EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU’s lovgivning om håndtering af affald

EU’s lovgivning om håndtering af affald

RESUMÉ AF:

Direktiv 2008/98/EF om affald

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det opretter en retlig ramme for affaldsbehandling i EU. Det har til formål at beskytte miljøet og menneskers sundhed ved at understrege vigtigheden af passende affaldshåndtering, nyttiggørelses- og genanvendelsesteknikker, der mindsker presset på ressourcer og gør anvendelsen af dem mere effektiv.

HOVEDPUNKTER

  • Lovgivningen fastsætter et affaldshierarki: forebyggelse, genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse til andre formål såsom energi og bortskaffelse.
  • Direktivet bekræfter »princippet om, at forureneren betaler«, hvor den oprindelige affaldsproducent skal betale for omkostningerne ved affaldshåndtering.
  • Det indfører konceptet om »udvidet producentansvar«. Dette kan omfatte, at producenten er forpligtet til at modtage og bortskaffe returprodukter efter anvendelse.
  • Det skelner mellem affald og biprodukter*.
  • Affaldshåndtering foretages, uden at der opstår risiko for hverken vand, luft, jord, planter eller dyr, uden at der forvoldes støj- og lugtgener, og uden at landskaber eller områder af særlig interesse påføres skade.
  • Producenter eller indehavere af affald skal selv udføre håndteringen eller få den udført af en officielt anerkendt operatør. De skal have en tilladelse og kontrolleres regelmæssigt.
  • De kompetente nationale myndigheder skal udarbejde affaldshåndteringsplaner og affaldsforebyggelsesprogrammer.
  • Der gælder særlige betingelser for farligt affald, olieaffald og bioaffald.
  • Direktivet indfører nyttiggørelses- og genanvendelsesmål for 2020, hvad angår husholdningsaffald (50 %) og bygge- og nedrivningsaffald (70 %).
  • Lovgivningen omfatter ikke visse affaldstyper, såsom radioaktive stoffer, udrangeret sprængstof, fækalier, spildevand og døde dyr.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det gælder fra den 12. december 2008. EU-landene skulle indarbejde det i deres nationale lovgivnings bestemmelser inden den 12. december 2010.

VIGTIGE BEGREBER

* Biprodukt: resultatet af en produktionsproces, som ikke primært sigter mod fremstilling af sådanne stoffer. I modsætning til affald skal det kunne anvendes efterfølgende. Direktivet tillader Europa-Kommissionen at fastsætte kriterier, der skal overholdes for stoffer, så der kan skelnes mellem biprodukter og affald.

BAGGRUND

Før var affaldsproduktion et uundgåeligt og uheldigt biprodukt af økonomisk aktivitet og vækst. Med moderne teknologi og forsvarlig drift kan denne cyklus brydes.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3-10)

De ændringer og rettelser som følger af direktiv 2008/98/EF er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version er kun til orientering.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens afgørelse 2014/955/EU af 18. december 2014 om ændring af beslutning 2000/532/EF vedrørende listen over affald i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (EUT L 370 af 30.12.2014, s. 44-–86)

Kommissionens direktiv (EU) 2015/1127 af 10. juli 2015 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 184 af 11.7.2015, s. 13-15). Se corrigendum.

seneste ajourføring 24.02.2016

Top