EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

LEADER+

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

LEADER+

EU-initiativet Leader+ er en del af EU-politikken for udvikling af landdistrikterne, som er den anden søjle i den fælles landbrugspolitik. Formålet med Leader+ i perioden 2000-2006 er at bidrage til mere alsidige erhvervsaktiviteter i landdistrikterne ved iværksættelse af innovative, integrerede og deltagelsesbaserede strategier for udviklingen på lokalt plan. Denne meddelelse indeholder Kommissionens retningslinjer for Leader+, hvori der lægges særlig vægt på bl.a. samarbejde mellem landdistrikterne og etablering af netværk.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til medlemsstaterne af 14. april 2000 om retningslinjer for EU-initiativet vedrørende udvikling af landdistrikterne (Leader+) [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Landdistrikterne påvirkes i dag af en række faktorer: ændringerne i landbrugssektoren efter reformen af den fælles landbrugspolitik (es de en fr), de voksende forbrugerkrav, miljøpresset, de nye teknologiers hurtige fremmarch, den aldrende befolkning og afvandringen fra landet. For at besvare disse udfordringer er landdistrikterne begyndt at overveje deres økonomiske og sociale rolle og at foretage strukturtilpasninger inden for en nyskabende udviklingspolitik.

EU-politikken for udvikling af landdistrikterne er den anden søjle i den fælles landbrugspolitik og tillige af stor betydning for den økonomiske og sociale samhørighed. Den drejer sig ikke alene om at styrke landbrugets konkurrenceevne, men også om at fremme udviklingen af nye aktiviteter og beskæftigelsesmuligheder. Fællesskabets Leader I-initiativ (1991-1994) og Leader II-initiativ (1994-1999) har dannet grundlag for forsøg i den retning og gjort det muligt at udforme og igangsætte nyskabende og integrerede tiltag baseret på lokalbefolkningens deltagelse.

Disse hidtidige forsøg er generelt blevet opfattet så positivt af alle berørte parter, at Kommissionen har ønsket at gå videre ad den vej. De generelle bestemmelser om strukturfondene omfatter derfor for perioden 2000-2006 et nyt EU-initiativ, Leader+, vedrørende udvikling af landdistrikterne.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Mål

En bedre udnyttelse af det enkelte landdistrikts særlige ressourcer inden for en relevant udviklingsstrategi, der er afstemt efter de lokale forhold, synes i stigende grad at være en forudsætning for landdistrikternes tilpasning til en situation, der generelt er præget af store økonomiske og sociale forandringer.

Erfaringerne fra Leader I- og Leader II-initiativerne kan sammenfattes således:

 • Stærke sider: Mobilisering af lokale aktører, der vil gøre en indsats for områdets fremtid; decentral, integreret strategi baseret på lokale forhold og græsrodstiltag; udveksling og overførsel af erfaringer mellem landdistrikterne ved etablering af netværk; mulighed for mere beskedne foranstaltninger og dermed støtte til mindre projekter.
 • Svage sider: I nogle af medlemsstaterne hæmmedes gennemførelsen af forsinkelser i udvælgelsen af støttemodtagere og dermed i igangsættelsen af programmerne eller svage partnerskaber eller procedurevanskeligheder eller en for stor spredning af de finansielle midler.

Leader+ skal fortsat fungere som et laboratorium for udvikling af nye integrerede og bæredygtige tilgange til landdistriktsudvikling. Disse nye tilgange vil blive et supplement til den nationale politik og EU-politikken på området og dens "mainstream"-initiativer, særlig under strukturfondenes mål 1, mål 2 og mål 3.

Formålet med Leader+ er således at anspore aktørerne i landdistrikterne til at overveje deres områdes udviklingspotentiale set i et mere langsigtet perspektiv. De lokale aktører iværksætter den særlige strategi, de selv har udviklet. De afprøver således nye former for:

 • udnyttelse af natur- og kulturarven
 • styrkelse af de økonomiske rammer for jobskabelse
 • forbedring af lokalsamfundets organisationsevne.

Samarbejde er et afgørende element i Leader+. Det kan være samarbejde mellem områder i en enkelt medlemsstat, områder i flere medlemsstater eller eventuelt et endnu videre samarbejde. Desuden etableres der et betydeligt netværkssamarbejde for at få udbredt kendskabet til de nye udviklingsmodeller, der viser sig egnede.

Finansielle bestemmelser

For perioden 2000-2006 er EU-budgettet for Leader+ på 2 020 mio. EUR i 1999-priser, som udelukkende finansieres af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Udviklingssektionen.

