EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Cirkulær migration og mobilitetspartnerskaber

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Cirkulær migration og mobilitetspartnerskaber

Kommissionen foreslår at indføre mobilitetspartnerskaber og tilrettelægge cirkulær migration for at lette migrationen for borgere fra tredjelande mellem disse lande og Den Europæiske Union (EU). Dette skulle kunne afhjælpe mangelen på arbejdskraft i EU og dæmme op for den illegale indvandring og lade oprindelseslandene nyde godt af de positive virkninger af emigrationen.

DOKUMENT

Meddelelse af 16. maj 2007 fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om cirkulær migration og mobilitetspartnerskaber mellem Den Europæiske Union og tredjelande [KOM(2007) 248 endelig – ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

Denne meddelelse vedrører to emner: mobilitetspartnerskaber og cirkulær migration. Med hensyn til det første emne påtænker Kommissionen at tage sonderende kontakter med en række lande, der er potentielt interesserede. Med hensyn til det andet emne påtænker den at igangsætte en høringsprocedure af mindst tre måneders varighed.

Mobilitetspartnerskaber

Kommissionen foreslår, at Det Europæiske Fællesskab forhandler med tredjelandene om mobilitetspartnerskaber, skal gøre det muligt for deres statsborgere at få bedre adgang til EU. Disse partnerskaber skal gælde for tredjelande, der er indstillede på at samarbejde med EU om at styre migrationsstrømmene, især som led i bekæmpelsen af illegal indvandring.

Hvert partnerskab skal indgå som led i de generelle eksterne forbindelser med det pågældende tredjeland. Det etableres med udgangspunkt i aftaleparternes ambitionsniveau og de forpligtelser, som disse tredjelande er villige til at indgå.

Hvad angår partnerskabets indhold opregner Kommissionen en lang række mulige forpligtelser for tredjelandet, såsom tilbagetagelse af egne borgere og borgere fra andre tredjelande, som er rejst ind i EU via det pågældende tredjeland, iværksættelse af oplysningskampagner, der skal forhindre illegal indvandring, styrkelse af kontrollen ved grænserne og forbedring af bekæmpelsen af dokumentfalsk.

På sin side ville EU kunne tilbyde statsborgerne fra det pågældende land flere muligheder for at komme ind i EU under hensyntagen til medlemsstaternes kompetencer. Disse muligheder kunne bl.a. omfatte:

  • samlede tilbud fra flere lande for at lette adgangen til deres arbejdsmarkeder;
  • sinansiel eller teknisk bistand til tredjelande, f.eks. i form af legater til statsborgere, der ønsker at studere i EU, sproglig eller teknisk uddannelse før afrejsen til økonomiske migranter, reintegrationsprogrammer for migranter, der har valgt at vende hjem til deres land, venskabsordninger mellem medlemsstaternes arbejdsformidlinger og tilsvarende organer i tredjelandet;
  • soranstaltninger til at mindske hjerneflugten (f.eks. ved ikke at give særbehandling til de kategorier af arbejdstagere, der er beskæftiget inden for udsatte sektorer) og til at fremme cirkulær migration og returmigration;
  • sempelse af procedurerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold til statsborgere i det tredjeland, der er indgået aftale med.

Cirkulær migration

Kommissionen peger på, at de to vigtigste former for cirkulær migration, der er mest velegnede i en europæisk sammenhæng, er:

  • migration, der involverer statsborgere fra tredjelande, der har taget ophold i EU. Der er tale om forretningsfolk, der er statsborgere i tredjelande, som arbejder i EU, og som ønsker at påbegynde en aktivitet dels i det land, de kommer fra, dels i et andet tredjeland;
  • migration, der involverer statsborgere fra tredjelande, der har taget ophold uden for EU. Der er især tale om statsborgere, der ønsker at tage sæsonarbejde eller et midlertidigt arbejde i EU eller foretage deres studier der, før de vender tilbage til deres land.

Kommissionen peger på, at en harmonisering af de nationale lovgivninger kunne skabe bedre betingelser for den cirkulære migration. Den konstaterer, at man allerede har haft tanker om europæiske rammebestemmelser i handlingsprogrammet vedrørende lovlig indvandring, såsom forlaget til direktiv om indrejsetilladelse til højt kvalificerede migranter.

Man kunne overveje nye foranstaltninger i forlængelse af handlingsprogrammet vedrørende lovlig indvandring, f.eks. en tilpasning af direktiv 2003/109/EF om status som fastboende udlændinge.

EU's politiske instrumenter kunne omfatte en række incitamenter, der skal fremme den cirkulære migration, f.eks.:

  • støtte til jobsøgning eller hjemvendtes opstart af virksomhed for at lette integrationen af returmigranter i deres oprindelsesland;
  • en skriftlig forpligtelse fra statsborgeren i tredjelandet om frivilligt at vende tilbage til oprindelseslandet ved kontraktens udløb;
  • indgåelse og gennemførelse af tilbagetagelsesaftaler for at sikre, at statsborgeren reelt vender tilbage i tilfælde af ulovligt ophold i EU;
  • fastlæggelse af kriterier for opfølgning af programmer for cirkulær migration.

Kommissionen foreslår også, at der træffes foranstaltninger til at mindske risikoen for hjerneflugt. Til dette formål foreslår den f.eks., at medlemsstaterne forpligter sig til ikke at rekruttere statsborgere fra tredjelande inden for sektorer, der af det pågældende land angives at være under pres.

Endelig tilføjer den, at der kunne indgås bilaterale aftaler mellem disse lande og interesserede medlemsstater. F.eks. kunne disse aftaler indeholde bestemmelser om tildeling af legater til "cirkulære" studerende.

Kontekst

Meddelelsen følger op på meddelelsen "Migration og udvikling: Konkrete retningslinjer" af 1. september 2005( de en fr es ), meddelelsen med titlen "Den samlede migrationsstrategi efter det første år" af 31. november 2006( de en fr es ) og meddelelsen ”Politikplan om lovlig migration” af 21. december 2005( de en fr es ).

Seneste ajourføring: 10.08.2007

Top