Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU's kamp mod fattigdom og social udstødelse

EU's kamp mod fattigdom og social udstødelse

RESUMÉ AF:

Den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse — KOM(2010) 758 endelig

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

Den opretter den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse som et af de vigtigste initiativer i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Den beskriver, hvordan forskellige politikker og specifikke tiltag vil bidrage til målsætningen om at bringe mindst 20 millioner mennesker ud af fattigdom inden 2020.

HOVEDPUNKTER

Målsætninger

Platformen har til formål at skabe et partnerskab mellem forskellige grupper i samfundet, herunder nationale regeringer, EU's institutioner, regionale og lokale myndigheder, NGO'er og personer, der selv befinder sig i fattigdom.

Deres partnerskab har til hensigt at udvikle strategier for hele EU på alle områder med tilknytning til social inklusion, især:

adgang til beskæftigelse ved at vurdere nationale integrationsstrategier og en europæisk strategi til udvikling af jobs og arbejdstagernes kvalifikationer

adgang til basale tjenester og social beskyttelse, navnlig set i lyset af den aldrende befolkning og stigningen i social udstødelse

uddannelse og unge for at mindske tidligt skolefrafald og ulighed inden for uddannelse

den økonomiske og sociale integration af migranter gennem en ny europæisk strategi

bekæmpelse af diskrimination, især mod minoriteter, handicappede og hjemløse, og forbedring af den økonomiske uafhængighed og ligestillingen af kvinder og mænd.

adgang til informations- og kommunikationsteknologier, nettjenester samt økonomiske tjenester (basale banktjenester) og energitjenester (lys og varme).

Fem indsatsområder:

1.

foranstaltninger til bekæmpelse af fattigdom på alle politiske områder, navnlig arbejdsmarkedet, støtte til mindsteindkomst, sundhedspleje, uddannelse og bolig

2.

bedre udnyttelse af EU's midler, herunder strukturfondene, til støtte for social inklusion

3.

omfattende testning og vurdering af, hvad der fungerer og ikke fungerer for så vidt angår fornyelser af socialpolitikker (metoder og instrumenter til håndtering af sociale problemstillinger), inden de gennemføres bredt

4.

partnerskaber med ngo'er og interessegrupper med henblik på en mere effektiv støtte af gennemførelsen af socialpolitiske reformer

5.

forbedring af den politiske koordinering blandt EU-landene, navnlig via den åbne koordinationsmetode for social beskyttelse og social inklusion og Udvalget for Social Beskyttelse.

Centralt tiltag

Alle EU-landene har fastsat nationale mål og politikker for vækst med henblik på Europa 2020-strategiens mål. Kommissionen overvåger disse reformer gennem en årlig samordning af de økonomiske politikker, som kaldes det europæiske semester. Den udsteder derefter henstillinger for de kommende 12 til 18 måneder.

Udviklingen inden for de fem indsatsområder opgøres via resultattavler. I juli 2013 var 23 af Kommissionens 64 initiativer blevet gennemført, heriblandt:

en henstilling fra Kommissionen til EU-landene om forenkling af banktjenester og

en henstilling fra Rådet om politikker, som skal mindske skolefrafald.

Løbende foranstaltninger omfatter iværksættelse af et europæisk innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring og sikring af, at målene for fattigdomsbekæmpelse og social integration fastholdes i Horisont 2020, forsknings- og innovationsprogrammet for 2014-2020.

BAGGRUND

Den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse: En europæisk ramme for social og territorial samhørighed (KOM(2010) 758 endelig af 16.12.2010)

seneste ajourføring 15.10.2015

Top