Leader+ medfinansierer alle foranstaltninger, der er støtteberettigede under EUGFL, Udviklingssektionen, EFRU og Den Europæiske Socialfond. Der kan ydes tilskud til dækning af alle udgifter i forbindelse med netværksdeltagelse, igangsætning, information, forvaltning og overvågning og evaluering af programmet. Infrastrukturinvesteringer, bortset fra små projekter, og erhvervsinvesteringer over en vis beløbsgrænse er ikke støtteberettigede.

Satserne for EU-medfinansieringen gælder i overensstemmelse med den generelle forordning om strukturfondene. Bidraget fra EUGFL, Udviklingssektionen, kan således højst udgøre 75 % af de samlede støtteberettigede udgifter i mål 1-områder og 50 % i andre områder.

ANVENDELSESOMRÅDE

I modsætning til, hvad der gjaldt for Leader I og II, er alle landdistrikter støtteberettigede under Leader+ , således også dem, der ikke har været med i de tidligere EU-initiativer. For at koncentrere EU-midlerne om de mest lovende forslag vil der dog kun blive ydet støtte til et begrænset antal landdistrikter under initiativets punkt 1 og 2. De nationale myndigheder fastlægger derfor en klar og konsekvent procedure for udvælgelse af de deltagende landdistrikter efter en eller flere indkaldelser af forslag. Udvælgelsen baseres på de generelle kriterier i denne meddelelse og en række specifikke kriterier fastlagt ud fra områdernes særpræg og medlemsstaternes målsætninger for Leader+.

De støtteberettigede landdistrikter skal ikke nødvendigvis svare til en national administrativ opdeling eller en områdeinddeling for interventionerne under strukturfondenes mål 1 og 2. Det kan være små landdistriktsområder, der geografisk, økonomisk og socialt set udgør et ensartet hele, og som har tilstrækkelige ressourcer til iværksættelse af en udviklingsstrategi. Generelt skal landdistriktet have et indbyggertal på over 10 000, men i de tætbefolkede områder dog ikke over 100 000, eller 120 indbyggere/km2. For nogle nordeuropæiske områder kan der accepteres behørigt begrundede undtagelser fra denne regel.

STØTTEMODTAGERE

Modtagerne af støtten under Leader+ er de lokale aktionsgrupper (LAG). Det er dem, der står for udviklingsstrategien for deres område, og som er ansvarlige for, at den iværksættes på grundlag af en specifik udviklingsplan.

De etablerer et transparent lokalt partnerskab med en klar fordeling af opgaverne og ansvaret mellem de forskellige partnere. Grupperne skal bestå af et afbalanceret og repræsentativt udsnit af aktører fra forskellige økonomiske og sociale kredse i det pågældende område. De økonomiske og sociale partnere og sammenslutningerne skal tegne sig for mindst 50 % af det lokale partnerskab.

LAG-medlemmerne skal have en stærk lokal tilknytning. Enten udpeger de en administrativ og finansiel leder, der er i stand til at forvalte offentlige tilskud, eller de slutter sig sammen i en retligt anerkendt fælles struktur, der sørger for varetagelsen af samme funktioner.

PUNKTER

EU-initiativet omfatter følgende tre punkter:

 • Punkt 1: Støtte til integrerede pilotstrategier for udvikling af landdistrikter baseret på græsrodstiltag og horisontale partnerskaber.
 • Punkt 2: Støtte til samarbejde på tværs af landdistrikter og landegrænser.
 • Punkt 3: Etablering af netværk mellem alle EU's landdistrikter, uanset om de modtager støtte fra Leader+, samt mellem alle landdistriktsudviklingens aktører.

Punkt 1 - Integrerede pilotstrategier for udvikling af landdistrikterne

Dette punkt omfatter støtte til landdistrikter, der udformer og iværksætter en integreret, bæredygtig pilotstrategi. Landdistrikterne forelægger de nationale myndigheder en udviklingsplan, der er baseret på et repræsentativt partnerskab og vedrører et centralt emne, som er karakteristisk for landdistriktets identitet.

