Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) —sikre fødevarer og dyrefoder i EU

Go to the summaries’ table of contents

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) —sikre fødevarer og dyrefoder i EU

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 178/2002 — generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den styrker reglerne for fødevare- og fodersikkerhed i EU.
 • Den opretter også Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), der yder bistand i forbindelse med videnskabelig kontrol og vurdering af fødevarer og foder.
 • Forordningen finder ikke anvendelse på primær produktion til brug i private husholdninger eller på håndtering af fødevarer i hjemmet.

HOVEDPUNKTER

 • Fødevarer, der er sundhedsskadelige eller uegnede til konsum, må ikke sælges. Der tages hensyn til følgende faktorer:
  • de almindelige betingelser for forbrugernes anvendelse af fødevarer
  • de oplysninger, der er meddelt forbrugeren
  • indvirkningen på sundheden, på kort og lang sigt
  • kumulative toksiske indvirkninger
  • forbrugergrupper, der er særligt sundhedssensitive, f.eks. børn.
 • Hvis farlige fødevarer eller farligt foder er en del af et parti, antages det, at hele partiet er farligt.
 • Fødevarelovgivning finder anvendelse på alle led i fødevarekæden, fra produktion, tilvirkning, transport og distribution til levering. Fødevarevirksomheder skal navnlig:
  • garantere sporbarheden for fødevarer, foder og dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, i alle produktions- og distributionsled
  • straks trække fødevarer eller foder tilbage fra markedet eller tilbagekalde produkter, der allerede er leveret, hvis de anses for at være sundhedsfarlige
  • underrette de relevante myndigheder og forbrugere, hvor det er nødvendigt.
 • Autoriteten yder videnskabelig og teknisk bistand til Europa-Kommissionen og EU-landene på alle områder, der omfatter fødevaresikkerhed. Den er også ansvarlig for at koordinere risikovurderinger, konstatere nye risici og rådgive om krisestyring.
 • Hvis en risiko konstateres efter en analyse af sundhedsfaren, kan EU-landene og Europa-Kommissionen vedtage midlertidige forsigtighedsforanstaltninger, som er i overensstemmelse med et højt sundhedsbeskyttelsesniveau.
 • Det hurtige varslingssystem (RASFF), der omfatter EU-landene, Kommissionen og fødevaresikkerhedsautoriteten, muliggør informationsudveksling vedrørende:
  • foranstaltninger, som har til formål at begrænse markedsføringen af fødevarer eller at tilbagekalde fødevarer
  • tiltag, som har til formål at regulere brug af fødevarer
  • afvisning af et importeret parti fødevarer.
 • Oplysningerne skal også gøres tilgængelige for den brede offentlighed, når det er relevant.
 • Hvis fødevarer eller foder udgør en alvorlig eller ukontrollerbar risiko for sundheden eller miljøet, kan Kommissionens nødbeskyttelsesforanstaltninger omfatte suspension af handel med eller import af produktet. EU-landene kan træffe lignende foranstaltninger, hvis Kommissionen ikke træffer nogen.
 • Sammen med fødevaresikkerhedsautoriteten og EU-landene skal Kommissionen udarbejde en generel krisestyringsplan, der skal dække situationer, hvor standardbeskyttelsesforanstaltningerne ikke er tilstrækkelige. Hvis et sådant tilfælde konstateres, skal Kommissionen straks oprette en kriseenhed, der skal identificere muligheder for at beskytte menneskers sundhed.
 • EU har også det mål at beskytte forbrugerne mod uredelige eller vildledende handlemåder i handelen med fødevarer, såsom fødevareforfalskning, samt at give forbrugerne et grundlag for at træffe informerede valg om fødevarer.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 21. februar 2002.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1-24)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 178/2002 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 af 5.5.2017, s. 1-175)

seneste ajourføring 12.10.2017

Top