Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Forretningsorden for Rådet for Den Europæiske Union

Go to the summaries’ table of contents

Forretningsorden for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union er den institution, hvor landene i Den Europæiske Union (EU) mødes. Hvert EU-land repræsenteres af en repræsentant på ministerplan. Rådet vedtager regelmæssigt lovgivningsmæssige retsakter, for det meste med Europa-Parlamentet efter den almindelige lovgivningsprocedure, og Rådet udøver politikformulerende og koordinerende funktioner.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2009/937/EU af 1. december 2009 om vedtagelse af Rådets forretningsorden.

RESUMÉ

Rådet for Den Europæiske Union er den institution, hvor landene i Den Europæiske Union (EU) mødes. Hvert EU-land repræsenteres af en repræsentant på ministerplan. Rådet vedtager regelmæssigt lovgivningsmæssige retsakter, for det meste med Europa-Parlamentet efter den almindelige lovgivningsprocedure, og Rådet udøver politikformulerende og koordinerende funktioner.

HVAD ER FORMÅLET MED FORRETNINGSORDENEN?

Forretningsordenen fastlægger funktionsmåden og organisationen i EU-Rådet (Rådet). Beføjelsen til at fastsætte sin egen interne forretningsorden er tildelt i medfør af artikel 240, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

VIGTIGSTE PUNKTER

Rådets sammensætninger

Rådet træder sammen i ti forskellige sammensætninger afhængigt af de behandlede emner. Det består af en repræsentant på ministerplan fra hvert EU-land, som har beføjelse til at forpligte sin regering og stemme på dens vegne.

Rådet for Almindelige Anliggender sikrer sammenhæng i arbejdet i Rådets forskellige sammensætninger.

Rådet for Udenrigsanliggender er ansvarligt for EU’s optræden udadtil, hvilket omfatter udenrigspolitik, forsvar og sikkerhed, udviklingssamarbejde og humanitær bistand.

Formandskabet for EU-Rådet

Formandskabet for Rådet varetages af en gruppe på tre EU-lande i en periode på 18 måneder. Hvert medlem af gruppen varetager formandskabet for alle Rådets sammensætninger i seks måneder. Rådet for Udenrigsanliggender har en permanent formand: EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formandskabet er drivkraften i afviklingen af arbejdet i Rådet og skal forelægge et udkast til Rådets arbejdsprogram. Udkastet skal efterfølgende godkendes i Rådet for Almindelige Anliggender.

Coreper, komitéer, udvalg og arbejdsgrupper

Komitéen støttes af komitéen af faste repræsentanter for EU’s medlemsstaters regeringer (Coreper) og af mere end 150 specialiserede grupper og komitéer, som danner Rådets forberedende organer.

Coreper forbereder Rådet for Den Europæiske Unions arbejde og udfører de opgaver, den får tildelt af Rådet. Coreper 2 består af repræsentanter fra EU-landene (eller deres stedfortrædere, hvad angår Coreper 1) på ambassadørniveau i EU, og formandskabet varetages af det EU-land, der varetager det skiftende formandskab for Rådet.

Coreper:

skal på forhånd behandle samtlige punkter på dagsordenen for en samling i Rådet. Den søger på sit eget niveau at tilvejebringe en løsning, som derefter skal forelægges Rådet til vedtagelse

kan nedsætte komitéer eller arbejdsgrupper med henblik på udførelse af forberedende opgaver eller undersøgelser.

Rådets funktionsmåde

Rådet har hjemsted i Bruxelles, men holder sine samlinger i Luxembourg i april, juni og oktober. Møder i Rådet sker efter indkaldelse fra formanden, som fastlægger dagsordenen.

Før afstemningen skal det kontrolleres, at Rådet er beslutningsdygtigt. Dette er tilfældet, hvis et flertal af medlemmerne er til stede. Rådet foretager afstemning på initiativ af formanden. Formanden skal endvidere indlede en afstemningsprocedure på initiativ af et medlem af Rådet eller Kommissionen, såfremt et flertal af Rådets medlemmer udtaler sig herfor.

Når Rådet skal vedtage en retsakt med kvalificeret flertal, godkendes det, når det kvalificerede flertal repræsenterer mindst 65 % af Den Europæiske Unions samlede befolkning.

Åbenhed og offentliggørelse af retsakter fra Rådet

Forhandlinger og afstemninger er altid offentlige, når Rådet træffer afgørelse om udkast til lovgivningsmæssige retsakter.

Lovgivningsmæssige retsakter vedtaget i Rådet skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) ligesom internationale aftaler indgået af Unionen.

HVORNÅR GÆLDER FORRETNINGSORDENEN FRA?

Den 1. december 2009. Den ændres hvert år for at afspejle ændringer i EU-landenes befolkninger.

For yderligere oplysninger om EU’s funktionsmåde henvises til Det Europæiske Råds websted eller EU’s officielle websted.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2009/937/EU

1.12.2009

-

EUT L 325, 11.12.2009, s. 35-61

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2010/594/EU

16.9.2010

-

EUT L 263, 6.10.2010, s. 12-12

Afgørelse 2010/795/EU

23.12.2010

-

EUT L 338, 22.12.2010, s. 47-48

Afgørelse 2011/900/EU

31.12.2011

-

EUT L 346, 30.12.2011, s. 17-18

Afgørelse 2013/746/EU

12.12.2013

-

EUT L 333, 12.12.2013, s. 77-78

Afgørelse 2014/692/EU, Euratom

3.10.2014

-

EUT L 289, 3.10.2014, s. 18-20

Afgørelse 2014/900/EU

13.12.2014

-

EUT L 358, 13.12.2014, s. 25-27

Seneste ajourføring: 15.04.2015

Top