EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Veterinærkontrol ved import af levende dyr

This summary has been archived and will not be updated. See 'Sundhedsregler for handel med heste og deres bevægelser' , 'Håndhævelse af EU-reglerne for agrofødevarekæden' for an updated information about the subject.

Veterinærkontrol ved import af levende dyr

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 91/496/EØF om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Direktivet fastsætter ordninger vedrørende kontrol ved de ydre grænser samt for transport i EU-landene af levende dyr fra ikke-EU-lande. Det suppleres af forordning (EF) nr. 882/2004 om officiel foderstof- og fødevarekontrol.

HOVEDPUNKTER

Veterinærkontrol

Ethvert parti levende dyr fra ikke-EU-lande skal gennemgå veterinærkontrol i henhold til dette direktiv før indførelse i EU. Veterinærkontrollen udføres ved grænsekontrolstederne af de kompetente myndigheder under embedsdyrlægens ansvar. Kontrollen omfatter:

  • en dokumentkontrol: kontrol af de veterinære certifikater eller dokumenter, der ledsager et parti af levende dyr
  • en identitetskontrol: visuel kontrol af, om der er overensstemmelse mellem dokumenterne eller certifikaterne og dyrene, samt om de mærker, der skal findes på dyrene, rent faktisk findes og er overensstemmende
  • en fysisk kontrol: kontrol af selve dyret, f.eks. i form af prøveudtagning, laboratorieundersøgelse af sådanne prøver og i givet fald yderligere kontrol under karantæne.

Direktivet fastsætter reglerne for kontroller, der skal overholdes, samt procedurer, der skal følges, når levende dyr sættes i karantæne. Derudover fastsætter beslutning 97/794/EF særlige regler for dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol.

Når bestemmelserne vedrørende veterinærkontrol ved import er overholdt, og der ikke er risiko for menneskers eller dyrs sundhed, udsteder den embedsdyrlæge, der har ansvar for kontrollen ved et givet grænsekontrolsted, et certifikat. Certifikatet udarbejdes efter modellen i bilaget til forordning (EF) nr. 282/2004 om et dokument til anmeldelse og veterinærkontrol af dyr, der føres ind i EU fra ikke-EU-lande.

Direktivet fastsætter en procedure, der skal følges, når det ved kontrollen fastslås, at et dyr ikke opfylder bestemmelserne i EU-lovgivningen, eller at der forekommer uregelmæssigheder i forbindelse med forsendelsen.

Grænsekontrolsteder

Direktivet fastsætter de betingelser, som grænsekontrolstederne skal opfylde for at blive godkendt af Europa-Kommissionen. Europa-Kommissionen publicerer i EU-Tidende en liste over godkendte grænsekontrolsteder.

Informationssystemer

Kommissionen indfører et system til udveksling af oplysninger, der knytter grænsekontroltjenesterne og EU-landenes veterinærmyndigheder sammen med Europa-Kommissionens TRACES-system. Informationsudvekslingssystemet omfatter alle detaljer vedrørende import og transit for levende dyr fra tredjelande og erstatter SHIFT-systemet med virkning fra 2003.

Transit for dyr fra tredjelande

Direktivet fastsætter betingelserne for transport af dyr fra et ikke-EU-land til et andet. Dyr, der transporteres via EU’s område, skal opfylde betingelserne i EU-lovgivningen. I relevante tilfælde kan de kompetente myndigheder beslutte at sætte dyrene i karantæne eller arrangere reeksport eller slagtning.

Beskyttelsesforanstaltninger

Hvis der på et ikke-EU-lands område opstår en sygdom, der kan udgøre en alvorlig fare for dyrs eller menneskers sundhed, kan Kommissionen forbyde import af dyr fra det pågældende land eller fastsætte særlige betingelser for import eller transit heraf.

Inspektioner

Kommissionens veterinærsagkyndige skal sammen med EU-landenes kompetente myndigheder kontrollere, at grænsekontrolstederne og karantænestationerne opfylder godkendelseskriterierne. Kommissionen orienterer EU-landene om resultaterne af foretagne inspektioner.

Udvalgsprocedure

Kommissionen bistås i sit arbejde af Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Direktivet trådte i kraft den 19. august 1991. Det skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden 1992.

Baggrund

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56-68)

Efterfølgende ændringer af Rådets direktiv 91/496/EØF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1-142)

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1-58)

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens beslutning 2007/275/EF af 17. april 2007 om lister over dyr og produkter, der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF (EUT L 116 af 4.5.2007, s. 9-33)

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 12.10.2018

Top