Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Deponering af affald

Deponering af affald

Der er mange måder at deponere affald på. At grave det ned i jorden, kendt som deponering, er den mindst miljømæssigt bæredygtige metode, og den bør ikke anvendes mere end strengt nødvendigt.

DOKUMENT

Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald.

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det har til formål at forebygge eller i videst muligt omfang begrænse miljøbelastningen af overfladevand, grundvand, jord, luft og menneskers sundhed fra deponering af affald. Dette gøres ved at indføre præcise tekniske krav.

HOVEDPUNKTER

 • Deponeringsanlæg opdeles i tre kategorier: deponeringsanlæg for farligt affald, deponeringsanlæg for ikke farligt affald og deponeringsanlæg for inert affald (affald, som ikke går i forrådnelse, og som ikke er brændbart, såsom grus, sand og sten).
 • EU’s regeringer skal gennemføre nationale strategier for progressivt at reducere mængden af bionedbrydeligt affald, der føres til deponering.
 • Deponeringspladser må ikke modtage brugte dæk eller affald, der er flydende, antændeligt, eksplosivt eller ætsende eller fra hospitaler, klinikker eller dyrehospitaler.
 • Kun affald, der er blevet behandlet, må deponeres.
 • Dagrenovation må føres til deponeringsanlæg for ikke-farligt affald.
 • De nationale myndigheder skal sikre, at den opkrævede betaling for affaldsbortskaffelse ved deponering dækker alle udgifter fra åbning til nedlukning af anlægget.
 • Operatører af deponeringsanlæg skal ansøge om en godkendelse og oplyse følgende:
  • ansøgerens identitet og, i nogle tilfælde, operatørens identitet
  • arten og den samlede mængde af det affald, der skal deponeres
  • deponeringsanlæggets påtænkte kapacitet, herunder drifts-, overvågnings- og kontrolplaner
  • metoder til forebyggelse og nedbringelse af forurening
  • oplysninger om nedluknings- og efterbehandlingsprocedurer.

Den 16. april 2014 blev der vedtaget EU-lovgivning, der skal styrke kvaliteten af proceduren for vurdering af indvirkningerne på miljøet, der er fastsat i direktiv 2011/92/EU. Dette var nødvendigt for at sikre sammenhæng og synergi med andre områder i europæisk lovgivning og politikker.

Afgørelse 2003/33/EF fastsætter procedurer og kriterier for affaldsmodtagelse på deponeringsanlæg.

Se siderne om deponering af affald på Europa-Kommissionens websted for yderligere oplysninger.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 1999/31/EF

16.7.1999

16.7.2001

EUT L 182 af 16.7.1999, s. 1-19

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1-53

Forordning (EF) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311 af 21.11.2008, s. 1-54

Direktiv 2011/97/EU

13.12.2011

15.3.2013

EUT L 328 af 10.12.2011, s. 49-52

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 1999/31/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (Den Europæiske Unions Tidende L 124 af 25.4.2014, s. 1-18).

Rådets beslutning 2003/33/EF af 19. december 2002 om opstilling af kriterier og procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg i henhold til artikel 16 og bilag II i direktiv 1999/31/EF (EUT L 11 af 16.1.2003, s. 27-49).

seneste ajourføring 22.05.2015

Top