Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

EU-samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020)

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

EU-samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020)

RESUMÉ AF:

Rådets konklusioner om en strategiramme for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DISSE KONKLUSIONER?

 • De udgør en strategiramme for europæisk samarbejde på uddannelsesområdet (uddannelse og erhvervsuddannelse) indtil 2020.
 • De bygger på resultaterne fra det tidligere 2010-uddannelsesinitiativ (ET 2010) og fastlægger fire strategiske mål for at hjælpe alle borgere med at realisere deres fulde potentiale og skabe bæredygtig økonomisk fremgang i Europa.

HOVEDPUNKTER

 • De fire strategiske mål er følgende:
  • 1.

   Livslang læring og mobilitet skal gøres til virkelighed, og uddannelsessystemerne skal i højere grad være lydhøre over for forandringer og mere åbne over for verden omkring dem.

  • 2.

   Uddannelsernes kvalitet og effektivitet skal forbedres ved at øge det grundlæggende færdighedsniveau såsom læse- og skrivefærdigheder samt talefærdighed, ved at gøre matematik-, naturvidenskabs- og teknologifagene mere attraktive og styrke de sproglige kvalifikationer.

  • 3.

   Lige muligheder, social samhørighed og aktivt medborgerskab skal fremmes, så alle borgere, uanset personlige, sociale eller økonomiske forhold, kan udvikle jobspecifikke kvalifikationer løbende igennem hele livet.

  • 4.

   Kreativitet og innovation, herunder iværksætterkultur, skal støttes på alle uddannelsesniveauer, da disse er vigtige drivkræfter for en bæredygtig økonomisk udvikling. Særligt skal den enkelte hjælpes til at opnå IT-færdigheder og udvikle initiativ, iværksætterkultur samt kulturel bevidsthed.

 • Det europæiske samarbejde under ET 2020 foregår ved udveksling af information og erfaringer på områder, der er fælles for de europæiske landes uddannelsessystemer. Dette omfatter:
  • peerlearning
  • periodisk overvågning og rapportering
  • fælles referenceredskaber.
 • Der opstilles forskellige benchmarks og indikatorer for at måle de fremskridt, der gøres hen imod de forskellige mål.
 • Europa-Kommissionen overvåger den generelle udvikling og overvejer sammen med de nationale myndigheder, hvordan indikatorerne kan forbedres.
 • Perioden indtil 2020 er opdelt i en række arbejdscyklusser. Der er identificeret et sæt nye prioriteter for europæisk samarbejde på uddannelsesområdet for perioden 2016-2020. Det blev gjort i form af en fælles rapport, som blev vedtaget af både uddannelsesministrene og Kommissionen i november 2015.

De seks prioriteter for perioden 2016-2020 er:

 • relevant viden og relevante kvalifikationer samt kompetencer af høj kvalitet med henblik på beskæftigelsesegnethed, innovation, aktivt medborgerskab og trivsel (f.eks. kreativitet, initiativtagning og kritisk tænkning)
 • inkluderende uddannelse (dvs. inklusion af den stigende mangfoldighed blandt de lærende), lighed, ikkediskrimination og fremme af medborgerskabskompetencer (f.eks. gensidig forståelse og demokratiske værdier)
 • åben og innovativ uddannelse, herunder gennem fuld tilslutning til den digitale tidsalder
 • kraftig støtte til aktører på uddannelsesområdet (f.eks. bedre rekrutterings-, udvælgelses- og uddannelsesprocesser samt efterfølgende faglig videreuddannelse)
 • gennemsigtighed og anerkendelse af kvalifikationer og kompetencer for at fremme lærings- og arbejdsmobilitet (f.eks. via den europæiske referenceramme for kvalitetssikring)
 • bæredygtige investeringer (herunder udforskning af investeringsplanen for Europas potentiale) og uddannelsessystemernes kvalitet og effektivitet.

BAGGRUND

I artikel 14 i EU's charter om grundlæggende rettigheder står der, at »enhver har ret til uddannelse samt til adgang til erhvervsuddannelse samt efter- og videreuddannelse«.

For yderligere oplysninger henvises til Strategisk ramme — uddannelse og erhvervsuddannelse 2020 på Europa-Kommissionens websted.

DOKUMENT

Rådets konklusioner af 12. maj 2009 om en strategiramme for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) (EUT C 119 af 28.5.2009, s. 2-10)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets og Kommissionens fælles rapport 2012 om gennemførelse af en strategiramme for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) — »Almen uddannelse og erhvervsuddannelse i et intelligent, bæredygtigt og inklusivt Europa« (EUT C 70 af 8.3.2012, s. 9-18)

Rådets og Kommissionens fælles rapport for 2015 om gennemførelse af strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) — Nye prioritetsområder for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (EUT C 417 af 15.12.2015, s. 25-35)

seneste ajourføring 29.02.2016

Top