EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kampen mod Newcastle disease

Kampen mod Newcastle disease

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 92/66/EØF — EU-foranstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease

HVAD ER FORMÅLET MED DETTE DIREKTIV?

Newcastle disease er en meget smitsom sygdom hos fjerkræ og andre fugle, der især påvirker ægproduktion, og som har alvorlige socioøkonomiske konsekvenser. Direktivets formål er at definere reaktionen i landene i Den Europæiske Union (EU) ved mistanke om udbrud og bekræftede udbrud.

HOVEDPUNKTER

 • Direktivet finder anvendelse på fjerkræ og andre fugle i fangenskab, herunder brevduer.
 • Hvis fjerkræ på en bedrift mistænkes for at være smittet eller inficeret med Newcastle disease, skal de relevante myndigheder straks underrettes, bedriften stilles under officielt tilsyn, og følgende foranstaltninger indføres:
  • afsondring af de berørte fjerkræ og afskæring fra kontakt med andre fjerkræ,
  • ingen uautoriseret flytning af personer, køretøjer, andre dyr, fjerkrækød, æg, foder, affald, materiel eller alt andet, der kan tænkes at overføre sygdommen,
  • anvendelse af desinfektionsmidler ved fjerkræhusenes ind- og udgange og ved bedriftens ind- og udgange,
  • mulighed for at stille andre bedrifter under tilsyn, hvis der er grund til at mistænke infektion.
 • Hvis sygdommen bekræftes, skal de iværksatte foranstaltninger omfatte:
  • Fjerkræ på bedriften skal aflives.
  • Inficerede materialer skal destrueres eller behandles.
  • Æg og kød fra fjerkræ, der er slagtet inden for sygdommens formodede inkubationstid, skal destrueres.
  • Fjerkræhusene skal rengøres og desinficeres.
  • Der skal gå mindst 21 dage efter rengøringen, før der genindsættes fjerkræ på bedriften.
  • Der skal oprettets et iagttagelsesdistrikt på mindst 3 km inden for et overvågningsområde på 10 km omkring stedet i mindst 21 dage med officielle kontroller, kliniske undersøgelser og isolering af fjerkræ.
 • EU-landene skal udpege et nationalt laboratorium, som skal koordinere indsatsen mod sygdommen, i samarbejde med andre EU-lande og EU’s referencelaboratorium for Newcastle disease, som er placeret i Det Forenede Kongerige (1).
 • Der kan anvendes godkendt vaccination mod sygdommen samt nødvaccination i tilfælde af et udbrud.
 • Hvert EU-land skal udarbejde en beredskabsplan som indsats mod sygdommen i overensstemmelse med procedurerne i dette direktiv, herunder oprettelse af et krisecenter og lokale sygdomsbekæmpelsescentre. Europa-Kommissionens eksperter kan foretage stikprøvekontroller for at sikre, at disse centre opfylder deres forpligtelser til fulde.
 • EU-landene kan få finansiel bistand til at håndtere Newcastle disease i henhold til afgørelse 90/424/EØF.
 • Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder bistår Kommissionen i håndtering af Newcastle disease.

Ophævelse

Direktivet ophæves og erstattes af forordning (EU) 2016/429 fra den 21. april 2021.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 29. juli 1992. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning inden den 1. oktober 1993.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 92/66/EØF af 14. juli 1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease (EFT L 260 af 5.9.1992, s. 1-20)

Efterfølgende ændringer af direktiv 92/66/EØF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»Dyresundhedsloven«) (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1-208)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1-24)

Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 26.10.2016(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.

Top