EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder i EU

This summary has been archived and will not be updated. See 'Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder' for an updated information about the subject.

Agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder i EU

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 713/2009 — om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den opretter et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (*) (agenturet) samt dettes mission og opgaver inddelt i årlige arbejdsprogrammer.
 • Agenturet supplerer og koordinerer de nationale energireguleringsmyndigheders arbejde på EU-plan.
 • Det spiller en central rolle i udviklingen af et net, der dækker hele EU, og markedsregler for elektricitet og gas inden for EU’s overordnede energipolitikmål.

HOVEDPUNKTER

Agenturet

 • afgiver ikkebindende udtalelser og henstillinger til transmissionssystemoperatører (*), regulerende myndigheder, Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen
 • træffer bindende individuelle beslutninger i særlige tilfælde og under visse omstændigheder i forbindelse med anliggender om grænseoverskridende infrastruktur
 • forelægger udkast til retningslinjer, som Kommissionen kan bruge som grundlag for udarbejdelse af netregler
 • tilvejebringer en ramme, inden for hvilken de nationale regulerende myndigheder kan samarbejde
 • koordinerer regionale og grænseoverskridende infrastrukturinitiativer på områder som f.eks. kapacitetstildeling og opkrævning af afgifter hos brugere
 • overvåger arbejdet i det europæiske net af transmissionssystemoperatører (*) (ENTSO’er)
 • overvåger EU’s elektricitets- og naturgasmarkeder, særligt detailpriser og netadgang, herunder elektricitet, der er produceret fra vedvarende energikilder
 • ledes af en direktør, hvis indledende embedsperiode er fem år. Denne person udarbejder det årlige arbejdsprogram for det efterfølgende år og kan nedsætte arbejdsgrupper, som kan rådgive om agenturets reguleringsvirksomhed
 • kan nedsætte ekspertgrupper, som kan rådgive i særlige tilfælde om udviklingen af en regulerende politik
 • har en bestyrelse, et repræsentantskab og et klagenævn
 • har et budget, som finansieres af et EU-tilskud, gebyrer, frivillige nationale bidrag og testamentariske gaver, donationer og andre tilskud
 • kan under visse betingelser acceptere, at ikke-EU-lande deltager i sit arbejde.

I 2011 fik agenturet yderligere opgaver i henhold til forordning (EU) nr. 1227/2011 (om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne). Formålet er at øge gennemsigtigheden og stabiliteten på EU's energimarkeder samt at bekæmpe insiderhandel og markedsmanipulation.

I 2013 gav forordning (EU) nr. 347/2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur agenturet en yderligere rolle i udpegning og overvågning af projekter af fælles interesse.

Agenturet kan nedsætte ekspertgrupper på ad hoc-basis, som kan bistå med støtte til udvikling af politikker. Der er for tiden tre ekspertgrupper, som har fokus på:

 • gennemførelse af forordningen om integritet og gennemsigtighed på energimarkederne
 • overvågning af engrosenergimarkederne
 • informationsteknologi (IT) til gennemførelse af forordningen om integritet og gennemsigtighed på energimarkederne.

BAGGRUND

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) er et EU-agentur, der blev oprettet ved den tredje energipakke med henblik på at videreføre gennemførelsen af det indre energimarked for elektricitet og naturgas.

Agenturet blev officielt lanceret i marts 2011 og har sæde i Ljubljana i Slovenien.

VIGTIGE BEGREBER

(*)Energireguleringsmyndigheder: organer, som er udpeget af EU-landene til at sikre, at deres energimarkeder fungerer korrekt, dvs. at energiforsyningsselskaberne overholder deres forpligtelser, og at forbrugerne får en pålidelig tjenesteydelse til en rimelig pris.

(*)Transmissionssystemoperatør (TSO): en enhed, som transporterer energi som f.eks. naturgas eller elektricitet, enten nationalt eller regionalt via fast infrastruktur.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1-14)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 713/2009 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1-16)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 af 17. april 2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1364/2006/EF og ændring af forordning (EF) nr. 713/2009, (EF) nr. 714/2009 og (EF) nr. 715/2009 (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 39-75). Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 28.10.2015

Top