EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Reduktion af drivhusgasemissioner inden 2020: Beslutningen om indsatsfordeling

Reduktion af drivhusgasemissioner inden 2020: Beslutningen om indsatsfordeling

Beslutningen om indsatsfordeling (ESD) fastlægger bindende årlige mål for drivhusgasemissioner for landene i Den Europæiske Union (EU) for perioden 2013-2020. Disse mål vedrører emissioner fra de fleste sektorer, der ikke er omfattet af EU’s emissionshandelssystem (EU ETS), såsom transport (bortset fra luftfart og international søfart), bygninger, landbrug og affald.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020.

RESUMÉ

Beslutningen om indsatsfordeling (ESD) fastlægger bindende årlige mål for drivhusgasemissioner for landene i Den Europæiske Union (EU) for perioden 2013-2020. Disse mål vedrører emissioner fra de fleste sektorer, der ikke er omfattet af EU’s emissionshandelssystem (EU ETS), såsom transport (bortset fra luftfart og international søfart), bygninger, landbrug og affald.

Beslutningen om indsatsfordeling er en del af en række politikker og foranstaltninger vedrørende klimaforandringer og energi - kaldet klima- og energipakken - der vil hjælpe med at føre Europa hen imod en lavkulstoføkonomi og øge energisikkerheden.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE AFGØRELSE?

Beslutningen om indsatsfordeling fastlægger nationale emissionsmål for 2020, udtrykt som procentvise ændringer i forhold til emissionsniveauet i 2005. Den fastlægger også, hvor mange ton drivhusgasser hvert enkelt EU-land må udlede hvert år fra 2013 til 2020 i de sektorer, der er omfattet af beslutningen.

HOVEDPUNKTER

 • Emissionsmålene for 2020 er fastlagt på baggrund af EU-landenes relative velstand (målt i bruttonationalprodukt - BNP pr. indbygger). De strækker sig fra en emissionsreduktion på 20 % i 2020 (i forhold til niveauet i 2005) for de rigeste EU-lande til en stigning på 20 % for det mindst rige land, Bulgarien.
 • For at sikre en vedvarende udvikling hen imod 2020-målet fastlægger beslutningen om indsatsfordeling også emissionsgrænser for drivhusgasser for hvert enkelt land i hvert enkelt år. Disse grænser kaldes årlige emissionstildelinger.
 • Samtidig er der fleksibilitet for EU-landene i forhold til at nå emissionsreduktionerne på en omkostningseffektiv måde: EU-landene kan låne 5 % af deres årlige emissionstildelinger fra det næste år og købe årlige emissionstildelinger fra andre EU-lande eller købe kreditter fra et bestemt projekt, for eksempel et projekt, der hjælper de mindst udviklede lande med at nedbringe deres emissioner. Hvis et EU-land nedbringer sine emissioner mere end nødvendigt og således overstiger landets mål for et givent år, kan det gemme den overskydende årlige emissionstildeling til senere brug (indtil 2020) eller sælge den til andre EU-lande.
 • Hvert enkelt land skal hvert år indberette sine emissioner og fremskridt mod målet til Kommissionen.
 • Hvis et land i det første år udleder flere drivhusgasser end tilladt, skal det orientere Kommissionen om, hvordan det planlægger at komme »tilbage på sporet« og betale et »gebyr« i form af et strengere emissionsmål for det næste år.

HVORNÅR TRÆDER AFGØRELSEN I KRAFT?

Den omfatter perioden 2013-2020.

BAGGRUND

For at bekæmpe den globale opvarmning har Den Europæiske Union (EU) forpligtet sig til at nedbringe sine drivhusgasemissioner med mindst 20 % i 2020 sammenlignet med 1990. For at nå dette mål har EU vedtaget to vigtige love:

 • 1.

  EU’s emissionshandelssystem, der omfatter mere end 11 000 kraftværker og industrianlæg samt flyselskaber, og

 • 2.

  beslutningen om indsatsfordeling, hvor hvert af de 28 EU-lande (1) forpligter sig til at bidrage med en bestemt andel i forhold til at nå EU’s overordnede mål om en nedbringelse på 20 %. Dette sker ved nedbringelse af drivshusgasemissioner i de fleste sektorer, der ikke er omfattet af EU’s emissionshandelssystem.

Der er flere oplysninger på Europa-Kommissionens websted for beslutningen om indsatsfordeling.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 406/2009/EF

25.6.2009

-

EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136-148

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens afgørelse 2013/162/EU af 26. marts 2013 om fastsættelse af medlemsstaternes årlige emissionstildelinger for perioden fra 2013 til 2020 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 406/2009/EF (Den Europæiske Unions Tidende L 90 af 28.3.2013, s. 106-110).

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/634/EU om tilpasning af medlemsstaternes årlige emissionstildelinger for perioden fra 2013 til 2020 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 406/2009/EF (Den Europæiske Unions Tidende L 292 af 1.11.2013, s. 19-22).

seneste ajourføring 26.03.2015(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.

Top