den kræver, at offentligheden, politikerne og den kemiske industri oplyses om de risici, de udgør

HOVEDPUNKTER

Definition

POP'er er kemiske stoffer med visse giftige egenskaber, der modstår nedbrydning. De ophober sig i levende organismer, transporteres gennem luft, vand og migrerende arter og ophobes i terrestriske og akvatiske økosystemer. Forurening, der skyldes POP'er, er et grænseoverskridende problem, der kræver international handling.

Anvendelsesområde

Konventionen dækker 23 prioriterede POP'er, der fremstilles både tilsigtet og utilsigtet (f.eks. af affaldsforbrændingsanlæg).

Disse omfatter: aldrin, chlordan, chlordecon, dichlordifenyltriklorætan (DDT), dieldrin, endrin, heptachlor, hexabromdiphenyl,hexabromocyclododecan, hexabromdiphenylether og heptabromdiphenylether, hexachlorbenzen (HCB), alpha-hexachlorocyclohexane, beta-hexachlorocyclohexane, lindan, mirex, perfluorooctansulfonsyrer, salte heraf, og perfluorooctansulfonylfluorid, polychlorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD), polychlorodibenzofuraner (PCDF), polychlorerede biphenyler (PCB'er), teknisk endosulfan og hermed beslægtede isomere, tetrabromdiphenylether og pentabromdiphenylether og toxaphen.

Gennemførelse

Tre instanser gennemfører konventionen på internationalt plan:

Partskonferencen består af alle signatarer samt, hvor det er relevant, observatører. Den fastlægger regler om gennemførelsen og er ansvarlig for vigtige beslutninger.

Komitéen for Vurdering af Persistente Organiske Miljøgifte består af specialister, der undersøger forslag om at føje nye stoffer til konventionen.

Sekretariatet er ansvarligt for administrative opgaver.

Parterne skal udarbejde planer for at leve op til deres forpligtelser i henhold til konventionen. Hver part udpeger et nationalt kontaktpunkt, der letter udvekslingen af oplysninger.

Fremstilling, anvendelse, import og eksport

Ifølge konventionen skal fremstilling, anvendelse, import og eksport af forbudte POP'er standses.

Målet er at minimere og, hvor det er muligt, eliminere utilsigtet fremstilling og udslip af POP'er. Med henblik herpå skal signatarer udarbejde handlingsplaner og søge at anvende substitutionsmaterialer, -produkter og -processer.

BAGGRUND

Konventionen blev vedtaget i 2001. Den trådte i kraft i 2004. Den har 179 signatarer, herunder Den Europæiske Union.

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websted for Generaldirektoratet for Miljø.

NØGLEBEGREBER

Forsigtighedsprincippet: beskriver en tilgang til risikostyring, således at hvis der er en mulighed for, at en bestemt politik eller handling kan forårsage skade på offentligheden eller miljøet, og hvis der stadig ikke er videnskabelig enighed på området, bør der ikke arbejdes for den pågældende politik eller handling.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2006/507/EF

14.10.2004

-

EUT L 209 af 31.7.2006, s. 1-2

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 at 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7-49).

Rådets afgørelse 2004/259/EF af 19. februar 2004 om indgåelse på Fællesskabets vegne af protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte (EUT L 81 af 19.3.2004, s. 35-36).

Seneste ajourføring: 03.04.2015

Top