EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fødevareprodukter af animalsk oprindelse — officielle kontroller

This summary has been archived and will not be updated. See 'Håndhævelse af EU-reglerne for agrofødevarekæden' for an updated information about the subject.

Fødevareprodukter af animalsk oprindelse — officielle kontroller

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 854/2004 om tilrettelæggelse af offentlig kontrol af animalske produkter til konsum

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger specifikke regler for tilrettelæggelse af offentlig kontrol af fødevarer til konsum.

HOVEDPUNKTER

Lovgivningen opstiller følgende krav for alle EU-lande:

  • De nationale myndigheder skal godkende lokaler, som overholder EU's regler om fødevarehygiejne, og tildele hvert lokale en kode, som angiver den type af produkter, der er omfattet.
  • Fødevarevirksomheder skal bistå inspektørerne, der udfører kontrollerne. Dette omfatter, at de skal give adgang til alle bygninger og al dokumentation eller optegnelser, der anmodes om.
  • Audit af god hygiejnepraksis skal dække områder som f.eks. udformning og vedligeholdelse af lokaler og udstyr, skadedyrsbekæmpelse, kontrol af temperatur samt uddannelse i hygiejne.
  • Den kompetente myndighed skal udføre særlige HACCP-baserede procedurer (Hazard Analysis Critical Control Point) for at kontrollere, om fødevarevirksomhederne overholder EU's bestemmelser for mikrobiologiske kriterier, restkoncentrationer, forurenende stoffer og forbudte stoffer.
  • Inspektørerne kontrollerer, om personalet i alle faser af produktionsprocessen opfylder de relevante krav. De kan undersøge virksomhedens optegnelser, udtage prøver til laboratorieanalyse og vurdere eventuelle risici, der måtte være til stede.

Lovgivningen dækker forskellige typer af fødevarer:

  • Fersk kød: En embedsdyrlæge skal udføre bestemte kontroller både før og efter aflivning af dyr i slagterier, vildthåndteringsvirksomheder og opskæringsvirksomheder, hvor der forarbejdes kød med henblik på salg.
  • Levende toskallede bløddyr: De nationale myndigheder skal klassificere de områder, hvor der høstes skaldyr som f.eks. østers og muslinger, i henhold til vandets renhed. Klassifikationen bestemmer, om skaldyrene må bringes direkte i omsætning til konsum, eller om de først skal behandles i et renseanlæg.
  • Fiskevarer: Der skal foretages regelmæssig kontrol af fartøjers hygiejneforhold, markeder (fiskeauktioner og engrosmarkeder), opbevarings- og transportforhold samt af selve fiskene, når de landes og sælges første gang.
  • Ubehandlet (dvs. rå) mælk og mejeriprodukter: Kontrollerne skal bekræfte overholdelse af kravene til rå mælk og reglerne om dyrevelfærd og anvendelse af veterinære lægemidler.
  • Fødevarer må kun importeres til EU fra lande og lokaliteter, som kan påvise, at de opfylder EU's standarder.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 20. maj 2004.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206-320)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 854/2004 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 04.02.2016

Top