EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Handlingsplan for dyrevelfærd 2006-2010

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Handlingsplan for dyrevelfærd 2006-2010

Den Europæiske Union (EU) agter i perioden 2006-2010 at gennemføre en række generelle foranstaltninger til sikring af dyrebeskyttelse og dyrevælfærd. Disse foranstaltninger omfatter forbedringer af standarder, udvikling af forskning og indikatorer, oplysning til fagfolk og forbrugere samt aktioner på internationalt plan.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 23. januar 2006 om en EF-handlingsplan for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2006-2010) [COM(2006) 13 – Den Europæiske Unions Tidende C 49 af 28.2.2006].

RESUMÉ

I handlingsplanen beskrives de foranstaltninger, som Kommissionen agter at iværksætte mellem 2006 og 2010 med henblik på at udvikle og sikre dyrebeskyttelse og dyrevelfærd i Den Europæiske Union (EU) og resten af verden. Handlingsplanen sigter mod at gøre fællesskabslovgivningen mere gennemskuelig og at fremsætte forslag på områder, hvor lovgivningen er utilstrækkelig.

Med handlingsplanen ønsker Kommissionen at opfylde følgende målsætninger:

 • At lægge en mere klart defineret kurs for Fællesskabets indsats for at beskytte dyr og dyrs velfærd
 • Fortsat at fremme høje dyrevelfærdsnormer
 • At sikre en mere effektiv koordinering af de eksisterende ressourcer
 • At støtte forskning og at fremme anvendelsen af erstatning (med alternative metoder) af dyreforsøg
 • At sikre en mere konsekvent og koordineret indsats til beskyttelse af dyr og dyrs velfærd på tværs af Kommissionens politikområder.

I handlingsplanen er der fastlagt fem indbyrdes forbundne hovedindsatsområder for at nå frem til de ovenfor anførte mål:

 • Højnelse af de nuværende minimumsnormer for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd
 • Fremme af forskning og metoder til erstatning
 • Indførelse af standardindikatorer for dyrevelfærd
 • Bedre oplysning af fagfolk og offentligheden
 • Støtte til internationale initiativer om dyrevelfærd.

For så vidt angår minimumsnormer forudser handlingsplanen en stramning af de nuværende EU-minimumsnormer i tråd med de nyeste videnskabelige data, praktiske erfaringer og fremskridt i internationale fora. I handlingsplanen foreslås også, at disse minimumsnormer udvides til også at omfatte arter eller aspekter, der ikke er omfattet af EU-lovgivningen i dag. Der vil endvidere blive lagt vægt på respekten for dyrenes velfærd takket være andre politikker, herunder den fælles landbrugspolitik (betingelser for finansiering, mulighed for støtte inden for rammerne af landbrugsudviklingspolitikken).

I handlingsplanen anbefales det, at der tilskyndes til forskningsprojekter for derigennem at udfylde lakuner og etablere et solidt videnskabeligt grundlag for den fremtidige europæiske udvikling i forbindelse med dyrebeskyttelse og dyrevelfærd. I handlingsplanen foreslås også, at der etableres et europæisk center eller laboratorium, hvis opgave skal være koordination, indsamling og udveksling af oplysninger om forskning og aktiviteter. I handlingsplanen lægges også vægt på overholdelse af det på europæisk plan vedtagne princip om begrænsning, forfining og erstatning (med alternative metoder) af dyreforsøg.

I henhold til handlingsplanen bør der indføres standardindikatorer for dyrevelfærd. Med disse indikatorer skal det sikres, at minimumsnormerne eller strengere normer overholdes. I handlingsplanen foreslås også, at der etableres et europæisk garantimærke til fremme af produkter, der er udarbejdet under overholdelse af strenge kriterier for dyrevelfærd.

I handlingsplanen understreges betydningen af uddannelse af fagfolk, som kan lette udvekslingen af oplysninger og anvendelsen af bedste praksis, samt af forbrugeroplysning for dermed at øge forbrugernes muligheder for at træffe informerede købsbeslutninger.

I henhold til handlingsplanen bør EU fortsat fremme en styrkelse af normerne for dyrevelfærd i internationale organisationer som Den Internationale Organsiation for Epizootier (IOE) og Europarådet. I handlingsplanen foreslås også, at betydningen af en anerkendelse af disse normers betydning fremmes i WTO-regi. I henhold til handlingsplanen bør der endvidere indføres et tættere samarbejde mellem EU og de lande, der anvender strenge normer samt med udviklingslandene.

De i handlingsplanen indeholdte foranstaltninger vil blive ledsaget af løbende overvågning og evaluering af resultaterne som forberedelse til programmeringen af yderligere foranstaltninger efter 2010.

Kontekst

Handlingsplanen er i overensstemmelse med principperne i protokollen om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, som er knyttet til EF-traktaten som bilag. I henhold til denne protokol er dyr følsomme skabninger, og hensyntagen til dyrevelfærd skal medtages ved udarbejdelsen eller gennemførelsen af politik vedrørende landbrug, transport, forskning samt i forbindelse med det indre marked.

Den konsekvensanalyse, der indgår i handlingsplanen, gør status for det forventede udbytte af handlingsplanen, om den eksisterende lovgivning samt de iværksatte forskningsprojekter.

Siden 1974 er der sket en løbende udvikling af EU-lovgivningen for at beskytte dyr og sikre deres velfærd under opdræt, transport og slagtning.

TILHØRENDE RETSAKTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 28. oktober 2009 – Mulighederne for dyrevelfærdsmærkning og etablering af et europæisk netværk af referencecentre til dyrebeskyttelse og dyrevelfærd [COM(2009) 584 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Kommissionen ønsker at forbedre kommunikationen over for de europæiske forbrugere om dyrevelfærd inden for husdyrproduktion. Derfor igangsætter den en debat om mærkning af forbrugerprodukter. Ved at give forbrugerne mulighed for at identificere og vælge produkter, der er fremstillet med respekt for dyrevelfærd, håber Kommissionen at kunne tilskynde producenterne til at satse på dyrevenlige metoder for at kunne tilfredsstille efterspørgslen.

Nærværende rapport skal give Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Social Udvalg samt Regionsudvalget mulighed for at føre denne debat særligt på følgende områder:

 • forbrugernes kendskabsgrad til dyrevelfærd
 • hensyn til dyrevelfærd
 • mærkning af produkter
 • tredjelandsproducenters adgang til frivillige godkendelsesordninger med samtidig overholdelse af verdenshandelsorganisationen WTO's principper
 • indikatorer og metoder til måling af dyrevelfærd
 • koordinering mellem forskningscentre.

Seneste ajourføring: 18.06.2010

Top