EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Håndtering af trusler fra kemikalier (Stockholmkonventionen)

 

RESUMÉ AF:

Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte

Afgørelse 2006/507/EF — indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Stockholmkonventionen

HVAD ER FORMÅLET MED KONVENTIONEN OG AFGØRELSEN?

 • Den globale traktat har til formål at beskytte miljøet og menneskers sundhed mod de skadelige effekter af persistente organiske miljøgifte* (POP). Den skal begrænse og i sidste ende udfase tilsigtet eller utilsigtet fremstilling, anvendelse, handel med, udslip og opbevaring af miljøgifte.
 • Rådets afgørelse giver EU’s juridiske godkendelse af konventionen.

HOVEDPUNKTER

Ifølge konventionen skal parterne:

 • tackle tilsigtet fremstilling og anvendelse af POP ved at:
  • forhindre fremstilling, anvendelse, import og eksport af de kemikalier, der er anført i bilag A
  • begrænse fremstilling og anvendelse af de kemikalier, der er anført i bilag B
  • sikre, at de kemikalier, der er anført i bilag A og B, kun importeres med henblik på anvendelser, der er tilladt, og kan bortskaffes på en miljøforsvarlig måde
  • oprette et offentligt tilgængeligt register over alle de nationale undtagelser fra det generelle forbud og begrænsninger anført i de to bilag
 • håndtere utilsigtet fremstilling og anvendelse af POP ved at:
  • vedtage en detaljeret handlingsplan senest to år efter konventionens ikrafttræden for at minimere, og sidste ende udfase, anvendelsen af de kemikalier, der er anført i bilag C
 • reducere eller forhindre lagre og affald ved at:
  • udvikle strategier med henblik på at identificere lagre, der indeholder eller består af kemikalier opført i bilag A eller B, og produkter og artikler, der er i brug og indeholder eller er forurenet af kemikalier opført i alle tre (A, B og C) bilag
  • forvalte lagre på en sikker, effektiv og miljøforsvarlig måde
  • sikre, at alt affald håndteres, indsamles, transporteres og lagres
  • bortskaffe affald således, at alle miljøgifte enten destrueres eller ikke kan genanvendes eller, i mange deraf, bortskaffe det på den mest miljøforsvarlige måde
 • udarbejde gennemførelsesplaner (som holdes ajour efter behov) senest to år efter konventionens ikrafttræden. Disse planer skal beskrive, hvordan parterne vil overholde deres forpligtelser, samarbejde med partnere, herunder globale, nationale, regionale og subregionale organisationer og høre nationale interessenter
 • udveksle relevante oplysninger, via konventionens sekretariat, om reduktion eller udfasning af POP og om mulige holdbare alternativer
 • fremme folkeoplysning, bevidstgørelse og undervisning blandt beslutningstagere og offentligheden, navnlig kvinder og børn, samt fremme uddannelse af nøglemedarbejdere
 • fremme eller gennemføre passende national og international forskning, udvikling, overvågning og samarbejde om POP
 • yde rettidig og hensigtsmæssig teknisk assistance, og om nødvendigt finansiel støtte, til udviklingslande og overgangsøkonomier
 • tilvejebringe nødvendig finansiel støtte og incitamenter med henblik på at opnå de nationale forpligtelser
 • aflægge rapport til alle andre parter (partskonferencen — se nedenfor) om de foranstaltninger, som de har truffet for at gennemføre denne konventions bestemmelser, og om disses effektivitet med hensyn til at opfylde konventionens mål.
 • med regelmæssige mellemrum meddele konventionens sekretariat:
  • data om, eller et realistisk skøn over, de samlede mængder, der er fremstillet, importeret og eksporteret af hvert af de kemikalier, der er anført bilag A og B
  • en liste over de lande, hvorfra og hvortil hvert af disse stoffer er blevet importeret eller eksporteret.

Konventionen opretter:

 • Partskonferencen, som omfatter alle parter. Den:
  • mødes regelmæssigt og på ekstraordinære møder, når det er nødvendigt
  • gennemgår løbende konventionens gennemførelse
  • kan oprette de hjælpeorganer, den anser for nødvendige
  • samarbejder med internationale organisationer og mellemstatslige og ikkestatslige organer
  • opretter en Komité for undersøgelse af persistente organiske miljøgifte, som består af regeringsudpegede eksperter
  • beslutter, hvorvidt et forslag om at tilføje et kemikalie til listerne i bilag A, B eller C skal godkendes
  • vurderer, første gang fire år efter konventionens ikrafttræden og derefter regelmæssigt, konventionens effektivitet
  • vedtager foranstaltninger til konstatering og håndtering af mangelfuld overholdelse og eventuelle forslag til ændringer af konventionen
 • et sekretariat, hvis administrative funktioner varetages af eksekutivdirektøren for De Forenede Nationers Miljøprogram.

Enhver part kan opsige konventionen tre år efter dens ikrafttræden med et års skriftligt varsel.

EU opfylder sine konventionsforpligtelser ved at vedtage:

IKRAFTTRÆDELSESDATO

Konventionen trådte i kraft den 17. maj 2004.

BAGGRUND

VIGTIGE BEGREBER

Persistente organiske miljøgifte: kemiske stoffer, der anvendes i pesticider og industrielle processer. De forbliver aktive i mange år, spredes over lange afstande, bioakkumuleres* og udgør en fare for menneskers sundhed og miljøet.
Bioakkumulere: koncentreres i levende væseners krop.

HOVEDDOKUMENTER

Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (EUT L 209 af 31.7.2006, s. 3-29)

Rådets afgørelse 2006/507/EF af 14. oktober 2004 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (EUT L 209 af 31.7.2006, s. 1-2).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) (EUT L 169 af 25.6.2019, s. 45-77).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) 2019/1021 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Om revision og ajourføring af Den Europæiske Unions anden gennemførelsesplan i overensstemmelse med artikel 8, stk 4, i forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte (COM(2018) 848 final, 4.1.2019).

Protokol til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte (EUT L 81 af 19.3.2004 s. 37-71).

Rådets afgørelse 2004/259/EF af 19. februar 2004 om indgåelse på Fællesskabets vegne af protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte (EUT L 81 af 19.3.2004, s. 35-36).

seneste ajourføring 04.09.2020

Top