EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mere sikre kosmetiske produkter til europæere

Mere sikre kosmetiske produkter til europæere

Forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

at gøre kosmetiske produkter, der sælges i EU, mere sikre ved at stramme sikkerhedskravene

at forenkle procedurerne for virksomheder og tilsynsmyndigheder i sektoren

at opdatere reglerne, så de tager højde for den seneste teknologiske udvikling, herunder den eventuelle brug af nanomaterialer

at opretholde det eksisterende forbud mod at udføre forsøg på dyr.

HOVEDPUNKTER

Ekstrakrav til fabrikanter til udarbejdelsen af den sikkerhedsrapport, som de skal bruge til at bringe et produkt i omsætning på markedet.

Et nyt koncept med en »ansvarlig person«for hvert produkt:

Fabrikanter må ikke bringe nogen produkter i omsætning i EU, før de har udpeget en klart angivet person eller virksomhed inden for EU, der varetager denne rolle.

Denne person eller virksomhed skal sikre, at produktet overholder alle relevante sikkerhedskrav i henhold til lovgivningen.

Den administrative byrde for fabrikanterne er reduceret, eftersom de kun skal registrere deres produkter én gang på EU’s anmeldelsesportal for kosmetiske produkter.

Nye krav til indberetning af alvorlige uønskede virkninger:

Ansvarlige personer og distributører skal indberette sådanne virkninger til de nationale myndigheder.

Nationale myndigheder skal dernæst dele disse oplysninger - sammen med alle andre oplysninger, som de modtager fra andre kilder (slutbrugere eller fagfolk i sundhedssektoren) - med deres modparter i andre EU-lande.

Emballagen skal indeholde en række oplysninger, herunder navn og adresse på den ansvarlige person, indholdet, forsigtighedsregler vedrørende brugen og listen over bestanddele.

Nye regler for brug af nanomaterialer.

Lister over stoffer, der er forbudte, eller hvis anvendelse i kosmetiske produkter er underlagt begrænsninger.

Distributører skal kontrollere, at mærkningen, herunder udløbsdatoen, og sproget overholder lovgivningen.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 11. juli 2013.

BAGGRUND

Kosmetiske produkter - EU’s sikkerhedsregler.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1223/2009

11.7.2013; 1.12.2010 (artikel 15, stk. 1 og 2, artikel 14, 16, 31 og 32) 11.1.2013 (artikel 16, stk. 3, andet led)

-

EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59-209

De ændringer og rettelser, som følger af forordning (EF) nr. 1223/2009, er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om forbuddene mod dyreforsøg og markedsføring og status for alternative metoder i kosmetiksektoren (COM(2013) 135 final af 11.3.2013)

seneste ajourføring 19.06.2015

Top