EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mærkning af levnedsmidler

Mærkning af levnedsmidler

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 1169/2011 — fødevareinformation til forbrugerne

RESUMÉ

Den frie bevægelighed for sikre og sunde fødevarer i Den Europæiske Union (EU) er en stor fordel for borgernes sundhed og velvære og er et afgørende aspekt af det indre marked. Udover at garantere et højt niveau af beskyttelse af forbrugernes sundhed sikrer EU’s lovgivning også, at forbrugerne får relevante oplysninger, så de kan træffe informerede valg med hensyn til de fødevarer, de køber og spiser.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den garanterer forbrugernes ret til tilstrækkelige oplysninger ved at fastsætte de almindelige principper, krav og ansvar i forbindelse med mærkningen af de levnedsmidler, de indtager. Den er tilstrækkelig fleksibel til at reagere over for den fremtidige udvikling i fødevaresektoren. Den sammenlægger den tidligere lovgivning, direktiverne 2000/13/EF om mærkning af levnedsmidler og 90/496/EØF om næringsdeklaration.

HOVEDPUNKTER

Lovgivningen finder anvendelse på virksomheder i alle led i fødevarekæden og på alle fødevarer, der er bestemt til konsum. Det omfatter fødevarer, der leveres af eller til storkøkkener.

Ansvaret for at levere de nødvendige og korrekte oplysninger ligger hos den fabrikant, der markedsfører fødevaren under sit navn. Hvis denne er etableret uden for EU, ligger ansvaret hos importøren.

Visse oplysninger er obligatoriske. Dette omfatter varebetegnelsen for fødevaren, ingredienslisten, nettomængden, sidste anvendelsesdato, brugsanvisning (hvor det er nødvendigt), virksomhedens navn og adresse og en næringsdeklaration.

De obligatoriske oplysninger skal være til rådighed, uden yderligere omkostninger, for forbrugere, der benytter sig af fjernsalg til køb af fødevarer, før de foretager købet.

Det virkelige alkoholindhold skal angives for drikkevarer, der indeholder mere end 1,2 volumenprocent alkohol.

Yderligere obligatoriske oplysninger skal angives for visse fødevaretyper såsom dem, der indeholder sødestoffer, ammoniumsalt eller et højt koffeinindhold.

En fødevares nettomængde angives i liter, centiliter, milliliter, kilogram eller gram.

Visse fødevarer er fritaget for kravet om obligatorisk næringsdeklaration såsom urter og krydderier, aromaer og urtete.

For andre, bl.a. frisk frugt og friske grøntsager, vand, der er tilsat kulsyre, eddike og mælkeprodukter såsom ost, smør, fløde og fermenteret mælk, kan ingredienslisten udelades.

Fødevareinformation må ikke vildlede offentligheden, især ikke ved at give indtryk af, at fødevaren har særlige egenskaber og virkninger, når det ikke er tilfældet. Den skal være korrekt, klar og letforståelig for forbrugeren.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 13. december 2014 med undtagelse af indførelsen af en næringsdeklaration (fra den 13. december 2016) og de særlige krav vedrørende betegnelsen »hakket kød«, som gælder fra den 1. januar 2014.

BAGGRUND

Fødevareinformation til forbrugerne — lovgivning på Europa-Kommissionens websted.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18-63)

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1169/2011 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 23.11.2015

Top