EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Aftale med USA om gensidig retshjælp

Aftale med USA om gensidig retshjælp

 

RESUMÉ AF:

Aftale om gensidig retshjælp mellem EU og USA

Afgørelse 2009/820/FUSP om indgåelse på EU’s vegne af aftalerne om udlevering og gensidig retshjælp mellem EU og USA

Afgørelse 2003/516/EU om undertegnelse af aftalerne mellem EU og USA om udlevering og gensidig retshjælp i kriminalsager

HVAD ER FORMÅLET MED AFTALEN OG AFGØRELSEN?

 • Aftalen fastsætter betingelserne for gensidig retshjælp i kriminalsager mellem EU og USA.
 • Den har til formål at udbygge samarbejdet mellem EU-landene og USA og fungerer som et supplement til de bilaterale traktater, der er indgået mellem EU-landene og USA.
 • Med afgørelsen indgås på vegne af EU aftalen om gensidig retshjælp med USA.

HOVEDPUNKTER

EU-landene og USA anvender bestemmelserne i denne aftale i forhold til deres bilaterale traktater om gensidig retshjælp. I mangel af en sådan traktat forpligter EU og USA sig til at sikre, at aftalen anvendes.

Såfremt eksisterende bilaterale traktater mellem EU-landene og USA ikke er kompatible med aftalen, har EU-reglerne forrang.

Gensidig retshjælp

 • Hvad angår bankoplysninger, skal det anmodede land på anmodning af det anmodende land straks identificere og videreformidle:
  • oplysninger om, hvorvidt en fysisk eller juridisk person, der er mistænkt eller tiltalt for en lovovertrædelse, er indehaver af en bankkonto eller bankkonti
  • oplysninger om fysiske eller juridiske personer, der er dømt for eller på anden måde er indblandet i lovovertrædelser
  • oplysninger, som andre finansieringsinstitutter end banker er i besiddelse af
  • oplysninger om finansielle transaktioner, som ikke vedrører bankkonti.
 • EU-landenes anmodninger om retshjælp fremsendes af de centrale myndigheder, der er ansvarlige for gensidig retshjælp, eller de nationale myndigheder med ansvar for efterforskning og retsforfølgning af lovovertrædelser. USA fremsender sin anmodning om retshjælp via de nationale myndigheder, der har ansvar for efterforskning og retsforfølgning af lovovertrædelser, og som er særligt udpeget i medfør af aftalens artikel 15, stk. 2.
 • Det anmodende land kan benytte sig af hurtige kommunikationsmidler, såsom fax eller e-mail, til fremsendelse af anmodningen om retshjælp og den tilhørende kommunikation efterfulgt af en formel bekræftelse, hvis det anmodede land ønsker det.
 • Det anmodende land kan bede det anmodede land om at behandle en anmodning om retshjælp og dens indhold fortroligt. Hvis anmodningen ikke kan udføres uden at krænke den ønskede fortrolighed, underretter den centrale myndighed i det anmodede land det anmodende land herom. Derefter afgør det anmodende land, om anmodningen alligevel ønskes udført
 • EU og USA skal sikre, at der kan oprettes og indsættes fælles efterforskningshold med henblik på at gøre det nemmere at foretage strafferetlig efterforskning eller retsforfølgning mellem et eller flere EU-lande og USA.
 • EU og USA skal sikre, at det er muligt at anvende videokonferencer mellem EU-landene og USA til optagelse af vidners eller eksperters vidneforklaring i en sag.

Retshjælp til administrative myndigheder

 • Der ydes ligeledes gensidig retshjælp til nationale og andre administrative myndigheder, men kun hvis den efterforskede adfærd fører til retsforfølgelse eller til overdragelse til efterforsknings- eller retsforfølgelsesmyndigheder.
 • Der ydes ikke retshjælp i forbindelse med sager, hvor den administrative myndighed skønner, at sagen ikke vil blive strafforfulgt eller overdraget til retsforfølgning.
 • De myndigheder, der er ansvarlige for at overdrage disse anmodninger om retshjælp, udpeges i henhold til den bilaterale traktat om gensidig retshjælp mellem de berørte lande. I mangel af en traktat, fremsendes anmodninger mellem Amerikas Forenede Staters justitsministerium og justitsministeriet i det pågældende EU-land eller et tilsvarende ministerium, som har ansvaret for fremsendelse af anmodninger om gensidig retshjælp.
 • Retshjælp kan ikke afslås under henvisning til bankhemmeligheden.

Beskyttelse af personoplysninger

 • Det anmodende land må kun anvende bevismateriale eller oplysninger, som den modtager fra det anmodede land:
  • med henblik på strafferetlig efterforskning og retsforfølgning
  • for at beskytte offentligheden mod en umiddelbar og alvorlig trussel
  • i forbindelse med ikke-strafferetlige sager eller administrative sager, der har direkte forbindelse til strafferetlig efterforskning eller retsforfølgning
  • til alle andre formål, hvis oplysningerne eller beviserne er blevet gjort offentligt tilgængelige, eller det anmodede land har givet sit forudgående samtykke.
 • Det anmodede land kan stille yderligere betingelser, der begrænser brugen af beviser eller oplysninger i en specifik sag, hvis den specifikke anmodning om retshjælp ikke kan imødekommes, medmindre der stilles sådanne betingelser. Hvis der stilles sådanne yderligere betingelser, kan det anmodede land anmode det anmodende land om at oplyse, hvortil bevismaterialet og oplysningerne er blevet anvendt.
 • Ud over ovennævnte begrænsninger af anvendelsen af oplysninger med henblik på at beskytte personoplysninger og andre data supplerer aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger (paraplyaftalen mellem EU og USA), om nødvendigt, databeskyttelsesgarantierne i aftalen.

Fornyet vurdering af aftalen

I henhold til artikel 17 i aftalen foretog EU og USA en fornyet vurdering af aftalens funktionsmåde i 2015-2016. Konklusionen af den fornyede vurdering var, at aftalen generelt set har været en succes. Vurderingsprocessen resulterede desuden i henstillinger om at forbedre den praktiske funktionsmåde af relationen mellem EU og USA vedrørende gensidig retshjælp, herunder bedre videndeling mellem praktiserende jurister om hinandens lovgivning og processer og med henblik på at gøre bedre brug af teknologien for at fremskynde overdragelsen af anmodninger, beviser og generelle meddelelser.

IKRAFTTRÆDELSESDATO

Aftalen trådte i kraft den 1. februar 2010. Den blev gennemført i EU-landene ved bilaterale instrumenter.

SAMMENHÆNG

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENTER

Aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om gensidig retshjælp (EUT L 181 af 19.7.2003, s. 34-42).

Rådets afgørelse 2009/820/FUSP af 23. oktober 2009 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om udlevering og aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om gensidig retshjælp (EUT L 291 af 7.11.2009, s. 40-41).

Rådets afgørelse 2003/516/EF af 6. juni 2003 om undertegnelse af aftaler mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om udlevering og gensidig retshjælp i kriminalsager (EUT L 181 af 19.7.2003, s. 25-26).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger (EUT L 336 af 10.12.2016, s. 3-13).

Oplysning om ikrafttrædelsesdatoen for aftalerne mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om udlevering og gensidig retshjælp (EUT L 323 af 10.12.2009, s. 11).

seneste ajourføring 16.04.2019

Top