LAG's udviklingsplaner skal nødvendigvis bygge på følgende:

 • En strategi, der fremmer samordningen mellem aktørerne og samspillet mellem sektorerne og projekterne omkring et centralt emne, der er karakteristisk for landdistriktets særlige identitet, ressourcer og/eller knowhow.De centrale emner er: anvendelse af ny knowhow og nye teknologier, forbedring af livskvaliteten, udnyttelse af natur- og kulturressourcer, herunder områder udpeget som " Natura 2000 "-områder, og fremme af lokale produkter ved en kollektiv indsats og forbedring af de mindre producenters adgang til markedet. I øvrigt er forbedring af beskæftigelsesmulighederne og/eller skabelse af nye aktiviteter for unge og kvinder en af EU's prioriteter.
 • En udviklingsstrategi, der er velfunderet og sammenhængende for det pågældende landdistrikt, særlig med hensyn til den økonomiske og sociale leve- og bæredygtighed.
 • En strategi, der står som en nyskabende pilotstrategi.Originale og ambitiøse tilgange til landdistriktsudviklingen, som kan udbygge den forsøgsrække, der blev indledt under Leader I og II, ved udforskning af innovative udviklingsveje, der er nye både for landdistrikterne og for Leader-metoden.Strategiens karakter af "pilotstrategi" kan vurderes efter flere kriterier: udvikling af nye produkter og ydelser; indførelse af nyskabende metoder til forvaltning af de disponible ressourcer; samspil mellem traditionelt adskilte økonomiske sektorer; udvikling af originale organiserings- og deltagelsesformer for lokalbefolkningen.
 • En strategi, der supplerer indsatsen under "mainstream"-programmerne.

Punkt 2 - Støtte til samarbejde mellem landdistrikter

Kun landdistrikter udvalgt under initiativets punkt 1 kan komme i betragtning under punkt 2, der omfatter støtte til samarbejde mellem landdistrikterne. Denne finansielle støtte kan dække både udgifter til forudgående teknisk bistand vedrørende samarbejdet og udgifter til selve den fælles aktion.

Samarbejdet giver ofte landdistrikterne mulighed for at nå op på den kritiske masse for et fælles projekts levedygtighed og at udnytte partnernes indbyrdes komplementaritet. Det går ud på i fællesskab at udnytte den knowhow og/eller de menneskelige og finansielle ressourcer, der normalt ellers kun ville blive udnyttet spredt i de enkelte områder. Der er to typer samarbejde:

 • Samarbejde mellem landdistrikter i samme medlemsstat.Hvis de samarbejdende landdistrikter ikke alle er støttemodtagere under Leader+, drejer samarbejdet sig i hovedsagen om de emner, der indgår i udviklingsplanerne for de landdistrikter, der er støtteberettigede under Leader+.
 • Samarbejde mellem landdistrikter i flere medlemsstater.Samarbejdet på tværs af landegrænserne kan foruden landdistrikter udvalgt under Leader+ også omfatte landdistrikter, der har deltaget i Leader I og Leader II, eller andre landdistrikter organiseret efter Leader-princippet. Kun Leader+-distrikterne er berettigede til EU-støtte, men aktiveringsudgifterne er støtteberettigede for alle involverede landdistrikter. Hvis et Leader+-distrikt udvikler et transnationalt samarbejdsprojekt med et landdistrikt uden for EU, som er organiseret efter Leader-strategien, er dette distrikts udgifter i forbindelse hermed støtteberettigede

Punkt 3 - Etablering af netværk

Udveksling af knowhow, erfaringer og information om tiltag og resultater vedrørende udvikling af landdistrikterne er en prioritet under Leader+. Alle støttemodtagere under dette initiativ har derfor pligt til at deltage aktivt i netværket.

Det vil stimulere samarbejdet og udvekslingen af ekspertise, når der etableres netværk mellem alle landdistrikter, både støttemodtagere og ikke-støttemodtagere under Leader+, og alle organisationer og administrationer, der beskæftiger sig med landdistriktsudvikling, herunder de Carrefours i landdistrikterne, der har til opgave at være bindeled for information om EU.

Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til, at der på nationalt plan kan oprettes en "igangsætningsgruppe" for netværket til at løse følgende opgaver: sørge for, at netværket fungerer; indkredse, analysere og udbrede kendskabet til god praksis; tilrettelægge udveksling af erfaringer og knowhow til fordel for mindre udviklede landdistrikter; yde teknisk bistand til lokalt og grænseoverskridende samarbejde mellem landdistrikter.

