Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Cypern

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Cypern

1) REFERENCER

Kommissionens udtalelse [KOM(93) 313 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens udtalelse [KOM(98) 710 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens udtalelse [KOM(1999) 502 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens udtalelse [KOM(2000) 702 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2001) 700 endelig - SEK(2001) 1745 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2002) 700 endelig - SEK(2002) 1401 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Kommissionens rapport [KOM(2003) 675 endelig - SEK(2003) 1202 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]Traktat om tiltrædelse af Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 236 af 23.9.2003]

2) RESUMÉ

I sin udtalelse af juli 1993 vurderede Kommissionen, at Cyperns energimæssige situation i tilfælde af tiltrædelse næppe ville få nogen indvirkning på EU's energisituation og energipolitiske udvikling. Ikke desto mindre lod det til at være nødvendigt med en tilpasning af den nationale lovgivning eller vedtagelse af nye love for at opfylde EU-kravene i energisektoren.

Rapporten af november 1998 bekræftede, at størstedelen af EU-retten stadig manglede at blive gennemført, men at Cypern rådede over egnede institutionelle strukturer og den nødvendige kapacitet til at gennemføre det.

I rapporten af 1999 bemærkede Kommissionen, at Cypern yderligere skulle tilpasse sig regelværket på energiområdet inden for områder som det indre energimarked, energieffektivitet og nødberedskab.

I rapporten af november 2000 mente Kommissionen, at der var sket begrænsede fremskridt, omend der var iværksat undersøgelser af energisektoren. Undersøgelserne, som navnlig behandlede spørgsmålene forsyningssikkerhed og liberalisering af energimarkedet var næsten afsluttet. Resultaterne af undersøgelserne skulle danne grundlag for udarbejdelsen af en national energistrategi og gennemførelsen af de vigtige dele af EU-retten på energiområdet, som endnu manglede. Cypern havde dog gjort fremskridt inden for energiudnyttelse.

I rapporten fra november 2001 konstateredes, at Cypern havde gjort fremskridt inden for energiområdet, selv om man stadig manglede at vedtage visse foranstaltninger. Der var ikke sket nogen udvikling inden for områderne energiforsyningssikkerhed, konkurrenceevne eller det indre energimarked. I rapporten anbefaledes en række supplerende foranstaltninger. Cypern skulle bl. a. etablere yderligere lagerkapacitet og afskaffe det nationale elektricitetsselskabs monopol. Cypern havde fortsat sine fremskridt inden for energieffektivitet. Der var vedtaget lovgivning vedrørende mærkning af husholdningsapparater i juni 2001. Der var dog stadig behov for yderligere foranstaltninger.

I rapporten fra 2002 konstateres, at Cypern bør koncentrere sin indsats omkring vedtagelse af lovgivning og dennes fuldstændige gennemførelse i henhold til den fastsatte tidsplan, navnlig for så vidt angår det indre marked for energi (elektricitet). For så vidt angår olielagre, mangler Cypern at træffe foranstaltninger for at sikre den nødvendige finansiering af de lagre, der skal etableres.

I rapporten fra 2003 understreges, at Cypern stort set overholder forpligtelserne og opfylder kravene i forbindelse med tiltrædelsesforhandlingerne for så vidt angår energieffektivitet og vedvarende energi samt nuklear energi og nuklear sikkerhed. Cypern burde derfor være i stand til at iværksætte EU-retten inden for disse områder i tiltrædelsesøjeblikket. Cypern mangler at tilpasse sin lovgivning, herunder navnlig den seneste fællesskabslovgivning, vedrørende energieffektivitet.

Tiltrædelsestraktaten blev underskrevet 16. april 2003 og tiltrædelsen fandt sted 1. maj 2004.

EU-RETTEN

Den gældende EU-ret på energiområdet består af bestemmelserne i Traktaten om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber (EF-Traktaten) og afledt ret vedrørende konkurrence og statsstøtte, det indre energimarked (herunder direktiver om elektricitet, prisgennemskuelighed, transitordninger for gas og el, fossile brændstoffer, licenser, beredskab, inklusive forpligtelser om sikkerhedslagre (esdeenfr)m.v.), samt kernekraft, energieffektivitet og miljø.

EU-retten på det nukleare område består i dag af en række juridiske og politiske instrumenter, herunder internationale aftaler. EU-retten vedrører bl.a. sundhed og sikkerhed (herunder strålingsbeskyttelse) sikkerheden på kernekraftanlæg, affaldshåndtering, investeringer, fremme af forskning, oprettelsen af et nukleart fællesmarked, forsyninger, sikkerhedsforanstaltninger og internationale relationer.

EVALUERING

Overordnet er vedtagelsen af EU-retten tilfredsstillende, men der må stadig gøres en ekstra indsats navnlig inden for forsyningssikkerhed og især hvad angår olielagre.

Inden for konkurrenceevne og det indre marked for energi er det i relation til elektricitet elmyndigheden, der i dag fortsat er eneste producent og distributør af elektricitet i Cypern. Denne monopolstilling må ændres i overensstemmelse med EU-retten. Loven om transparence for gas- og el-priser for industrikunder blev vedtaget af repræsentanternes hus i 2001. Det er vigtigt, at Cypern hurtigst muligt afslutter tilpasningen af sin lovgivning med direktivet om elektricitet og vedtager gennemførelsesbestemmelser.

Der skal fokuseres mere på den administrative kapacitet, for selv om Cypern har den institutionelle kapacitet, findes der ingen reguleringsmekanisme for det indre marked for energi på Cypern, som er i overensstemmelse med EU-retten.

For så vidt angår energiproduktion undersøger Cypern stadig mulighederne for at udvikle en gassektor i fremtiden. I øjeblikket er der intet gasforbrug. Den cypriotiske lovgivning bør bringes i overensstemmelse med gasdirektivet. Cypern har heller ingen kulminer. Sektoren for fast brændsel har ringe betydning, men man er dog ved at opføre et nyt oliefyret kraftanlæg, som også kan omstilles til kul. Cypern har fortsat ingen planer om onshore-/offshoreolieudvinding. Cypern har ingen atomenergiproduktion og ingen planer i så henseende. Ikke desto mindre berøres Cypern af andre aspekter af nuklear sikkerhed, der gælder for radioaktivt materiale, som stammer fra andre kilder end energiproduktion. Det Europæiske Ministerråd vedtog i juni 2001 en rapport om nuklear sikkerhed i forbindelse med udvidelsen, som indeholder anbefalinger til Cypern om nukleare spørgsmål. Det drejer sig især om anbefalinger vedrørende forvaltning og bortskaffelse af radioaktivt affald fra offentlige anvendelser, dvs. hovedsageligt indkapslede strålingskilder fra industriel og medicinsk anvendelse. Der skal også vies tilstrækkelig opmærksomhed til at forberede indførelsen af Euratoms sikkerhedsforanstaltninger. Cypern er medlem af Det Internationale Atomenergiagentur (AIEA) og har indgået en aftale og tiltrådt et yderligere protokol om fuldstændig kontrol med AIEA.

For så vidt angår energieffektivitet og vedvarende energikilder, er der forelagt ministerrådet en handlingsplan, som navnlig omfatter incitamenter, som skal fremme anvendelsen af sol- og vindenergi, biogas og andre energikilder.

Seneste ajourføring: 13.01.2004

Top