EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA)

Instrumentet til førtiltrædelsesbistant (IPA) giver bistand i perioden 2007 – 2013 til lande, der er orienteret mod EU. IPA sigter mod at gøre støtten mere effektiv og sammenhængende derved, at den ydes inden for en enkelt ramme til forstærkning af den institutionelle kapacitet, til samarbejde på tværs af grænserne, social og økonomisk udvikling såvel som til udvikling af landdistrikter. Førtiltrædelsebistanden støtter stabiliserings- og associeringsprocessen for kandidatlande og potentielle kandidatlande under hensyn til deres kendetegn og den fremgangsmåde, de hver især ønsker at anvende.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA) [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Instrumentet for førtiltrædelsesstøtte (IPA) er finansieringsinstrumentet for perioden 2007 – 2013 for processen forud for tiltrædelse til Den Europæiske Union (EU). Bistanden ydes inden for rammerne af europæiske partnerskaber med potentielle kandidatlande og tiltrædelsespartnerskaber med kandidatlandene som omfatter nogle lande på Vestbalkan og Tyrkiet. IPA skal være et fleksibelt instrument, og støtten afhænger af de fremskridt, som modtagerlandene har gjort, og deres behov, som de fremgår af Kommissionens evalueringer og strategidokumenter.

Beskrivelse af IPA

Modtagerlandene er opdelt i to kategorier alt efter deres status (om de er kandidatlande omfattet af tiltrædelsesprocessen eller potentielle kandidatlande), i forhold til stabiliserings- og associeringsprocessen , nemlig

 • kandidatlandene (bilag 1 til forordningen): Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kroatien og Tyrkiet. Fra den 1. marts 2012 er også Montenegro og Island kandidatlande.
 • potentielle kandidatlande som defineret af Det Europæiske Råd på mødet i Santa Maria da Feira (EN ) den 20. juni 2000 (bilag 2 til forordningen): Albanien, Bosnien og Hercegovina, Serbien, herunder Kosovo som defineret i FN-Sikkerhedsrådets resolution 1244/1999.

Efterhånden som landenes status ændrer sig, revideres bilagene efter beslutning truffet af Rådet ved kvalificeret flertal på Kommissionens forslag.

Undtagelsesvis og af hensyn til kohærens og effektivitet kan andre lande nyde godt af foranstaltninger, der finansieres af IPA, hvis disse foranstaltninger indgår i regionale, grænseoverskridende, tværnationale eller verdensomspændende tiltag og ikke overlapper andre programmer under EU-instrumenter for ekstern bistand.

Formålet med IPA er at opfylde modtagerlandenes behov bedst muligt inden for rammerne af førtiltrædelsespolitikken. Det tager navnlig sigte på at støtte bestræbelserne for at styrke institutionerne og retsstaten, menneskerettighederne, herunder de grundlæggende frihedsrettigheder, mindretallenes rettigheder, ligestilling og ligebehandling, administrative og økonomiske reformer, den økonomiske og sociale udvikling, forsoning og genopbygning og regionalt og grænseoverskridende samarbejde.

For at muliggøre en målrettet, effektiv og kohærent indsats omfatter IPA fem komponenter med prioriteter, der er opstillet i overensstemmelse med modtagerlandenes behov. To komponenter vedrører alle modtagerlande, nemlig:

 • komponenten vedrørende omstillingsstøtte og institutionsopbygning, som handler om finansiering af en styrkelse af institutionernes kapacitet
 • komponenten grænseoverskridende samarbejde, hvis formål er at støtte modtagerlandene i deres samarbejde tværs over landegrænserne indbyrdes, med EU’s medlemsstater eller i forbindelse med transnationale eller interregionale tiltag.

De tre sidste komponenter vedrører udelukkende kandidatlandene:

 • komponenten regionaludvikling, som skal støtte forberedelserne til gennemførelse af EU's samhørighedspolitik, helt specielt for at gøre dem parat til at udnytte Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden
 • komponenten udvikling af menneskelige ressourcer, som vedrører forberedelsen til samhørighedspolitikken og Den Europæiske Socialfond
 • komponenten udvikling af landdistrikter, som vedrører forberedelsen til den fælles landbrugspolitik og dertil knyttede politikker samt til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af landdistrikterne (ELFUL).

