EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Naturgastransmissionsnet

Naturgastransmissionsnet

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 715/2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Den fastlægger regler for adgang til:

 • naturgastransmissionsnet*;
 • gaslagre
 • faciliteter for flydende naturgas (LNG-faciliteter).

Reglerne har til formål at imødegå konkurrencehindringer på det indre marked for naturgas og sikre en smidig drift.

HOVEDPUNKTER

Forordningen fastsætter:

 • hvordan tariffer (udelukkede for netadgang) fastsættes
 • de tjenester, der tilbydes
 • tildelingen af kapacitet til gastransmissionssystemoperatører (TSO’er)*;
 • krav om gennemsigtighed (såsom regler for offentliggørelse af hvordan de beregner deres tariffer og deres tarifstruktur)
 • regler om balancering* og gebyrer for ubalancer på markedet.

Certificering af transmissionssystemoperatører

De nationale regulerende myndigheder giver Europa-Kommissionen meddelelse om afgørelser i forbindelse med certificering af en TSO. Kommissionen har to måneder til at afgive sin udtalelse til en national regulerende myndighed. Myndigheden vedtager herefter den endelige afgørelse om TSO’ens certificering. Denne afgørelse og Kommissionens udtalelse offentliggøres.

Oprettelse af det europæiske net af gastransmissionssystemoperatører (ENTSOG)

TSO’erne skulle forelægge Kommissionen og Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) et udkast til vedtægter for det kommende ENTSOG, en liste over dets medlemmer og et udkast til dets forretningsorden inden den 3. marts 2011.

ENTSOG’s opgaver i forbindelse med netregler

Kommissionen skal høre ACER og ENTSOG med henblik på at oprette en prioritetsliste til udviklingen af regelsæt (kendt som netregler). Reglerne udvikles i tråd med ikke-bindende retningslinjer, som ACER forelægger Kommissionen. Reglerne vedrører navnlig:

 • kapacitetstildeling og regler for håndtering af kapacitetsbegrænsninger
 • regler om interoperabilitet mellem transmissionssystemoperatører
 • regler for balancering
 • reglernes gennemsigtighed
 • harmoniserede transmissionstarifstrukturer.

ENTSOG’s opgaver

ENTSOG er ansvarlig for at vedtage:

 • fælles redskaber til driften af nettet
 • en tiårig netudviklingsplan
 • henstillinger om koordineringen af teknisk samarbejde mellem TSO’er i EU
 • et årligt arbejdsprogram
 • en årsrapport
 • årlige sommer- og vinterprognoser for forsyningen.

Omkostninger og tariffer

De regulerende myndigheder fastsætter tariffer eller metoder til beregning af disse. EU-landene kan tage beslutninger vedrørende tariffer, for eksempel gennem ordninger såsom auktioner.

Adgang for tredjeparter

 • TSO’erne skal tilbyde deres tjenester på en ikke-diskriminerende måde til alle netbrugerne.

  De detaljerede tildelingsregler er fastsat i en netregel om kapacitetstildelingsmekanismer.

 • LNG- og lagerfacilitetsoperatører skal også tilbyde deres tjenester på et ikke-diskriminerende grundlag og gøre dem forenelige med brugen af sammenkoblede gastransportnet. EU-landene beslutter, om lageradgang skal reguleres eller forhandles.

Håndtering af kapacitetsbegrænsninger

 • Alle markedsdeltagere skal have adgang til den størst mulige kapacitet samt til lager- og LNG-faciliteter.
 • TSO’erne skal anvende og offentliggøre gennemsigtige procedurer for håndtering af kapacitetsbegrænsninger*, der sikrer, at grænseoverskridende gasudveksling sker på et ikke-diskriminerende grundlag.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 3. marts 2011. Den ophævede forordning (EF) nr. 1775/2005 fra den 3. marts 2011.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Transmission: transport af gas fra produktionsområder til slutforbrugerne via underjordiske rørledninger.
Transmissionssystemoperatør (TSO): et organ, som transporterer energi som f.eks. naturgas, enten nationalt eller regionalt, via fast infrastruktur.
Balancering: en handling, som foretages af transmissionssystemoperatøren for at ændre gasstrømmene ind i eller ud af transmissionsnettet. Balancering kan ske på dags-, måneds- eller sæsonbasis. Der er ofte sanktioner for uforholdsmæssige ubalancer.
Håndtering af kapacitetsbegrænsninger: kapacitetsbegrænsninger opstår, når transmissionssystemet ikke er tilstrækkeligt til at overføre strømmen i overensstemmelse med markedets ønsker. Håndtering af kapacitetsbegrænsninger sikrer, at strømmen er tilgængelig, uden at systemets begrænsninger overskrides.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005 (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 36-54)

Efterfølgende ændringer af gennemførelsesforordning (EF) nr. 715/2009 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) 2017/459 af 16. marts 2017 om fastsættelse af en netregel om kapacitetstildelingsmekanismer i gastransmissionssystemer og ophævelse af forordning (EU) nr. 984/2013 (EUT L 72 af 17.3.2017, s. 1-28)

Kommissionens forordning (EU) 2017/460 af 16. marts 2017 om fastsættelse af en netregel for harmoniserede transmissionstarifstrukturer for gas (EUT L 72 af 17.3.2017, s. 29-56)

Kommissionens forordning (EU) 2015/703 af 30. april 2015 om fastsættelse af netregler om interoperabilitet og dataudveksling (EUT L 113 af 1.5.2015, s. 13-26)

Kommissionens forordning (EU) 312/2014 af 26. marts 2014 om en netregel for balancering af gastransmissionsnet (EUT L 91 af 27.3.2014, s. 15-35)

seneste ajourføring 05.07.2018

Top