EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Industrielle emissioner

Industrielle emissioner

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2010/75/EU – om industrielle emissioner

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastsætter regler for at forebygge eller, hvis dette ikke er muligt, at begrænse industrielle udledninger til luft, vand og jord samt forebygge, at der opstår affald, for generelt at nå et højt miljøbeskyttelsesniveau.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

 • Retsakten dækker industrielle aktiviteter i følgende sektorer:
  • energi
  • produktion og forarbejdning af metal
  • mineraler
  • kemikalier
  • affaldshåndtering
  • og andre sektorer såsom pulp- og papirproduktion, slagterier og intensiv fjerkræavl eller svineavl.
 • Alle anlæg, der er omfattet af direktivet, skal forebygge og reducere forurening ved at anvende den bedste tilgængelige teknik (BAT)* og omfatte effektiv brug af energi, affaldsforebyggelse samt administration og foranstaltninger til at forebygge ulykker og begrænse følgerne af dem.

Godkendelser

 • Anlæggene må kun drives, hvis de er i besiddelse af en godkendelse, og de skal overholde alle betingelserne i godkendelsen.
 • Godkendelsesvilkårene er baseret på de BAT-konklusioner, som Europa-Kommissionen har vedtaget.
  • Emissionsgrænseværdierne skal fastsættes på et niveau, der sikrer, at forureningsemissioner ikke overstiger de niveauer, der er forbundet med anvendelsen af BAT, medmindre det kan påvises, at det ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger sammenlignet med miljøfordelene.
 • Nationale myndigheder skal udføre regelmæssige inspektioner af anlæggene.

Særlige regler

Direktivet fastsætter minimumskrav for specifikke sektorer i særskilte kapitler. Disse omfatter specifikke regler vedrørende:

 • fyringsanlæg – driftsforhold, emissionsgrænser, overvågning og overholdelsesregler
 • affaldsforbrændingsanlæg og affaldsmedforbrændingsanlæg – driftsforhold, emissionsgrænser, overvågning og overholdelsesregler
 • anlæg og aktiviteter, der benytter organiske opløsningsmidler – herunder emissionsgrænser, reduktionsordninger og krav om alternativer til farlige stoffer
 • anlæg, der producerer titandioxid – fastsættelse af emissionsgrænser, regler for overvågning samt forbud mod bortskaffelse af visse former for affald til vandområder af enhver art.

Ophævelse

Direktivet ophæver og erstatter syv tidligere eksisterende direktiver: direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC) (direktiv 2008/1/EF), direktiv om store fyringsanlæg (direktiv 2001/80/EF), direktiv om forbrænding af affald (direktiv 2000/76/EF), direktiv om emissioner af opløsningsmidler (direktiv 1999/13/EF) og tre direktiver om titandioxid (78/176/EØF, 82/883/EØF, 92/112/EØF).

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 6. januar 2011, og det skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 7. januar 2013.

BAGGRUND

 • Direktiv 2011/92/EU fastsætter regler om miljøkonsekvensvurderinger af en række offentlige og private projekter – se resumé.
 • For flere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Bedst tilgængelig teknik (BAT): den mest effektive teknik til at forhindre eller begrænse emissioner på økonomisk og teknisk levedygtige vilkår i sektoren.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17-119).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2010/75/EU er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1-21).

Se konsolideret tekst.

seneste ajourføring 30.06.2020

Top