Kandidatlandene forberedes således til fuld gennemførelse af EU-lovgivningen på tiltrædelsestidspunktet, mens de potentielle kandidatlande har fordel af støtte til at foretage en gradvis tilpasning til EU-lovgivningen. De potentielle kandidatlande kan imidlertid drage fordel af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt for de tre sidste komponenter inden for rammen af den første komponent. Forskellen består i al væsentlighed i den måde, hvorpå foranstaltningerne iværksættes, idet modtagerlandets decentraliserede forvaltning af EU-midler er nødvendig i forbindelse med komponenter til forberedelse af anvendelsen af struktur- og landbrugsmidlerne.

Forvaltning og ibrugtagning af IPA

IPA bygger på en flerårig strategisk planlægning baseret på de store politiske retningslinjer, der er fastlagt i Kommissionens udvidelsespakke, som nu omfatter et flerårigt vejledende rammebeløb. Dette rammebeløb indgår i en tabel, der for de tre kommende år viser, hvor store beløb Kommissionen påtænker at afsætte pr. modtagerland og pr. komponent under hensyn til behov og administrativ kapacitet og forvaltningskapacitet i de berørte lande med hensyn til Københavnskriterierne for tiltrædelse.

Med udgangspunkt i denne strategiske planlægning udarbejdes dernæst flerårige vejledende planlægningsdokumenter, for hvilke det flerårige vejledende rammebeløb udgør en reference. De udarbejdes for de enkelte bistandsmodtagende lande og dækker de vigtigste interventionsområder, der er indkredset for de pågældende lande.

Hvad angår indsatsen i marken, vedtager Kommissionen endelig årlige eller flerårlige programmer (afhængigt af, hvilken komponent det drejer sig om) på grundlag af de vejledende planlægningsdokumenter. De iværksættes forvaltningsmæssigt på tre forskellige måder: central forvaltning, decentral forvaltning eller delt forvaltning.

IPA-bistanden kan antage følgende former:

 • investeringer, offentlige indkøbsaftaler eller tilskud
 • administrativt samarbejde med udsendelse af eksperter fra medlemsstaterne
 • deltagelse i EU-programmer eller -agenturer
 • foranstaltninger til støtte for iværksættelse og forvaltning af programmer
 • budgetstøtte (ydes undtagelsesvis og inden for faste rammer).

Reglerne for deltagelse i forbindelse med iværksættelse af de forskellige programmer, der sættes i gang under IPA, er tilstrækkeligt fleksible til at sikre instrumentets effektivitet. Fysiske og juridiske personer og internationale organisationer kan deltage i indkøbsaftaler eller tilskudsaftaler. I de tilfælde skal de pågældende fysiske personer være statsborgere i eller de pågældende juridiske personer være etableret i:

 • et land, der er medlem af EU eller af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
 • et land, der modtager IPA-bistand eller bistand under det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument.

Desuden er deltagelse også åben for fysiske personer og juridiske personer, der er etableret i andre lande end de nævnte, hvis der er sikret gensidig adgang til EU's eksterne bistand. Den gensidige adgang afhænger af donorkvaliteten for et land eller en gruppe af lande, og den er betinget af en kommissionsbeslutning, som vedtager et efter udtalelse fra IPA-udvalget.

Leverancer og materialer, der er nødvendige til gennemførelse af sådanne kontrakter, skal være i overensstemmelse med oprindelsesreglerne, dvs. de skal have oprindelse i EU eller i et land, der er støtteberettiget som omhandlet ovenfor. Eksperter er ikke underlagt betingelserne med hensyn til statsborgerskab.

Kommissionen kan imidlertid undtagelsesvis fravige disse regler. Foranstaltningerne kan desuden medfinansieres af EU og regionale organisationer, medlemsstaterne eller tredjelande (på betingelse af gensidig adgang) eller finansieres af EU og gennemføres af en international organisation. I så tilfælde kan fysiske eller juridiske personer, der er berettiget til ovennævnte medfinansiering, ligeledes få adgang til IPA-finansiering.

Forvaltningen af finansieringsbistand, der ydes under den omhandlede forordning, opfylder de generelle betingelser for forvaltning af EU-ressourcer som fastsat i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. Kommissionen har ansvaret for gennemførelse af forordningen (forvaltning, opfølgning, evaluering og rapportering). Forvaltningen bør nøje overholde reglerne for beskyttelse af EU's finansielle interesser. Kommissionen og Revisionsretten har beføjelse til at føre forudgående og efterfølgende kontrol med alle kontrahenter og underleverandører, på grundlag af dokumenter og direkte på stedet.

Kommissionen bistås desuden af udvalg. IPA-udvalget, som er nedsat ved forordningen, har til opgave at sikre generel koordinering og sammenhæng mellem bistand, der ydes under de forskellige komponenter. Med henblik på iværksættelse af de tre komponenter regionaludvikling, udvikling af menneskelige ressourcer og udvikling af landdistrikter bistås Kommissionen af de udvalg, der er nedsat i forbindelse med de enkelte strukturfonde.

