EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Handel med og import af kvægembryoner i EU

Handel med og import af kvægembryoner i EU

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 89/556/EØF — veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med handel inden for EU med embryoner af tamkvæg samt med indførsel heraf fra ikke-EU-lande

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det fastsætter veterinærpolitimæssige betingelser for handel med embryoner af tamkvæg mellem EU-lande og indførsel af disse fra ikke-EU-lande.
 • Formålet er at nedsætte risikoen for at sprede dyresygdomme.

HOVEDPUNKTER

 • Embryoner til handel i EU skal overholde betingelser vedrørende befrugtning, udtagning, produktion, behandling, opbevaring og certificering. De skal ledsages af et sundhedscertifikat under transport, som certificerer, at de overholder dette direktiv.
 • Direktivet foreslår oprettelsen af et system til godkendelse af embryonindsamlings- og produktionsteams i EU-lande samt i ikke-EU-lande. Hvert team registreres af den kompetente myndighed i det pågældende land og tildeles et veterinærregistreringsnummer.
 • Listen over embryonindsamlings- og produktionsteams, opdateres regelmæssigt af de enkelte EU-lande og sendes derefter til de andre EU-lande og offentligheden.
 • Import af embryoner fra ikke-EU-lande er begrænset til embryoner:
  • fra lande, som er opført på en liste i overensstemmelse med direktivets artikel 18 for så vidt angår visse kriterier som f.eks.:
   • husdyrbestandens sundhedstilstand;
   • oplysninger om smitsomme sygdomme;
   • forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme hos dyr;
   • veterinærtjenestens opbygning;
   • de garantier, der kan gives;
  • som er indsamlet eller produceret af embryonindsamlings- og produktionsteams, som er godkendt og anført på de kompetente myndigheders liste.
 • Direktivet fastsætter beskyttelses- og kontrolforanstaltninger i indsamlingslandet samt i destinationslandet.

Ophævelse

Forordning (EU) 2016/429 ophæver og erstatter direktiv 89/556/EØF med virkning fra den 21. april 2021.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 29. september 1989. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 1. januar 1991.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 89/556/EØF af 25. september 1989 om fastsættelse af veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt med indførsel heraf fra tredjelande (EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1-11)

Efterfølgende ændringer af direktiv 89/556/EØF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beslutning 2006/168/EF af 4. januar 2006 om fastsættelse af krav vedrørende dyresundhed og udstedelse af veterinærcertifikat ved import af kvægembryoner til Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2005/217/EF (EUT L 57 af 28.2.2006, s. 19–34)

Se den konsolideret version af beslutning 2006/168/EF.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»Dyresundhedsloven«) (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1-208)

seneste ajourføring 04.05.2020

Top