Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Flersprogethed - et aktiv og en forpligtelse

Go to the summaries’ table of contents

Flersprogethed - et aktiv og en forpligtelse

Denne meddelelse fra Europa-Kommissionen fremhæver værdien af sproglig forskellighed i EU. Den fremlægger de trin, som bør tages for at sikre, at flersprogethed bliver indarbejdet i EU’s politikker, med det mål at nå »Barcelonamålsætningen« (europæere skal kunne kommunikere på deres modersmål plus to sprog).

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Flersprogethed: et aktiv for Europa og en fælles forpligtelse (KOM(2008) 566 endelig udg. af 18.9.2008).

RESUMÉ

Denne meddelelse fra Europa-Kommissionen fremhæver værdien af sproglig forskellighed i EU. Den fremlægger de trin, som bør tages for at sikre, at flersprogethed bliver indarbejdet i EU’s politikker, med det mål at nå »Barcelonamålsætningen« (europæere skal kunne kommunikere på deres modersmål plus to sprog).

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE?

  • Meddelelsen foreslår at gøre brug af de eksisterende programmer og initiativer til fremme af sprogindlæring, vurdering af sproglige færdigheder samt yderligere udvikling af studieplanerne for tolke og oversættere.
  • Den forbedrer bevægeligheden af studerende og arbejdskraft, viderekommunikerer resultaterne af undersøgelsen om sproglige færdigheder, fremmer kreativitet og innovation i sprogundervisning og leverer en platform for relevante interessenter, hvor bedste praksis kan udveksles.
  • Den opmuntrer til brug af undertekster og fremmer cirkulationen af europæiske værker; den støtter projekter, der involverer sprog og kommunikationsteknologier og administrativt samarbejde på tværs af grænserne for at mindske de sproglige forskelle.
  • Den stimulerer fremme af europæiske sprog i ikke-EU-lande med henblik på at styrke de økonomiske og kulturelle bånd.

VIGTIGSTE PUNKTER

  • Flersprogethed er vigtigt for social samhørighed og arbejdskraftens bevægelighed. Dette er et vigtigt punkt i Rådets resolution fra 2008, som fremhæver en europæisk strategi for flersprogethed.
  • Der skal være større fokus på voksne og personer uden for de officielle uddannelsessystemer, som er mere tilbøjelige til at være ensprogede. Denne idé er en del af princippet om »livslang læring«, der blev formuleret i Rådets henstilling i 2012, som henstillede EU-landene til at tilbyde borgerne beskæftigelsesmuligheder baseret på uformelle erfaringer.
  • Princippet om livslang læring er også et vigtigt element i programmet Erasmus+, som samler EU’s nuværende ordninger for uddannelse, ungdom og idræt og giver flere europæere mulighed for at bo og opnå færdigheder i udlandet.
  • De sproglige forskelle i EU kan mindskes via medierne, nye teknologier og oversættelsestjenester.
  • Vigtigheden af sprogindlæring og vurdering af sprogkundskaber gentages i Rådets konklusioner fra 2014 om flersprogethed og udvikling af sprogkundskaber.

VIGTIGSTE BEGREBER

Programmet for livslang læring (LLP) er et program, som giver europæerne mulighed for at gå i gang med at lære på et hvilket som helst tidspunkt i livet. Det hører under programmet Erasmus+.

Yderligere oplysninger fås hos Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Uddannelse og Kultur.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets resolution af 21. november 2008 om en europæisk strategi for flersprogethed (2008/C 320/01) (Den Europæiske Unions Tidende C 320 af 16.12.2008, s. 1-3).

Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring (2012/C 398/01) (Den Europæiske Unions Tidende C 398 af 22.12.2012, s. 1-5).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af »Erasmus+«: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (Den Europæiske Unions Tidende L 347 af 20.12.2013, s. 50-83).

Rådets konklusioner af 20. maj 2014 om flersprogethed og udvikling af sprogkundskaber (2014/C 183/06) (Den Europæiske Unions Tidende C 183 af 14.6.2014, s. 26-29).

seneste ajourføring 19.12.2014

Top