EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Modernisering af videregående uddannelser i EU

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Modernisering af videregående uddannelser i EU

RESUMÉ AF:

Europa-Kommissionens meddelelse (KOM(2011) 567 endelig) — en dagsorden for moderniseringen af EU’s videregående uddannelser

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

Den fastsætter centrale prioriteter for videregående uddannelser i EU. Dagsordenen er udformet, så de videregående uddannelser bedre kan bidrage til målene i Europa 2020-strategien for vækst.

Meddelelsen er blevet efterfulgt af to rapporter til Europa-Kommissionen i 2013 og 2014 om forbedring af kvaliteten af undervisning og læring på Europas videregående uddannelsesinstitutioner og om nye metoder til undervisning og læring på videregående uddannelser.

HOVEDPUNKTER

Meddelelsen fastsætter fem vigtige prioritetsområder for EU-landenes og de højere uddannelsesinstitutioners tiltag, samt de foranstaltninger EU træffer for at støtte deres indsatser.

 • 1.

  Højere uddannelsesniveauer — et af målene i Europa 2020-strategien er, at 40 % af alle unge senest i 2020 skal have afsluttet en videregående uddannelse. Det skønnes desuden, at en million nye job vil kræve forskningskvalifikationer på højt niveau.

 • For at opnå dette anbefaler meddelelsen at:
  • mindske antallet af elever, der forlader skolen for tidligt, og tiltrække flere personer til videregående uddannelser, navnlig via inddragelse af og finansiel støtte til skoleelever fra dårligt stillede grupper og voksne
  • forbedre vilkårene for industrien ved investeringer i forskning og innovation og udstyre den nuværende arbejdsstyrke med bedre forskningskvalifikationer
  • udvikle klare overgangsmuligheder fra erhvervsfaglige og andre uddannelsestyper til de videregående uddannelser og uden for universitetsverdenen for forskere.

En undersøgelse fra 2015 fastsatte tallene for, hvor mange der afslutter og dropper ud af videregående uddannelser i Europa.

 • 2.

  Forbedring af de videregående uddannelsers kvalitet og relevans

 • Meddelelsen anbefaler, at:
  • studieordninger, herunder uddannelsen af forskere, tilpasses aktuelle og fremtidige behov på arbejdsmarkedet gennem prognoser vedrørende kvalifikationer og vækst, samt at arbejdsgivere og arbejdsmarkedets institutioner inddrages i udformningen og formidlingen
  • nye teknologier udnyttes til mere effektive forskningsmetoder og mere fleksibel og personaliseret undervisning (f.eks. e-læring)
  • arbejdsvilkår forbedres, herunder efteruddannelse og indførelse af incitamenter, der belønner høj kvalitet, så institutionerne kan tiltrække og fastholde undervisningspersonale og forskningsansatte med høje kvalifikationer.
 • 3.

  Fremme af mobilitet og tværnationalt samarbejde — ministrene i EU for videregående uddannelser har fastsat et mål om at øge andelen af studerende, som afslutter et studium eller en uddannelsesperiode i udlandet, til 20 % inden 2020.

 • For at opnå dette anbefaler meddelelsen at:
  • lade læringsmobilitet indgå mere systematisk i studieordningerne
  • forbedre anerkendelsen af eksamensbeviser og meritter eller muligheden for at medtage stipendier gennem sammenlignelig og ensartet anvendelse af ECTS og kvalifikationsbevistillægget og ved at relatere kvalifikationer til den europæiske kvalifikationsramme
  • forbedre adgangen, ansættelsesvilkårene og udviklingsmulighederne for studerende, forskere og undervisere fra andre lande.
 • 4.

  Styrkelse af »videntrekanten« mellem uddannelse, forskning og innovation

 • Meddelelsen anbefaler, at:
  • offentlige politikker tilskynder til partnerskab mellem højere uddannelsesinstitutioner og virksomheder gennem:
   • belønningsmæssige strukturer og incitamenter til regional udvikling
   • tværfaglighed
   • tværorganisationelt samarbejde
   • aftrapning af regulerende bestemmelser og administrative hindringer for tværsektorielle partnerskaber
  • højere uddannelsesinstitutioner anvender forskningsresultater og innovation i deres uddannelsestilbud for at stimulere udviklingen af iværksætterevner samt kreative og innovative evner.
 • 5.

  Bedre styring og finansiering

 • Meddelelsen anbefaler at:
  • øge omkostningseffektiviteten af offentlige investeringer i de videregående uddannelser ved at forbinde finansieringen til resultaterne med et konkurrenceelement
  • øge investeringerne i videregående uddannelser ved at diversificere finansieringskilderne og lette adgangen til alternative ressourcer, herunder privat finansiering
  • investere i professionel forvaltning
  • gøre finansierings- og styringssystemer mere fleksible for at øge de højere uddannelsesinstitutioners autonomi og lade dem udvikle deres egne strategiske mål.

EU’s bidrag

EU planlægger at støtte de nationale myndigheders og institutionernes indsats på disse fem områder ved at:

De aktioner, som Kommissionen iværksætter, omfatter:

 • at gøre det muligt for studerende at træffe begrundede valg ved hjælp af et rangordningsværktøj (U-Multirank) for universiteter, der er baseret på resultater på fem områder
 • at forbedre anerkendelsen af studier i udlandet ved at styrke det europæiske meritoverførsels- og meritakkumulationssystem (ECTS)
 • at indføre en garantiordning for lån (Master Loan Erasmus+) for studerende, der tager deres mastereksamen i et andet EU-land
 • at vedtage en strategisk dagsorden for innovation
 • at foreslå en kvalitetsramme for praktik med en enkelt platform for praktiktilbud i Europa
 • at udvikle forbindelser vedrørende videregående uddannelse med ikke-EU-lande (se meddelelsen fra 2013 om de europæiske videregående uddannelser over for resten af verden)
 • at ændre direktiverne om studerende og forskere for at gøre EU endnu mere attraktiv for sidstnævnte.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Fremme af vækst og beskæftigelse — en dagsorden for moderniseringen af Europas videregående uddannelser (KOM(2011) 567 endelig af 20.9.2011)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Løsning af problemet med elever, der forlader skolen for tidligt: Et vigtigt bidrag til dagsordenen for Europa 2020 (KOM(2011) 18 endelig udg. af 31.1.2011)

Rådets henstilling af 28. juni 2011 om politikker, som skal mindske skolefrafald (EUT C 191 af 1.7.2011, s. 1-6)

Rådets konklusioner om mindskelse af skolefrafald og fremme af succes i skolen (EUT C 417 af 15.12.2015, s. 36-40)

seneste ajourføring 14.06.2016

Top