EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bekæmpelse af skovrydning

Skove trues af skovrydning og skovødelæggelse. Beskyttelse af skovene er en effektiv foranstaltning mod global opvarmning og tab af værdsatte økosystemfunktioner.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en indsats for at imødegå udfordringerne ved skovrydning og skovødelæggelse med henblik på at bekæmpe klimaændringer og tab af biodiversitet (COM(2008) 645 endelig udg. af 17.10.2008)

RESUMÉ

Skove trues af skovrydning og skovødelæggelse. Beskyttelse af skovene er en effektiv foranstaltning mod global opvarmning og tab af værdsatte økosystemfunktioner.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE?

I dette dokument fastlægger Europa-Kommissionen aktionslinjerne for Den Europæiske Unions (EU) reaktion på skovrydning, den opfordrer interessenter til at yde bidrag og har til formål at iværksætte indledende tiltag, der skaber grundlaget for et globalt svar på skovrydning.

HOVEDPUNKTER

  • EU opfordrer til at standse det globale tab af skovdække (dvs. et skift fra en tilstand med skov til en uden skov) senest i 2030 og til, at skovrydning skal reduceres med mindst 50 % inden 2020 i forhold til det nuværende tempo.
  • Meddelelsen fastlægger, at bekæmpelsen af skovrydning skal finde sted på flere niveauer. De spænder fra styrkelse af national og lokal skovforvaltning og forbedrede overvågningsmekanismer til at tage hensyn til forbrugernes efterspørgsel og oprettelsen af finansielle incitamenter til at bevare skove. Dette tiltag skal finde sted inden for rammen af internationale aftaler såsom konventionen om biologisk diversitet og rammekonvention om klimaændringer.
  • Meddelelsen viser, at eksisterende politikker i EU kan bidrage til at bekæmpe skovrydning, såsom retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT), miljørigtige offentlige indkøb, miljømærkning og den indsats, der gøres inden for rammen af den globale klimaalliance (Global Climate Change Alliance (GCCA)).
  • Den angiver, hvordan indtægterne fra emissionshandelssystemet (EU ETS) kan bruges til at bidrage til at finansiere bekæmpelsen af skovrydning.
  • Den foreslår, at der oprettes en global mekanisme, der skal skabe incitamenter til bevarelsen af tropiske skove, der er blevet REDD+ (dvs. reduktion af emissioner fra skovrydning og skovforringelse, herunder via nyplantning, bevarelse og bæredygtig forvaltning af skove).

BAGGRUND

Skove dækker ca. 30 % af verdens landarealer (og 40 % af EU’s landmasse) og er uundværlige for miljø og sundhed. De udgør vigtige levesteder for biodiversitet, de varetager vitale funktioner såsom forebyggelse af erosion, vandrensning, lagring af kuldioxid (CO2) og fastholder levevilkårene for 1,6 milliarder mennesker på verdensplan.

Samtidig er skove truet af skovrydning, der ødelægger 13 millioner hektarer om året i henhold til De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO). Hovedårsagerne til dette er omlægning til landbrug og ringe kontrol med infrastrukturudviklingen.

Der er flere oplysninger på Europa-Kommissionens websteder om:

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab (EUT L 347 af 30.12.2005, s. 1-6)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning (EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23-34)

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1386/2013/EU af 20. november 2013 om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 »Et godt liv i en ressourcebegrænset verden« (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 171-200)

Meddelelse fra Kommissionen - En ny EU-skovstrategi: for skove og den skovbaserede sektor (COM(2013) 659 final af 20.9.2013)

seneste ajourføring 14.09.2015

Top