Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Præjudicielle spørgsmål — anbefalinger til nationale retter

Præjudicielle spørgsmål — anbefalinger til nationale retter

 

RESUMÉ AF:

Anbefalinger til de nationale retter vedrørende forelæggelse af præjudicielle spørgsmål

Artikel 267 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

HVAD ER FORMÅLET MED ANBEFALINGERNE OG ARTIKEL 267 I TEUF?

Disse anbefalinger forklarer retter i EU-lande formålene med en procedure, som giver dem ret i henhold til artikel 267 i TEUF til at forelægge EU-Domstolen spørgsmål med henblik på en præjudiciel afgørelse. Denne procedure anvendes i tilfælde, hvor der er tvivl om fortolkning eller gyldighed af en EU-lov og:

 • hvor der er behov for en afgørelse for at en national ret kan afsige dom, eller
 • hvor der ikke er mulighed for appel ifølge de nationale retsregler.

Anbefalingerne beskriver også formålet med proceduren, samt i hvilken form de nationale retter skal indgive anmodningen.

De supplerer artikel 93 til 118 i Domstolens procesreglement.

HOVEDPUNKTER

Betydningen af en præjudiciel afgørelse

Denne procedure anses for at være nyttig, når der i en sag for den nationale ret rejses et nyt fortolkningsspørgsmål, som er af almen interesse for EU-rettens ensartede anvendelse, eller når det ikke ser ud til, at gældende retspraksis kan tilvejebringe den fornødne afklaring med hensyn til nye retlige omstændigheder.

Anbefalingernes opbygning

Der gælder et sæt anbefalinger for alle anmodninger om præjudiciel afgørelse, og der gælder et andet sæt kun for fremskyndede procedurer* eller hasteprocedurer*.

Hvem kan anmode om en præjudiciel afgørelse?

Den nationale ret, som en sag anlægges for, er alene ansvarlig for at fastlægge såvel behov for en anmodning om præjudiciel afgørelse som relevansen af de spørgsmål, den indgiver for Domstolen.

Den ret, der indbringer sagen, skal blandt andet:

 • være oprettet ved lov og være permanent
 • virke som obligatorisk retsinstans
 • træffe afgørelse på grundlag af retsregler og
 • være uafhængig.

Genstanden for og rækkevidden af anmodningen

 • En anmodning om præjudiciel afgørelse skal vedrøre fortolkningen eller gyldigheden af EU-retten og ikke nationale retsregler eller spørgsmål om de faktiske omstændigheder, der knytter sig til tvisten i hovedsagen.
 • Domstolen kan kun besvare de stillede præjudicielle spørgsmål, hvis EU-retten finder anvendelse på tvisten i hovedsagen.
 • Domstolen anvender ikke selv EU-retten på tvisten fra den forelæggende ret, da dens rolle er at hjælpe med at afgøre sagen, men det er den nationale ret, der skal drage konklusioner fra Domstolens afgørelse.
 • Præjudicielle afgørelser er bindende både for den forelæggende ret og for alle retter i EU-lande.

Tidspunkt for forelæggelse og udsættelse af sagen

 • Der skal indgives en anmodning, så snart det konstateres, at en afgørelse fra Domstolen er nødvendig for en national rets afgørelse, og når den forelæggende ret med tilstrækkelig præcision kan fastlægge hovedsagens retlige og faktiske rammer samt de retlige spørgsmål, som hovedsagen rejser.
 • Den nationale sag skal udsættes, indtil Domstolen har truffet sin afgørelse.

Anmodningens form og indhold

 • Anmodningen skal være enkel, klar og præcis, da den skal oversættes, så andre EU-lande kan indgive deres bemærkninger.
 • Artikel 94 i Domstolens procesreglement fastlægger indholdet i anmodningen, som skal ledsage den forelæggende rets spørgsmål. Hovedpunkterne i dette er sammenfattet i bilaget til anbefalingerne.
 • Alle anmodninger skal dateres, underskrives og sendes ved rekommanderet forsendelse til Domstolens Justitskontor i Luxembourg.

Sagsomkostninger og retshjælp

Behandlingen af præjudicielle sager for Domstolen er gratis. Den forelæggende ret træffer afgørelse om parternes omkostninger, hvor det måtte være nødvendigt.

Domstolens Justitskontors rolle

 • Justitskontoret er i kontakt med den forelæggende ret under hele sagen og sender den en genpart af alle processkrifter og anmodninger om information.
 • Når dommen er afsagt, sender Justitskontoret Domstolens afgørelse til den forelæggende ret. Den forelæggende ret skal underrette Justitskontoret om eventuelle handlinger og den endelige afgørelse i hovedsagen.

Fremskyndede anmodninger og hasteanmodninger

 • I henhold til artikel 105-107 i Domstolens procesreglement kan den beslutte, at visse anmodninger skal håndteres som fremskyndede procedurer eller hasteprocedurer.
 • Tidsfristerne er kortere, for eksempel i forbindelse med EU-landenes indgivelse af bemærkninger til fremskyndede procedurer.
 • Den forelæggende ret skal begrunde, hvorfor sagen haster, og udpege de mulige risici ved at følge den almindelige procedure.
 • Anmodninger om fremskyndede procedurer eller hasteprocedurer kan i første omgang sendes via e-mail eller fax til Domstolens Justitskontor.

HVORNÅR GÆLDER ANBEFALINGERNE FRA?

De erstatter de tidligere anbefalinger fra 2012 og trådte i kraft den 25. november 2016.

VIGTIGE BEGREBER

Fremskyndet procedure: en procedure, hvor sagens karakter og ekstraordinære omstændigheder kræver, at den behandles hurtigt.
Hasteprocedure: en procedure, som kun kan anvendes ved sager, der omfatter spørgsmål vedrørende frihed, sikkerhed og retfærdighed. Blandt andet begrænses antallet af parter, der kan indgive skriftlige indlæg, og der er mulighed for, at den skriftlige forhandling for Domstolen udelades i yderst hastende tilfælde.

HOVEDDOKUMENTER

Anbefalinger til de nationale retter vedrørende forelæggelse af præjudicielle spørgsmål (EUT C 439 af 25.11.2016, s. 1-8)

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Sjette del — Institutionelle og finansielle bestemmelser — Afsnit I — Bestemmelser vedrørende institutionerne — Kapitel 1 — Institutionerne — 5. afdeling — Den Europæiske Unions Domstol — artikel 267 (tidligere artikel 234 i TEF) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 164)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Union — afsnit III — bestemmelser om institutionerne — artikel 19 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 27)

Domstolens procesreglement (EUT L 265 af 29.9.2012, s. 1-42)

Ændring af Domstolens procesreglement (EUT L 173 af 26.6.2013, s. 65)

seneste ajourføring 31.10.2017

Top