EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mere sikker kosmetik til EU-borgerne

Mere sikker kosmetik til EU-borgerne

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

 • At gøre kosmetiske produkter, der sælges i EU, mere sikre ved at stramme sikkerhedskravene.
 • At forenkle procedurerne for virksomheder og tilsynsmyndigheder i sektoren.
 • At opdatere reglerne, så de tager højde for den seneste teknologiske udvikling, herunder den eventuelle brug af nanomaterialer.
 • At opretholde det eksisterende forbud mod at udføre forsøg på dyr.

HOVEDPUNKTER

 • Ekstrakrav til fabrikanter til udarbejdelsen af den sikkerhedsrapport, som de skal bruge til at bringe et produkt i omsætning på markedet.
 • Et nyt koncept med en »ansvarlig person« for hvert produkt:
  • virksomheder må kun sælge kosmetiske produkter i EU, hvis en fysisk eller juridisk person er udpeget som »ansvarlig person«
  • den ansvarlige person skal sikre, at produktet overholder alle relevante sikkerhedskrav i henhold til forordning (EF) nr. 1223/2009.
 • Den administrative byrde for fabrikanterne er reduceret, eftersom de kun skal registrere deres produkter én gang på EU’s anmeldelsesportal for kosmetiske produkter.
 • Nye krav til indberetning af alvorlige uønskede virkninger:
  • Ansvarlige personer og distributører skal indberette sådanne virkninger til de nationale myndigheder.
  • Nationale myndigheder skal dernæst dele disse oplysninger - sammen med alle andre oplysninger, som de modtager fra andre kilder (slutbrugere eller fagfolk i sundhedssektoren) - med deres modparter i andre EU-medlemsstater.
 • Emballagen skal indeholde en række oplysninger, herunder navn og adresse på den ansvarlige person, indholdet, forsigtighedsregler vedrørende brugen og listen over bestanddele.
 • Nye regler for brug af nanomaterialer.
 • Lister over stoffer, der er forbudte, underlagt begrænsninger eller tilladt til brug i kosmetiske produkter.
 • Distributører skal kontrollere, at mærkningen, herunder udløbsdatoen, og sproget overholder lovgivningen.
 • Hovedpunkterne i forordningen er opsummeret i denne infografik. Forordningen ophævede og erstattede direktiv 76/768/EØF.
 • De forskellige bilag til forordningen er ændret mange gange. Disse ændringer er indarbejdet i den konsoliderede udgave af forordningen.
 • Da det desuden i visse tilfælde er vanskeligt at skelne mellem medicinsk udstyr og kosmetiske produkter, ændrer artikel 119 i forordning (EU) 2017/745 (se resumé) forordning (EF) nr. 1223/2009 ved at gøre det muligt at træffe afgørelse gældende for hele EU om et produkts regulatoriske status. Fra den 26. maj 2021 kan Europa-Kommissionen på anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ afgøre, om et specifikt produkt eller en specifik gruppe af produkter henhører under definitionen »kosmetisk produkt«.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 11. juli 2013.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter (omarbejdning) (EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59-209).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1223/2009 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommission til Europa-Parlamentet og Rådet om udvikling, validering og juridisk godkendelse af alternative metoder til dyreforsøg inden for kosmetik (2018) (COM(2019) 479 final af 15.10.2019).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — Gennemgang af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter for så vidt angår stoffer med hormonforstyrrende egenskaber (COM(2018) 739 final af 7.11.2018).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om produktanprisninger på grundlag af fælles kriterier vedrørende kosmetiske produkter (COM(2016) 580 final af 19.9.2016).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om forbuddene mod dyreforsøg og markedsføring og status for alternative metoder i kosmetiksektoren (COM(2013) 135 final, 11.3.2013).

seneste ajourføring 18.05.2021

Top