Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Industrielle emissioner

Industrielle emissioner

For at kontrollere industrielle emissioner har EU udarbejdet en samlet ramme baseret på integreret godkendelse. Det betyder, at godkendelser skal tage højde for et anlægs samlede miljøeffektivitet for at undgå, at forurening overføres fra ét medium, såsom luft, vand og jord, til et andet. Der skal fortrinsvis gribes ind ved kilden for at forebygge forurening, og det skal sikres, at naturressourcerne forvaltes forsigtigt.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening).

RESUMÉ

For at kontrollere industrielle emissioner har EU udarbejdet en samlet ramme baseret på integreret godkendelse. Det betyder, at godkendelser skal tage højde for et anlægs samlede miljøeffektivitet for at undgå, at forurening overføres fra ét medium, såsom luft, vand og jord, til et andet. Der skal fortrinsvis gribes ind ved kilden for at forebygge forurening, og det skal sikres, at naturressourcerne forvaltes forsigtigt.

HVAD ER FORMÅLET MED DETTE DIREKTIV?

Direktivet er en omarbejdning af syv tidligere retsakter om industrielle emissioner og fastlægger reglerne for at forebygge og kontrollere forurening af luft, vand og jord samt undgå at producere affald fra store industrielle anlæg.

VIGTIGSTE PUNKTER

  • Retsakten dækker følgende industrielle aktiviteter: energi, produktion og forarbejdning af metaller, mineraler, kemikalier, affaldshåndtering og andre sektorer, såsom fremstilling af pulp og papir, slagterier og intensiv fjerkræavl eller svineavl.
  • Alle anlæg, der er dækket af direktivet, skal forebygge og nedbringe forurening ved at anvende den bedst tilgængelig teknik* (BAT), effektiv brug af energi, affaldsforebyggelse og -håndtering samt foranstaltninger for at forebygge ulykker og begrænse følgerne.
  • Anlæggene må kun drives, hvis de er i besiddelse af en godkendelse, og de skal overholde alle betingelserne i godkendelsen.
  • BAT-konklusionerne, som blev vedtaget af Kommissionen, bør lægges til grund ved fastsættelsen af godkendelsesvilkår. Emissionsgrænseværdierne skal fastsættes på et niveau, der sikrer, at forureningsemissioner ikke overstiger de niveauer, der er forbundet med anvendelsen af BAT. Grænseværdierne kan dog overskride disse niveauer, hvis det påvises, at det ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger sammenlignet med miljøfordelene.
  • Kompetente myndigheder skal udføre regelmæssige inspektioner af anlæggene.
  • Offentligheden skal have mulighed for at deltage i godkendelsesprocessen.

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websted om industrielle emissioner.

VIGTIGT BEGREB

* Bedst tilgængelig teknik (BAT): den mest effektive teknik til at forhindre eller begrænse emissioner på økonomisk og teknisk levedygtige vilkår i sektoren.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2010/75/EU

6.1.2011

7.1.2013

EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17-119

En ændring af direktiv 2010/75/EF er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 30.06.2015

Top