EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) — sikre fødevarer og sikkert foder i EU

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) — sikre fødevarer og sikkert foder i EU

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 178/2002 — generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed

Forordning (EU) 2019/1381 — om åbenhed og bæredygtighed i EU’s risikovurdering i fødevarekæden

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

 • Forordningen er kendt som forordningen om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen og styrker reglerne for sikkerhed i fødevarer og foder i EU.
 • Den opretter også Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), der yder bistand i forbindelse med videnskabelig kontrol og vurdering af fødevarer og foder.
 • Forordningen finder ikke anvendelse på produktion til brug i private husholdninger eller på håndtering af fødevarer i hjemmet.

HOVEDPUNKTER

 • Fødevarer, der er sundhedsskadelige eller uegnede til konsum, må ikke sælges. Der tages hensyn til følgende faktorer:
  • de almindelige betingelser for forbrugernes anvendelse af fødevarer
  • de oplysninger, der er meddelt forbrugeren
  • indvirkningen på sundheden, på kort og lang sigt
  • kumulative toksiske indvirkninger
  • det forhold, at en bestemt kategori af forbrugere kan være særligt sundhedssensitive over for en fødevare, der er bestemt til den pågældende kategori af forbrugere.
 • Hvis farlige fødevarer eller farligt foder er en del af et parti, antages det, at hele partiet er farligt.
 • Fødevarelovgivning finder anvendelse på alle led i fødevarekæden, fra produktion, tilvirkning, transport og distribution til levering. Fødevarevirksomheder skal navnlig:
  • garantere sporbarheden for fødevarer, foder og dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, i alle produktions- og distributionsled
  • straks trække fødevarer eller foder tilbage fra markedet eller tilbagekalde produkter, der allerede er leveret, hvis de anses for at være sundhedsfarlige
  • underrette de relevante myndigheder og forbrugere, hvor det er nødvendigt.
 • EFSA yder videnskabelig og teknisk bistand til Europa-Kommissionen og EU-landene på alle områder, der omfatter fødevaresikkerhed. Den er også ansvarlig for at koordinere risikovurderinger, konstatere nye risici og rådgive om krisestyring.
 • Hvis en risiko konstateres efter en analyse af sundhedsfaren, kan EU-landene og Europa-Kommissionen vedtage midlertidige forsigtighedsforanstaltninger, som er i overensstemmelse med et højt sundhedsbeskyttelsesniveau.
 • Det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF), der omfatter EU-landene, Kommissionen og EFSA, muliggør informationsudveksling vedrørende:
  • foranstaltninger, som har til formål at begrænse markedsføringen af fødevarer eller at tilbagekalde fødevarer
  • tiltag, der indføres med henblik på at hindre, begrænse eller fastsætte bestemte vilkår for markedsføring eller brug af fødevarer eller foder
  • afvisning af et importeret parti fødevarer.
 • Oplysningerne skal også gøres tilgængelige for den brede offentlighed, når det er relevant.
 • Hvis fødevarer eller foder udgør en alvorlig eller ukontrollerbar risiko for sundheden eller miljøet, kan Kommissionens nødbeskyttelsesforanstaltninger omfatte suspension af handel med eller import af produktet. EU-landene kan træffe lignende foranstaltninger, hvis Kommissionen ikke træffer nogen.
 • Kommissionen udarbejder i et tæt samarbejde med EFSA og EU-landene en generel plan for krisestyring på fødevare- og fodersikkerhedsområdet, der skal dække situationer, hvor standardbeskyttelsesforanstaltningerne ikke er tilstrækkelige. Hvis et sådant tilfælde konstateres, skal Kommissionen straks oprette en kriseenhed, der skal identificere muligheder for at beskytte menneskers sundhed.
 • EU har også det mål at beskytte forbrugerne mod uredelige eller vildledende handlemåder i handelen med fødevarer, såsom fødevareforfalskning (f.eks. hestekød i oksekødsprodukter), samt at give forbrugerne et grundlag for at træffe informerede valg om fødevarer.

