EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Miljøvenligt design af energiforbrugende apparater

Miljøvenligt design af energiforbrugende apparater

Udarbejdelse af en legal metode til miljøvenligt design af energirelaterede produkter for hele EU er effektivt og konsekvent og forhindrer fordobling af eller forskelle i frivillige eller regulerende nationale initiativer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter.

RESUMÉ

Udarbejdelse af en legal metode til miljøvenligt design af energirelaterede produkter for hele EU er effektivt og konsekvent og forhindrer fordobling af eller forskelle i frivillige eller regulerende nationale initiativer.

HVAD ER FORMÅLET MED DETTE DIREKTIV?

Det opretter en ramme for mindstekrav til miljøvenligt design, som varer, der forbruger energi, skal overholde, før de kan anvendes eller sælges i EU. Det finder ikke anvendelse på transport af mennesker eller varer.

HOVEDPUNKTER

 • Krav til miljøvenligt design dækker alle faser af livscyklussen for et produkt: fra råmaterialer, emballage og distribution til installering, vedligeholdelse, anvendelse og udtjente produkter.
 • For hver fase vurderes forskellige miljøaspekter af organer udpeget af EU-landene. De efterprøver aspekter såsom anvendte materialer og komponenter, forventede emissioner og affald samt muligheder for genbrug, genvinding og nyttiggørelse af materialer.
 • Producenterne skal fastlægge produktets miljøprofil (*) og anvende den til at evaluere alternative designløsninger.
 • Produkter, der opfylder kravene, forsynes med CE-mærkning og må sælges i hele EU.

Direktiv 2012/27/EU ændrede retsakten fra 2009 for yderligere at fremme energieffektiviteten (*). Det kræver, at nationale myndigheder:

 • fastsætter nationale mål for energieffektivitet
 • godkender en langsigtet strategi til renovering af beboelses- og erhvervsejendomme
 • fra 1. januar 2014 renoverer 3 % af det samlede etageareal i bygninger, der ejes af statsforvaltningen
 • indfører ordninger for energispareforpligtelser for at opnå energibesparelser (*) på 1,5 % årligt blandt slutkunder mellem 1. januar 2014 og 31. december 2020
 • underkaster større virksomheder et uafhængigt energisyn fra 2016
 • garanterer, at forbrugere betaler for deres faktiske forbrug mindst én gang om året
 • inden 31. december 2015 informerer Kommissionen om potentialet for kraftvarmeproduktion (*) samt fjernvarme og fjernkøling (*).

Se desuden:

VIGTIGE BEGREBER

(*) Miljøvenligt design: integrationen af miljøaspekter i produktdesignet med henblik på at forbedre produktets miljømæssige egenskaber i hele dets livscyklus.

(*) Miljøprofil: en beskrivelse af den udveksling med omgivelserne (såsom materialer, emissioner og affald), der er forbundet med produktet i hele dets livscyklus, og som er af betydning for dets miljøpåvirkning. Denne udveksling udtrykkes i fysiske mængder, der kan måles.

(*) Energieffektivitet: anvendelse af mindre energi til at levere den samme ydelse. Eksempler på produkter omfatter: energieffektive køleskabe og vaskemaskiner.

(*) Energibesparelse: reduktion eller at undvære en ydelse for at spare energi. Eksempel: at slukke for en lampe.

(*) Samproduktion: samtidig produktion af elektricitet og varme, som begge anvendes.

(*) Fjernvarme: et varmenet, der muliggør, at energi, der ofte går til spilde ved kraftproduktion eller industriprocesser, kan udnyttes og leveres til et anvendelsessted.

(*) Fjernkøling: centraliseret produktion og distribution af energi til nedkøling. Det kolde vand, der pumpes rundt i fjernkølenettet, bruges til at nedkøle luften, der cirkulerer i ventilationssystemerne. Vandet føres herefter tilbage til produktionsanlægget, hvor det nedkøles igen.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/125/EF

20.11.2009

20.11.2010

EUT L 285, 31.10.2009, s. 10-35

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2012/27/EU

4.12.2012

5.6.2014

EUT L 315, 14.11.2012, s. 1-56

seneste ajourføring 25.08.2015

Top