Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tilbagesendelsesfonden (2008-2013)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden' for an updated information about the subject.

Tilbagesendelsesfonden (2008-2013)

Ved denne beslutning oprettes Den Europæiske Tilbagesendelsesfond for perioden 2008-2013. Fonden, der har et budget på 676 mio. EUR i denne periode, er en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 575/2007/EF af 23. maj 2007 om oprettelse af Den Europæiske Tilbagesendelsesfond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme.

RESUMÉ

I denne beslutning fastlægges Tilbagesendelsesfondens mål, betingelserne for fondens drift, de disponible finansielle midler og kriterierne for fordelingen af disse midler.

Fonden er målrettet mod personer, der er omfattet af en form for international beskyttelse (eller kandidater hertil) eller midlertidig beskyttelse, samt personer med ulovligt ophold i et medlemsland i Den Europæiske Union (EU).

Støtteberettigede foranstaltninger

Fonden finansierer nationale og tværnationale foranstaltninger samt foranstaltninger på EU-plan.

I EU-landene finansierer fonden bl.a. foranstaltninger, der sigter på at indføre integreret forvaltning af tilbagesendelser * samt at hjælpe EU-landene med at samarbejde inden for rammerne af integrerede tilbagesendelsesplaner. Fonden kan endvidere finansiere foranstaltninger, der sigter på en ensartet anvendelse i EU-landene af den europæiske lovgivning på tilbagesendelsesområdet.

Fonden kan yde støtte til tværnationale foranstaltninger og EU-foranstaltninger inden for følgende områder:

 • fremme af samarbejdet på EU-plan om gennemførelsen af EU-lovgivningen og god praksis
 • udvikling af statistiske værktøjer
 • gennemførelse af tværnationale oplysningskampagner
 • udvikling af en fælles håndbog vedrørende bedste praksis for tilbagesendelse
 • støtte til EU-landene i tilfælde af nødsituationer
 • etablering af pilotprojekter og tværnationale samarbejdsnet mellem organer, der har til formål at udveksle erfaringer og fremme god praksis.

Principper for fondens støtte

Inden for rammerne af de prioriteter og mål, der er defineret af EU, yder fonden tilskud til projekter af almennyttig karakter, der gennemføres af offentlige eller private organer. Fondens bidrag til de støttede projekter kan ikke overstige 50 % af de samlede omkostninger ved de foranstaltninger, der finansieres i EU-landene. EU’s bidrag andrager højst 75 % i de lande, der er omfattet af Samhørighedsfonden, eller hvis projektet vedrører de specifikke prioriteter, der er fastsat i de strategiske retningslinjer.

Kommissionen opstiller de strategiske retningslinjer for perioden 2008-2013, som definerer EU-prioriteterne på grundlag af fondens mål.

Med udgangspunkt i de strategiske retningslinjer skal hvert EU-land udarbejde et flerårigt program, der indeholder en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres for at realisere målene, samt supplerende oplysninger om, hvorledes projekterne finansieres. De udarbejder også de årlige programmer, som danner grundlag for gennemførelsen af de flerårige programmer.

Udvalg, revision og ophævelse

Kommissionen bistås af Det Fælles Udvalg for Solidaritet og Forvaltning af Migrationsstrømme. Europa-Parlamentet og Rådet tager denne beslutning op til revision senest den 30. juni 2013.

Baggrund

Denne beslutning er led i videreførelsen af de forberedende finansielle foranstaltninger, der er iværksat i overensstemmelse med Haagprogrammet. Disse foranstaltninger er selv led i en EU-tilbagesendelsespolitik, der er indført på grundlag af handlingsprogrammet for tilbagesendelse af 28. november 2002. Fonden, der har et budget på 676 mio. EUR i denne periode, er oprettet som led i det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme på basis af meddelelsen af 6. april 2005.

Dokumentets nøglebegreber

 • Integreret forvaltning af tilbagesendelse: EU-landenes udarbejdelse og gennemførelse af integrerede tilbagesendelsesplaner.
 • Integrerede tilbagesendelsesplaner: nationale planer, der omfatter en række foranstaltninger, der har til formål at fremme programmer om frivillig eller tvangsmæssig tilbagesendelse af ikke-EU-statsborgere, som ikke længere opfylder betingelserne for ophold på medlemsstaternes område. Disse planer, der er baseret på en overordnet vurdering af målgruppen og de specifikke problemer i forbindelse med tilbagesendelsen, omfatter hovedsagelig foranstaltninger, der sikrer en varig tilbagevenden til bestemmelseslandet. De omfatter i givet fald en tidsplan for gennemførelsen og følges endelig op af en evaluering.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning nr. 575/2007/EF

7.6.2007

-

EUT L 144 af 6.6.2007

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beslutning 2008/458/EF af 5. marts 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 575/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Tilbagesendelsesfond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme, hvad angår medlemsstaternes forvaltnings- og kontrolsystemer, reglerne for administrativ og finansiel forvaltning og støtteberettigelsen for udgifter til projekter, der samfinansieres af fonden [Den Europæiske Unions Tidende L 167 af 27.6.2008].

Kommissionens beslutning 2007/837/EF af 30. november 2007 om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 575/2007/EF for så vidt angår vedtagelsen af de strategiske retningslinjer for 2008-2013 [Den Europæiske Unions Tidende L 330 af 15.12.2007]. Beslutningen fastlægger de strategiske retningslinjer for perioden 2008-2013 og beskriver prioriteter på EU-plan og specifikke prioriteter, som EU-landene skal arbejde ud fra for at modtage øget finansiel støtte fra Tilbagesendelsesfonden.

Beslutningen fastlægger fire prioriterer med mere specifikke underprioriteter til hver:

 • Støtte til udviklingen af en strategisk tilgang i EU-landene til forvaltning af tilbagesendelse. De integrerede tilbagesendelsesplaner skal sætte fokus på programmer for støttet frivillig tilbagevenden, økonomiske incitamenter og foranstaltninger til afhjælpning af den særlige situation for sårbare tilbagevendende personer, samt tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse, som ikke er omfattet af EU-tilbagesendelsesaftaler eller nationale bilaterale tilbagesendelsesaftaler til lande, med hvilke samarbejdet om tilbagesendelse er særlig vanskeligt,
 • Støtte til samarbejdet mellem EU-landene om forvaltning af tilbagesendelse. Projekterne skal særligt omhandle integrerede tilbagesendelsesplaner, som er udarbejdet og vil blive gennemført i samarbejde med andre EU-lande og eventuelt med FRONTEX-agenturet, ikke-statslige organisationer og/eller internationale organisationer,
 • Støtte til specifikke innovative nationale eller internationale værktøjer til forvaltning af tilbagesendelse. Projekterne skal foreslå særligt innovative måder og midler til at oplyse og rådgive potentielle tilbagevendende personer om situationen i bestemmelseslandet og/eller andre innovative incitamenter til at øge antallet af frivilligt tilbagevendende personer og afprøve nye arbejdsmetoder, der kan fremskynde processen med at dokumentere tilbagevendende i samarbejde med ikke-EU-landenes konsulære myndigheder og indvandringsmyndigheder,
 • Støtte til udvikling af EF-standarder og bedste praksis om forvaltning af tilbagesendelse. Projekter inden for dette område skal sigte på evalueringer og kontrolbesøg til måling af fremskridtene med tilbagesendelsesprogrammer og foranstaltninger på nationalt plan til sikring af en retfærdig og effektiv gennemførelse af de fælles standarder for tilbagesendelse.

Seneste ajourføring: 06.08.2010

Top