Forordning (EU) 2019/1381 om åbenhed og bæredygtighed i EU’s risikovurdering i fødevarekæden ændrer hovedsagelig forordning (EC) nr. 178/2002. Den har til formål at gøre følgende.

 • Sikre øget åbenhed: Offentligheden skal have automatisk adgang til alle undersøgelser og oplysninger, der er indsendt til EFSA til støtte for anmodninger, f.eks. adgang til undersøgelser, der understøtter en ansøgning om tilladelse fra en fødevarevirksomhed, så tidligt som muligt i risikovurderingsprocessen. Behørigt begrundede fortrolige oplysninger vil ikke blive offentliggjort. Interessenter og offentligheden vil desuden blive hørt om disse indsendte undersøgelser. Tilbagemeldingerne giver EFSA mulighed for at opnå det bredest mulige beslutningsgrundlag, inden autoriteten forelægger sin videnskabelige rådgivning.
 • Øge uafhængigheden og soliditeten af de indsendte videnskabelige undersøgelser: EFSA skal underrettes om alle undersøgelser, når disse bestilles i fasen forud for indsendelsen, af hensyn til en kommende ansøgningsprocedure. Dette vil sikre, at virksomheder, der ansøger om tilladelse, indsender alle relevante oplysninger og ikke tilbageholder ugunstige undersøgelser. EFSA yder desuden generel rådgivning til ansøgere, navnlig små og mellemstore virksomheder, før indsendelsen af ansøgningen. Kommissionen kan bede EFSA om at bestille yderligere undersøgelser med henblik på verifikation i ekstraordinære tilfælde med alvorlig uenighed eller modstridende resultater. Kommissionen gennemfører desuden fact-finding missioner for at vurdere laboratoriers overholdelse af de relevante standarder for gennemførelse af forsøg og undersøgelser, der skal indsendes til EFSA. Resultatet af disse fact-finding missioner forelægges i en oversigtsrapport.
 • Styrke forvaltningen og det videnskabelige samarbejde: EU-landene, civilsamfundet og Europa-Parlamentet er involveret i forvaltningen af EFSA og er således passende repræsenteret i autoritetens bestyrelse. EU-landene tilskynder til udvikling af EFSA’s videnskabelige kapacitet, f.eks. ved hjælp af fælles projekter og udveksling af bedste praksis, og gennemfører pr-aktiviteter for at sikre rekruttering af de bedste uafhængige eksperter i EFSA’s arbejde.
 • Udvikling af overordnet plan for risikokommunikation: en generel plan for risikokommunikation vil blive vedtaget ved hjælp af gennemførelsesretsakter for at sikre overordnede rammer for risikokommunikation i hele risikoanalyseprocessen kombineret med en åben dialog mellem alle interesserede parter.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Forordning (EF) nr. 178/2002 trådte i kraft den 21. februar 2002.

De nye bestemmelser i forordning (EU) 2019/1381 træder i kraft den 27. marts 2021.

BAGGRUND

Forordning (EU) 2019/1381 ændrer også otte andre sektorspecifikke retsakter (dvs. retsakter om bestemte relaterede sektorer), for så vidt angår aspekterne om åbenhed:

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1-24).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 178/2002 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1381 af 20. juni 2019 om åbenhed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i fødevarekæden og om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 1829/2003, (EF) nr. 1831/2003, (EF) nr. 2065/2003, (EF) nr. 1935/2004, (EF) nr. 1331/2008, (EF) nr. 1107/2009, (EU) 2015/2283 og direktiv 2001/18/EF (EUT L 231 af 6.9.2019, s. 1-28).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 af 5.5.2017, s. 1-175).

Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1-22).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1-50).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaerestablishing (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1-6).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4-17).

Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29-43).

Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1-23).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 22.10.2019

Top