EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Den Europæiske Socialfond (2007-2013)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Den Europæiske Socialfond' for an updated information about the subject.

Den Europæiske Socialfond (2007-2013)

For at fastlægge Den Europæiske Socialfonds opgaver og anvendelsesområde i perioden 2007 - 2013 fastsætter denne forordning specifikke bestemmelser om de former for aktiviteter, der kan finansieres af ESF. ESF understøtter EU's prioriteter vedrørende nødvendigheden af at styrke den sociale samhørighed, produktiviteten og konkurrenceevnen og tilskynde til en bæredygtig økonomisk vækst og udvikling. I denne sammenhæng tager ESF sigte på at bidrage til en styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed ved at øge beskæftigelsen og beskæftigelsesmulighederne.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1784/1999 [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

For perioden 2007-2013 fastsætter de almindelige bestemmelser om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, at ESF støtter aktioner inden for rammerne af målet "konvergens" (for de mindst udviklede regioner) og målet "regional konkurrenceevne og beskæftigelse" (som tilskynder til tidlig konstatering og positiv styring af økonomiske forandringer for at leve op til udfordringerne).

Opgave

ESF støtter medlemsstaternes politikker, som går ud på at centrere Lissabon-strategien om vækst og beskæftigelse. Disse politikker er snævert knyttet til de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker, den europæiske strategi for beskæftigelsen og retningslinjer for beskæftigelsen. Mere konkret tager ESF sigte på

 • opnåelse af fuld beskæftigelse
 • forbedring af arbejdskvalitet og -produktivitet
 • fremme af social integrering (bl.a. ugunstigt stillede personers adgang til beskæftigelse)
 • mindskelse af de nationale, regionale og lokale forskelle i beskæftigelsen.

Forordningens anvendelsesområde og prioriteter

Inden for rammerne af målene "konvergens" og "regional konkurrenceevne og beskæftigelse" støtter ESF aktioner i medlemsstaterne under følgende prioriteter:

 • forbedring af arbejdstageres, virksomheders og iværksætteres tilpasningsevne for at styrke tidlig konstatering og positiv styring af økonomiske forandringer
 • forbedring af adgangen til beskæftigelse og en varig integration på arbejdsmarkedet for arbejdssøgende og inaktive personer
 • forebyggelse af arbejdsløshed, især langtidsarbejdsløshed og arbejdsløshed blandt unge
 • tilskyndelse til aktiv aldring og forlængelse af ældres erhvervsaktivitet
 • forlængelse af den erhvervsaktive periode
 • styrkelse af ugunstigt stillede personers sociale integrering med henblik på at få disse i varig beskæftigelse
 • bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling på arbejdsmarkedet
 • styrkelse og forøgelse af de menneskelige ressourcer
 • fremme af partnerskaber.

Prioriteter

Derudover støtter ESF inden for rammerne af konvergensmålet følgende prioriteter:

 • forøgelse af investeringerne i menneskelige ressourcer, herunder gennemførelse af reformer inden for de almene og erhvervsfaglige uddannelsessystemer, øget deltagelse i almen og erhvervsfaglig uddannelse hele livet igennem og udvikling af de menneskelige ressourcer inden for forskning og innovation
 • styrkelse af den institutionelle kapacitet og effektivitet med henblik på at fremme god forvaltningsskik.

Koncentration af støtten

Medlemsstaterne påser, at de aktioner, der støttes af ESF, er i overensstemmelse med de aktioner, der gennemføres som led i den europæiske beskæftigelsesstrategi, og bidrager til at nå dens mål. Medlemsstaterne koncentrerer støtten om gennemførelsen af relevante henstillinger vedrørende beskæftigelsen.

Støtteberettigede udgifter

Reglerne om, hvilke udgifter der er støtteberettigede, vedtages på nationalt plan, men følgende udgifter er generelt ikke støtteberettigede under ESF:

 • moms, der kan refunderes
 • renter af gæld
 • indkøb af møbler, udstyr, køretøjer, infrastrukturer, fast ejendom og jord.

God forvaltningsskik og partnerskab

ESF tilskynder til god forvaltningsskik og partnerskab. Fondens støtte på dette område udarbejdes og gennemføres på det mest hensigtsmæssige territoriale niveau under hensyntagen til nationale, regionale og lokale forhold i overensstemmelse med de institutionelle ordninger i hver enkelt medlemsstat. Medlemsstaterne sørger på det mest hensigtsmæssige territoriale niveau for, at arbejdsmarkedets parter deltager i, og at andre berørte parter høres og deltager i forberedelse og gennemførelse af samt tilsyn med støtten fra ESF.

Kontekst

De øvrige bestemmelser om samhørighedspolitikken for perioden 2007-2013 findes i fire forordninger om

På det politiske plan er det finansielle grundlag for samhørighedspolitikken i perioden 2007-2013 nedfældet i den interinstitutionelle aftale og finansielle ramme 2007-2013.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1081/2006

1.8.2006

-

EUT L 210 af 31.7.2006

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 396/2009

22.5.2009

-

EUT L 126 af 21.5.2009

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beslutning 2006/593/EF af 4. august 2006 om vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger for målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse i perioden 2007-2013 [Den Europæiske Unions Tidende L243 af 6.9.2006].Ændret ved :Kommissionens beslutning 2010/476/EF [Den Europæiske Unions Tidende L232 af 2.9.2010].

Rådets beslutning 2006/702/EF af 6. oktober 2006 om Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed [Den Europæiske Unions Tidende L 291 af 21.10.2006].

Forslaget til Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed, vækst og beskæftigelse blev vedtaget af Rådet den 6. oktober 2006. Disse strategiske retningslinjer er en vejledende ramme for etableringen af en samhørighedspolitik og for fondenes interventioner i perioden 2007-2013.

Meddelelse fra Kommissionen af 5. juli 2005 - Samhørighedspolitikkens bidrag til vækst og beskæftigelse: Fællesskabets strategiske retningslinjer for 2007-2013 [KOM(2005) 299 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 17.09.2010

Top