EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sikring af at handel med vilde dyr og planter ikke truer deres overlevelse

Sikring af at handel med vilde dyr og planter ikke truer deres overlevelse

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 338/97 — om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

HOVEDPUNKTER

Kontrol af handelen

 • Import af enheder af udryddelsestruede arter til EU kræver en tilladelse udstedt af en myndighed i EU-destinationslandet eller en importmeddelelse.
 • Eksport fra EU kræver en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat udstedt af en myndighed i det EU-land, hvor enhederne befinder sig.
 • Kategorierne af arterne er opført i forordningens bilag A til D.
 • Handel med arter opført i bilag A, såsom geparden, er forbudt, mens transport af levende dyr inden for EU skal forudgodkendes.
 • Transport af levende enheder af arterne opført i bilag B og C, såsom kobraen eller desmerkatten, er underlagt regler om certificering og passende opbevaring og pleje, mens bilag D dækker andre tilfælde med transit af levende dyr, hele skind og planteprodukter.
 • Der kan indføres yderligere restriktioner i særlige tilfælde, og EU-landene kan have deres egne strengere regler.
 • Der gælder særlige regler for arter, der er født og opdrættet i fangenskab, eller som er født ved kunstig forplantning, som er en del af personlige effekter eller bestemt for videnskabelige institutioner.

Organisering og kommunikation

 • EU-landene skal:

  • udpege toldsteder, der skal udføre kontrollen
  • udpege styrelses- og videnskabsråd, som har ansvaret for gennemførelsen
  • kontrollere overholdelsen af bestemmelser og straffeovertrædelser
  • udarbejde en rapport og udveksle oplysninger om gennemførelsen og eventuelle afvisninger af tilladelser.
 • I februar 2014 offentliggjorde Europa-Kommissionen en meddelelse, der lancerede debatten om EU's tilgang til ulovlig handel med vilde dyr og planter. Den blev i februar 2016 fulgt op af Kommissionens handlingsplan om ulovlig handel med vilde dyr og planter.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. juni 1997.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets Forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1-69).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 338/97 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 af 4. maj 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (EUT L 166 af 19.6.2006, s. 1-69)

Se den konsoliderede udgave

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 af 23. august 2012 om fastsættelse af regler for udformningen af tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og om ændring af forordning (EF) nr. 865/2006 (EUT L 242 af 7.9.2012, s. 13-45)http://publications.europa.eu/resource/celex/32012R0792

Se den konsoliderede udgave

Rådets afgørelse (EU) 2015/451 af 6. marts 2015 om Den Europæiske Unions tiltrædelse af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) (EUT L 75 af 19.3.2015, s. 1-3)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/736 af 7. maj 2015 om forbud mod indførsel i Unionen af enheder af visse arter af vilde dyr og planter (EUT L 117 af 8.5.2015, s. 25-44)

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om EU's strategi for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter (COM(2014) 64 final af 7.2.2014)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — EU's handlingsplan mod ulovlig handel med vilde dyr og planter (COM(2016) 87 final af 26.2.2016)

seneste ajourføring 27.07.2017

Top