Inden for en grænse på 2 % af det samlede budget for Leader+ etablerer Kommissionen et "EU-observatorium for udvikling af landdistrikterne", som skal sørge for landdistrikternes tilslutning til netværket på EU-plan og virke som igangsætter. Observatoriets formål bliver:

 • indsamling og formidling af oplysninger om EU-aktioner for udvikling af landdistrikterne og udviklingstendenserne i landdistrikterne i EU
 • indsamling, konsolidering og formidling på EU-plan af oplysninger om god praksis for udvikling af landdistrikter
 • organisering på EU-plan af møder mellem støttemodtagere under Leader+ og stimulering af grænseoverskridende samarbejde
 • bistand til nationale myndigheder for at hjælpe dem med igangsætningen og fremme samarbejdet
 • udarbejdelse af rapporter om iværksættelsen og resultaterne af Leader+.

GENNEMFØRELSE

Programmer under EU-initiativet Leader+

Kommissionen foretager en vejledende fordeling af de finansielle rammebeløb for hver medlemsstat (jf. efterstående tabel). På grundlag heraf hører medlemsstaterne de mest repræsentative partnere på alle berørte niveauer. Senest seks måneder efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende forelægger de Kommissionen deres program for EU-initiativet Leader+. Kommissionen godkender programmerne inden for en frist på fem måneder efter modtagelsen og fastlægger bidraget fra EUGFL, Udviklingssektionen. I 2001 blev der godkendt 565 programmer, deraf 11 på nationalt niveau og 45 på regionalt niveau. De resterende 17 programmer forventes godkendt i løbet af første kvartal 2002 (jf. efterstående oversigtstabel).

Medlemsstaterne har alle valgt at opstille operationelle programmer med et tilhørende programtillæg. Ud fra resultaterne af den forudgående evaluering viser alle programmerne:

 • områdets stærke og svage sider og dets potentialer
 • de tilstræbte mål og strategien til at realisere dem
 • kriterier, procedurer og tidsplan for udvælgelse af LAG.Medlemsstaten meddeler Kommissionen, hvor mange LAG den forventer at udvælge på grundlag af et eller flere udbud senest to år efter godkendelsen af dens program.
 • metoden til udvælgelse af lokale og grænseoverskridende samarbejdsprojekter
 • en finansieringsplan for hvert prioriteret indsatsområde, fordelt på de enkelte år og finansieringskilder
 • de nødvendige foranstaltninger til iværksættelse, økonomisk og finansiel forvaltning, overvågning og kontrol af aktionerne i marken og evaluering af interventionerne
 • informationsforanstaltningerne i forhold til de endelige støttemodtagere og offentligheden i almindelighed
 • de påtænkte tiltags sammenhæng og merværdi og deres forventede virkninger for landdistrikterne.

Forvaltning, kontrol, overvågning og evaluering

Den generelle strukturfondsforordnings bestemmelser om forvaltning, kontrol, overvågning og evaluering gælder også for interventionerne under Leader+.

Hvad angår den finansielle forvaltning, beskriver det enkelte program klart forvaltningsreglerne og procedurerne for pengestrømmenes, herunder EU-midlernes, tilvejebringelse og cirkulation. De indførte procedurer tillader også en effektiv udgiftskontrol.

For LAG's vedkommende overvåges interventionerne af et overvågningsudvalg på grundlag af finansielle og strukturelle indikatorer, der tjener til at analysere den finansielle gennemførelse, den fysiske realisering af foranstaltningerne og deres virkninger i de pågældende landdistrikter. Resultaterne sendes derefter til EU-observatoriet, der samler og videreformidler dem. På det regionale og nationale plan mødes et styringsudvalg mindst en gang om året for at drøfte, hvorledes gennemførelsen af Leader+ forløber.

Oplysninger om EU-initiativprogrammerne på det niveau, der er det mest hensigtsmæssige i de enkelte medlemsstater, kan findes under Leader+ på Generaldirektoratet for Landbrugs netsted.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Meddelelse fra Kommissionen af 14.4.2000

-

-

C 139 af 18.5.2000

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Meddelelse fra Kommissionen

-

-

C 262 af 31.10.2003

Meddelelse fra Kommissionen

-

-

C 294 af 4.12.2003

TILHØRENDE RETSAKTER

Kommissionens beslutning K(2000)1220 af 12.05.2000 om en vejledende fordeling mellem medlemsstaterne af forpligtelsesbevillingerne under EU-initiativet Leader+ for perioden 2000-2006. Fordelingen er følgende:

Medlemsstat

Beløb(Mio. EUR)

Belgien

15

Danmark

16

Tyskland

247

Grækenland

172

Spanien

467

Frankrig

252

Irland

45

Italien

267

Luxembourg

2

Nederlandene

78

Østrig

71

Portugal

152

Finland

52

Sverige

38

Det Forenede Kongerige

106

EU-net

40

I alt

2020

Kommissionens beslutninger om godkendelse af nationale/regionale programmer under EU-initiativet Leader+:

