EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1272/2008 — klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Den indfører ensartede krav vedrørende klassificering, mærkning og emballering (CLP) af kemiske stoffer og blandinger i henhold til FN’s globalt harmoniserede system (GHS). I henhold til forordningen skal virksomheder klassificere, mærke og emballere farlige kemikalier hensigtsmæssigt, inden de markedsføres.

De primære områder, der ikke er dækket af denne forordning er: radioaktive stoffer og blandinger, kosmetik, lægemidler og bestemt medicinsk udstyr, visse fødevarer og transport af farligt gods.

HOVEDPUNKTER

Klassificering

Stoffer og blandinger klassificeres i specifikke fareklasser (faretype) og -kategorier (fareniveau):

 • fysisk-kemisk fare (f.eks. brandfarlige væsker)
 • sundhedsfare (f.eks. akut toksicitet, carcinogenicitet)
 • miljøfare (f.eks. for ozonlaget, vandmiljøet).

I bilag I fastsættes kriterierne for klassificeringen og mærkningen af farlige stoffer og blandinger.

Mærkning

Stoffer og blandinger skal mærkes med følgende oplysninger:

 • leverandørens identitet
 • navn på stoffet eller blandingen og/eller identifikationsnummer
 • den nominelle mængde af produktet i emballagen
 • farepiktogrammer (grafisk komposition, der omfatter et symbol samt andre grafiske elementer)
 • signalord for fareniveauet (»Advarsel« eller »Fare«)
 • faresætninger (»Fare for brand eller udslyngning af fragmenter«, »Livsfarlig ved indtagelse« osv.)
 • sikkerhedssætninger (»Opbevares kun i den originale beholder«, »Beskyttes mod fugt«, »Opbevares utilgængeligt for børn« osv.).

Emballage

Emballage, der indeholder farlige stoffer og blandinger, skal:

 • forhindre, at indholdet slipper ud
 • være lavet af materialer, der er modstandsdygtige, når de er i kontakt med indholdet
 • være stærk og solid, og
 • have forseglede lukninger.

I nogle tilfælde kræves børnesikrede lukninger og følbare advarsler.

Harmonisering

Industrien bør nå til enighed om klassificering af alle stoffer (selvklassificering). I forbindelse med særligt alvorlige farer, (f.eks. stoffer, der er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske), kan Den Europæiske Unions (EU) medlemsstater foreslå harmoniserede klassificeringer, som Europa-Kommissionen efterfølgende vil gøre obligatoriske ved lov.

Anmeldelse

Klassificeringen og mærkningen af ethvert REACH-registreret eller farligt stof, der sælges, skal anmeldes til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), så det kan indføres i fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger, som opdateres jævnligt af agenturet.

Indsendelser af oplysninger til giftinformation

Medlemsstaterne skal oprette udpegede organer (ofte kendt som giftinformation), som skal modtage oplysninger om sammensætningen af farlige blandinger (vaskemidler, maling, klæbemidler osv.). Leverandører af farlige kemiske produkter skal give den nationale giftinformation oplysninger til brug for beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer.

Bilag

Forordningen har otte bilag:

 • Bilag I — klassificerings- og mærkningskrav for farlige stoffer og blandinger
 • Bilag II — særregler for mærkning og emballering af visse stoffer og blandinger
 • Bilag III — liste over faresætninger, supplerende fareoplysninger og supplerende mærkningselementer
 • Bilag IV — liste over sikkerhedssætninger
 • Bilag V — farepiktogrammer
 • Bilag VI — harmoniseret klassificering og mærkning af visse farlige stoffer
 • Bilag VII — tabel for oversættelse fra klassificering i henhold til direktiv 67/548/EØF til klassificering i henhold til nærværende forordning
 • Bilag VIII — harmoniserede oplysninger til brug for beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer og forebyggende foranstaltninger.

Ændringer af forordningen

Siden vedtagelsen i 2008 er forordningen blevet ændret ca. en gang om året, hvor den harmoniserede klassificering og mærkning af farlige stoffer opdateres gennem en tilpasning til den tekniske udvikling (ATP). Kommissionen vedtager en ATP i henhold til en videnskabelig udtalelse fra ECHA’s Udvalg for Risikovurdering. Der kan også gennemføres andre ændringer til retsakten ved hjælp af en ATP, f.eks. dem, der gennemfører ændringer af GHS og tilføjelsen af bilag VIII til forordningen (se desuden den konsoliderede version af forordning (EF) nr. 1272/2008). De fleste ændringer, der er foretaget, vedrører forordningens bilag.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 20. januar 2009. Anvendelsen af forordningen blev obligatorisk for stoffer fra den 1. december 2010 og for blandinger fra den 1. juni 2015.

BAGGRUND

Forordningen supplerer REACH-systemet vedrørende registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier. Den erstatter og ophæver direktiv 67/548/EØF om kemiske stoffer og direktiv 1999/45/EF om farlige præparater.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1-1355).

Efterfølgende ændringer til forordning (EF) nr. 1272/2008 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2014/27/EU af 26. februar 2014 om ændring af Rådets direktiv 92/58/EØF, 92/85/EØF, 94/33/EF, 98/24/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF for at tilpasse dem til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 65 af 5.3.2014, s. 1-7).

Kommissionens forordning (EU) nr. 440/2010 af 21. maj 2010 om gebyrer til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EUT L 126 af 22.5.2010, s. 1-5).

seneste ajourføring 20.04.2023

Top