EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Udførsel af kulturgoder

Udførsel af kulturgoder

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 116/2009 om udførsel af kulturgoder

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

For at beskytte europæiske kulturgoder søger den at sikre en ensartet kontrol med udførsel af kulturgoder fra Den Europæiske Unions (EU) toldområde ved hjælp af udførselstilladelser.

HOVEDPUNKTER

Forordningen fastlægger regler for udførsel af kulturgoder med henblik på beskyttelse af disse. Forordningen skal sikre, at der udføres en ensartet kontrol med udførsel af kulturgoder ved EU's ydre grænser. Kategorier af kulturgoder, der er omfattet af forordningen, fremgår af forordningens bilag I.

Udførselstilladelse

 • Udførsel af kulturgoder til lande uden for EU's toldområde kan kun finde sted mod forelæggelse af en udførselstilladelse. Udførselstilladelsen udstedes af den kompetente myndighed i det pågældende EU-land efter anmodning fra den pågældende. Udførselstilladelsen er gyldig i hele EU. Et EU-land kan tilbagevise en udførselstilladelse, hvis kulturgoderne er beskyttet af en lov om nationale klenodier af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi. Under visse omstændigheder kan et EU-land tillade udførsel af visse kulturgoder uden tilladelse.
 • Ved toldbehandlingen med henblik på udførsel forelægges udførselstilladelsen til støtte for udførselsangivelsen for det toldsted, der har beføjelse til at godkende denne angivelse. EU-landene kan begrænse antallet af toldsteder, der er beføjede til at foretage toldbehandling i forbindelse med udførsel af kulturgoder.
 • Kommissionens genemførelsesforordning (EU) nr. 1081/2012 fastlægger regler for udfærdigelse, udstedelse og anvendelse af udførselstilladelserne, der fremgår af forordning (EF) nr. 116/2009.
 • Den specificerer hvilke typer tilladelser, der kan udstedes, hvordan de skal anvendes, samt hvor længe de er gyldige. Der findes tre typer tilladelser:
  • standardtilladelsen - den bruges under normale omstændigheder for enhver udførsel, der er omfattet af forordning (EF) nr. 116/2009 og er gyldig i et år
  • den specifikke åbne tilladelse - dækker den gentagne midlertidige udførsel af et bestemt kulturgode af godets ejer med henblik på anvendelse og/eller udstilling i et tredjeland. Tilladelsen er gyldig i op til fem år
  • den generelle åbne tilladelse - udstedes til museer/andre institutioner til at dække enhver midlertidig udførsel af et hvilket som helst af de kulturgoder, der indgår som led i et museums eller anden institutions faste udstilling, som eventuelt udføres midlertidigt fra EU på regelmæssigt grundlag med henblik på udstilling i et ikke-EU-land. Disse tilladelser er gyldige i op til fem år.
 • Der findes skabeloner til de tre formularer i henholdsvis bilag I, II og III.

Gennemførelse

 • Med henblik på gennemførelsen af denne forordning skal de nationale administrative myndigheder yde hinanden gensidig bistand og samarbejde med Europa-Kommissionen. Derudover skal der etableres samarbejde mellem EU-landenes toldsteder og de kompetente myndigheder.
 • EU-landene fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og har afskrækkende virkning.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Forordning (EU) nr. 116/2009 er den kodificerede udgave af et oprindeligt dokument (forordning (EØF) nr. 3911/92) og dets efterfølgende ændringer. Den har været gældende siden den 2. marts 2009.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 116/2009 af 18. december 2008 om udførsel af kulturgoder (kodificeret udgave) (EUT L 39 af 10.2.2009, s. 1-7)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Liste over myndigheder med beføjelse til at udstede eksportlicenser for kulturgoder, jf. artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 116/2009 (EUT C 164 af 16.7.2009, s. 6-20)

Liste over toldsteder med beføjelse til at foretage toldbehandling ved udførsel af kulturgoder, jf. artikel 5, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 116/09 (EUT C 134 af 13.6.2009, s. 9-13)

seneste ajourføring 20.02.2017

Top