IPA indeholder ligeledes en suspensionsklausul. Denne klausul anvendes på alle modtagerlande, som ikke respekterer principperne om demokrati, retsstaten, menneskerettigheder og mindretalsrettigheder eller partnerskabsforpligtelserne (tiltrædelsespartnerskab eller europæisk partnerskab). Klausulen anvendes også på lande, der ikke gør tilstrækkelige fremskridt hen imod opfyldelsen af tiltrædelseskriterierne eller med reformprocessen (Vestbalkan). Rådet kan i så tilfælde træffe de nødvendige foranstaltninger med kvalificeret flertal og underrette Europa-Parlamentet herom.

Kontekst

Denne forordning indgår i bestemmelserne om ekstern bistand, som er revideret i overensstemmelse med den finansielle ramme 2007-2013, navnlig med hensyn til effektivitet og sammenhæng og under hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med førtiltrædelsesstøtten. For at sikre kohærens mellem IPA og udviklingsstøtten tager den i første række sigte på i en mere eller mindre nær fremtid at forberede modtagerlandene på tiltrædelse. Et af de vigtigste karakteristika ved førtiltrædelsesbistanden er, at det er en overgangsbistand, som i første række tager sigte på at forberede landene på perioden efter tiltrædelsen.

IPA udgør således et samlet og rationaliseret instrument. Som sådant er det fra den 1. januar 2007 trådt i stedet for programmerne for perioden 2000 – 2006, dvs.

 • programmerne for kandidatlandene: Phare, SAPARD, ISPA, det grænseoverskridende samarbejde under Phare og den finansielle førtiltrædelsesbistand til Tyrkiet
 • programmerne for potentielle kandidatlande, dvs. Programmet CARDS.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1085/2006

1.8.2006 – 31.12.2013

-

EUT L 210 af 31.7.2006

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 540/2010

14.7.2010

-

EUT L 158 af 24.6.2010

Forordning (EU) nr. 153/2012

01.03.2012

-

EUT L 58 af 29.2.2012

TILHØRENDE DOKUMENTER

IVÆRKSÆTTELSE AF IPA

Kommissionens forordning (EU) nr. 80/2010 af 28. januar 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 718/2007 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa).

Denne forordning klarlægger reglerne for tildeling og evaluering af førtiltrædelsesbistand. Den fastlægger desuden fælles regler for de fem IPA-komponenter. Den udvider ligeledes mulighederne for bevilling af finansiering til grænseoverskridende samarbejde.

Kommissionens forordning (EF) nr. 718/2007 af 12. juni 2007 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA) [EUT L 170 af 29.6.2007].

Kommissionens afgørelse 2007/766/EF af 14. november 2007 om listen over regioner og områder, der er berettiget til støtte fra komponenten for grænseoverskridende samarbejde under instrumentet til førtiltrædelsesbistand med henblik på grænseoverskridende samarbejde mellem medlemsstater og modtagerlande i perioden 2007 til 2013 [EUT L 310 af 28.11.2007].

PROGRAMMERING

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af. 12. oktober 2011 - Instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA). Den Reviderede flerårige vejledende finansieringsplan for 2012-2013 [KOM(2011) 641 endelig - ikke offentliggjort i EUT].

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 14. oktober 2009 - Instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA) - Den flerårige vejledende finansieringsplan for 2011-2013 [KOM(2009) 543 endelig udg. – Ikke offentliggjort i EU-Tidende].

Meddelelse af 5. november 2008 fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - Instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA) den flerårige vejledende finansieringsplan for 2010-2012 [KOM(2008) 705 endelig udg. – Ikke offentliggjort i EU-Tidende].

Meddelelse af 6. november 2007 fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - Instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA) - Flerårigt vejledende rammebeløb for 2009-2011 [KOM(2007) 689 endelig - Ikke offentliggjort i EUT].

Meddelelse af 8. november 2006 fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om instrumentet for førtiltrædelsesstøtte. Flerårig vejledende finansiel ramme for perioden 2008 – 2010 [KOM(2006) 672 endelig - ikke offentliggjort i EUT].

RAPPORT

Rapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 23.december 2009 - Årsrapport 2008 om anvendelsen af instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) [KOM(2009) 699 endelig udg. – Ikke offentliggjort i EU-Tidende].

Rapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 15. december 2008IPA-årsrapport for 2007 [KOM(2008) 850 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 08.11.2013

Top