EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Effektive og sikre varmtvandskedler

Effektive og sikre varmtvandskedler

RESUMÉ AF:

Direktiv 92/42/EØF om krav til virkningsgrad i nye varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel

RESUMÉ

Varmtvandskedler skal overholde EU's krav til miljøvenligt design.

HVAD ER FORMÅLET MED DETTE DIREKTIV?

Det fastlægger kravene til virkningsgrad (*) i nye varmtvandskedler eller »kedler« der anvender flydende eller luftformigt brændsel.

HOVEDPUNKTER

Direktivet finder anvendelse på kedler med en nominel effekt på mindst 4 kW og højst 400 kW, især:

standardkedler

lavtemperaturkedler

kondensationsgaskedler.

Det finder ikke anvendelse på:

varmtvandskedler, som kan anvende forskellige slags brændsel, herunder fast brændsel

gennemstrømningsvandvarmere til fremstilling af varmt brugsvand

kedler, som anvender anden brændsel end de gængse flydende og luftformige brændsler

komfurer og apparater, som forsyner centralvarmeanlæg med varmt vand, og som accessorisk forsyner brugsvandsinstallationer med varmt vand

apparater med en nytteeffekt på under 6 kW, som alene er beregnet til at forsyne et system til opsamling af varmt brugsvand, med naturlig cirkulation

specialfremstillede kedler, dvs. at de er fremstillet én gang og således ikke er fremstillet som en del af en serie

samproduktionsenheder (*) (direktiv 2004/8/EF).

Standardisering og »CE«-mærkning

Alle kedler, der fremstilles i overensstemmelse med harmoniserede europæiske standarder, bør overholde de væsentlige krav, der fremgår af direktivet. Før CE-overensstemmelsesmærket anbringes, udføres en vurdering af:

de organer, som er udpeget af EU-landene i henhold til minimumskriterierne for vurdering, og som er meddelt Kommissionen og de andre EU-lande

eller af fabrikanterne selv.

Miljøvenligt design

Direktivet er en af de foranstaltninger, der gennemfører rammedirektivet 2009/125/EF om miljøvenligt design, som fastsætter virkningsgraden for individuelle produktgrupper. Det fjerner EU-landenes mulighed for at anvende et specifikt mærkningssystem på kedler, som er mere effektive end de almindelige. Industrisektorer kan også indgå frivillige aftaler om at nedbringe deres produkters energiforbrug. Kommissionen godkender formelt disse aftaler og kontrollerer gennemførelsen af dem.

EU's energieffektivitetsdirektiv fastsætter obligatoriske mål for EU-landene for at nå energieffektivitetsmålet på 20 % inden 2020. I 2013 blev der som et led i denne politik offentliggjort en række forordninger om energieffektivitet. De fastsætte nogle minimumskrav og en energimærkningsordning.

Forordning (EU) nr. 813/2013, der ændrer direktiv 92/42/EØF, fastsætter krav til miljøvenligt design af anlæg til rumopvarmning (*) og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning (*), der ikke kører på biomasse, og som har en nytteeffekt på mindre end 400 kW.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Energieffektivitet : mindre energiforbrug til at levere den samme ydelse, dvs. mindre energi til opvarmning for at fastholde den samme temperatur.

(*) Kraftvarmeproduktion : samtidig produktion af termisk energi og elektrisk eller mekanisk energi i en og samme proces.

(*) Anlæg til rumopvarming : en enhed, der er udstyret med én eller flere varmeproducerende enheder, som forsyner et vandbaseret centralvarmesystem med vand for at fastholde temperaturen et indendørs rum.

(*) Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: et anlæg til rumopvarming, der også er konstrueret til at levere varmt drikke- eller brugsvand, og som er tilsluttet en ekstern drikke- eller brugsvandforsyning.

Se opvarmningsanlæg på Europa-Kommissionens websted for yderligere oplysninger.

DOKUMENT

Rådets direktiv 92/42/EØF af 21. maj 1992 om krav til virkningsgrad i nye varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 92/42/EØF

3.6.1992

31.12.1992

EFT L 167 af 22.6.1992, s. 17-28

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 93/68/EØF

2.8.1993

1.7.1994

EFT L 220 af 30.8.1993, s. 1-22

Direktiv 2008/28/EF

21.3.2008

EUT L 81 af 20.3.2008, s. 48-50

Forordning (EU) nr. 813/2013

26.9.2013

EUT L 239 af 6.9.2013, s. 136-161

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 92/42/EØF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 om bygningers energimæssige ydeevne (EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13-35)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1-56)

seneste ajourføring 22.10.2015

Top