EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 864/2007 — lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II)

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den giver større retssikkerhed, hvad angår lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt, især i forbindelse med skadevoldende handlinger, i henhold til civilretten og med hensyn til civilretligt ansvar.

Den sikrer også en fornuftig balance mellem den påstået ansvarliges interesser og den skadelidtes interesser.

Enhver lov, som udpeges efter denne forordning, finder anvendelse, selv om det ikke er lovgivningen i et EU-land.

Forordningen finder anvendelse i alle EU-lande med undtagelse af Danmark.

HOVEDPUNKTER

Forordningen erstatter ikke national materiel ret (dvs. lovgivning, der fastlægger rettigheder og pligter), hvad angår forpligtelser uden for kontrakt; den fastlægger kun, hvilken national materiel ret der finder anvendelse.

Loven for forpligtelser uden for kontrakt, som udspringer af skadevoldende handlinger, der anvendes, er:

1.

loven i det land, hvor skaden indtræder, eller

2.

loven i det land, hvor begge parter havde deres sædvanlige opholdssted eller hovedvirksomhed på det tidspunkt, hvor skaden indtrådte, eller

3.

hvis sagen har en åbenbar nærmere tilknytning til loven i et andet land, dette andet lands lov.

Forordningen giver også mulighed for, at parterne under visse omstændigheder efter gensidig aftale kan vælge, hvilken lov der finder anvendelse på en forpligtelse uden for kontrakt.

Rækkevidden af den lov, der skal anvendes

Den lov, der skal anvendes på en forpligtelse uden for kontrakt, finder navnlig anvendelse på:

ansvarsgrundlag og ansvarsomfang, herunder bestemmelse af, hvilke personer der kan handle ansvarspådragende

ansvarsfrihedsgrunde samt ansvarsbegrænsning og ansvarsdeling

en skades eksistens, dens art og vurderingen af den og den ønskede genoprettelse

hvilke forholdsregler en domstol kan træffe med henblik på at forebygge en skade eller bringe en skade til ophør og sikre udbetaling af erstatning

de forskellige måder, hvorpå forpligtelser kan ophøre, samt regler for forældelse og anden rettighedsfortabelse

hvorvidt en ret til at kræve erstatning eller genoprettelse kan overføres til en anden, herunder ved arv

hvilke personer der kan gøre krav på erstatning for en skade, de har lidt

ansvar for andres handlinger.

Der gælder specifikke regler for bestemte forpligtelser uden for kontrakt som f.eks. produktansvar og intellektuelle ejendomsrettigheder. Forordningen finder ikke anvendelse på visse forpligtelser uden for kontrakt. Disse omfatter:

skat, told eller administrative anliggender

statens ansvar

visse forpligtelser uden for kontrakt, der udspringer af f.eks. formueforholdet mellem ægtefæller og familieforhold, nuklear skade eller krænkelser af privatlivets fred og individets rettigheder, herunder ærekrænkelser.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 11. januar 2009, med undtagelse af artikel 29 (11. juli 2008).

BAGGRUND

Sammen med denne forordning (Rom II) fastlægger:

Rom I-forordningen (forordning (EF) nr. 593/2008) regler for bestemmelse af lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser på det civil- og handelsretlige område og

Rom III-forordningen (forordning (EU) nr. 1259/2010) regler for bestemmelse af lovvalgsregler i forbindelse med skilsmisse og separation.

Se desuden:

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 864/2007 af 11. juli 2007 om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II-forordningen) (EUT L 199 af 31.7.2007, s. 40-49)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I) (EUT L 177 af 4.7.2008, s. 6-16). Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 26.10.2015

Top