Medlemsstat

Beslutning

SPANIEN

18 programmer

Andalucia

K(2001)2158 af 05.09.01

Aragón

K(2001)2067 af 31.07.01

Asturias

K(2001)2857 af 18.10.01

Baleares

K(2001)4206 af 17.12.01

Cataluña

K(2001)2128 af 27.08.01

Castilla-León

K(2001)2176 af 20.08.01

Castilla-La Mancha

K(2001)2066 af 31.07.01

Canarias

K(2001)2177 af 20.08.01

Cantabria

K(2001)2065 af 31.07.01

Extremadura

K(2001)2159 af 05.09.01

Galicia

K(2001)2179 af 20.08.01

Madrid

K(2001)2068 af 31.07.01

Murcia

K(2001)2183 af 23.08.01

Navarra

K(2001)2184 af 23.08.01

País Vasco

K(2002)210 af 08.02.2002

Rioja

K(2001)2178 af 20.08.01

Comunidad Valenciana

K(2001)2761 af 01.10.01

Net

K(2001)1245 af 18.05.01

FRANKRIG

1 nationalt programK(2001)2094 af 07.08.01

NEDERLANDENE

4 programmer

Nord

K(2001)1298 af 31.07.01

Øst

K(2001)1299 af 30.07.01

Vest

K(2001)1297 af 30.07.01

Syd

K(2001)1300 af 31.07.01

ITALIEN

22 programmer

Abruzzi

K(2001)4207 af 17.12.01

Basilicata

K(2002)247 af 19.02.02

Bolzano

K(2001)2743 af 25.09.01

Calabria

K(2002)246 af 19.02.02

Campagnia

K(2002)168 af 29.01.02

Emilia-Romagna

K(2001)3561 af 19.11.01

Friuli-Venezia Giulia

K(2001)3563 af 19.11.01

Lazio

K(2001)3626 af 26.11.01

Liguria

K(2001)3559 af 19.11.01

Lombardia

K(2001)3560 af 19.11.01

Marche

K(2001)4144 af 13.12.01

Molise

K(2002)250 af 19.02.02

Piemonte

K(2001)3558 af 19.11.01

Puglia

K(2002)171 af 29.01.02

Sardegna

K(2002)248 af 19.02.02

Sicilia

K(2002)249 af 19.02.01

Toscana

K(2001)4012 af 03.12.01

Trentino

K(2001)3490 af 07.11.01

Umbria

K(2001)3489 af 07.11.01

Valle d'Aosta

K(2001)2744 af 25.09.01

Veneto

K(2001)3564 af 19.11.01

Net

K(2002)251 af 19.02.02

TYSKLAND

14 programmer

Baden-Württemberg

K(2002)110 af 12.03.02

Bayern

K(2001)1314 af 17.12.01

Brandenburg

K(2002)1308 af 09.01.02

Hessen

K(2002)108 af 22.03.02

Mecklenburg-Vorpommern

K(2002)109 af 13.02.02

Niedersachsen

K(2001)1312 af 17.12.01

Nordrhein-Westfalen

K(2001)1305 af 22.11.01

Rheinland-Pfalz

K(2002)107 af 30.01.02

Sachsen

K(2002)106 af 29.01.02

Schleswig-Holstein

K(2001)1306 af 29.11.01

Saarland

K(2002)4699 af 19.12.2002

Sachsen-Anhalt

K(2001)1303 af 03.12.01

Thüringen

K(2001)1311 af 17.12.01

Net

K(2001)1304 af 22.11.01

DANMARK

1 programK(2001)2129 af 27.08.01

DET FORENEDE KONGERIGE

4 programmer

England

K(2001)2100 af 09.08.01

Wales

K(2001)1379 af 02.07.01

Northern Ireland

K(2001)2741 af 21.09.01

Scotland

K(2002)37 af 08.01.02

BELGIEN

2 programmer

Vlaanderen

K(2001)4738 af 20.12.01

Wallonie

K(2001)4202 af 17.12.01

LUXEMBOURG

1 programK(2001)1315 af 13.12.01

FINLAND

1 programK(2001)785 af 22.03.01

SVERIGE

1 programK(2001)1383 af 03.07.01

PORTUGAL

1 programK(2001)3148 af 25.07.01

GRÆKENLAND

1 programK(2001)3562 af 19.11.01

IRLAND

1 programK(2001)1296 af 03.07.01

Seneste ajourføring: 04.05.2004

Top